SAKAČIK 2004

From Slovakia

Slovenská asociácia knižníc na záver 5. ročníka Týždňa slovenských knižníc v marci 2004 pre členské knižnice
vyhlásila súťaž o cenu
Slovenskej
Asociácie
Knižníc za
Aktívny
ČIn
Knižnice v roku 2004 –
SAKAČIK. Cieľom súťaže je dosahovať výrazné pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc,
zaktivizovať všetkých knihovníkov na dosahovanie novej kvality v ich činnosti, zmobilizovať ich profesionálne,
občianske, ľudské kvality a vedomie. Správna rada túto súťaž vyhlásila v snahe podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc,
povzbudiť osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc i zriaďovateľov knižníc.

Na cenu “SAKAČIK 2004“ boli navrhnuté štyri knižnice. Správna rada sa rozhodla prvého SAKAČIK-a udeliť
Považskej knižnici v Považskej Bystrici (
http://www.kniznicapb.sk)
za prípravu sprievodných odborných podujatí v
rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2004. Víťazná knižnica dostala diplom, sovičku SAKAČIK-a (originál
zhotovený cielene na tento účel) a finančnú odmenu vo výške 20 000 Sk, určenú účelovo na nákup knižničného
fondu.

Fotogalériu z odovzdávania ceny nájdete na portáli InfoLib (
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1145)
.


-db-

Share: