1. ročník hodnotenia slovenských knižničných webových sídiel “TOP WebLib ´04”

From Slovakia

Spolok slovenských knihovníkov vyhlásil roku 2004 súťaž o najlepšie domáce knižničné webové sídlo a vyzval
prostredníctvom portálu InfoLib (
www.infolib.sk) knižničnú obec a verejnosť na nominácie kandidátov. Iniciatíva
sa zrodila na zasadnutí sekcie pre informačnú vedu SSK, ktorá pripravovala INFOS ´05. Autorka myšlienky,
predsedníčka sekcie pre informačnú vedu SSK Judita Kopáčiková, v tom čase istotne netušila, že rok 2005 bude pre
Slovensko rokom SuperStar a iných hviezd z východu, a azda ani nedúfala, že sa súťaž stretne s takým pozitívnym
ohlasom. Do organizačnej prípravy súťaže sa osobne zaangažovala predsedníčka SSK Silvia Stasselová a redaktorka IT
lib a InfoLib Daniela Birová. Na hodnotenie sa určila a podujala odborná porota v zložení: Alojz Androvič
(Univerzitná knižnica v Bratislave – predseda), Viera Beláňová (Ministerstvo kultúry SR), Janka Ilavská (Univerzita
Komenského v Bratislave), Martin Katuščák (Slovenská národná knižnica v Martine), Emília Lačná (ZKGZ v
Michalovciach) a Soňa Makulová (Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave).

Zároveň boli navrhnuté ceny a zásady hodnotenia. Ceny odbornej poroty: hlavná cena (bez ohľadu na kategóriu),
2. a 3. cena v dvoch kategóriách (vedecké knižnice a verejné knižnice) a Cena sympatie, udeľovaná na základe
verejného hlasovania. Hodnotenie sa opieralo

o zásady tvorby kultúrnych webových sídiel, ktoré sa vypracovali v rámci Programu EÚ Minerva. Podľa
“desatora” Minerva by mali byť webové stránky knižníc:


 • transparentné, t. j. mali by jasne vypovedať o účele, obsahu a identite inštitúcie zodpovednej za správu
  webového sídla,

 • efektívne, t. j. mali by účinne vytvárať, prezentovať, poskytovať a sprístupňovať overený obsah primeraným
  spôsobom a technológiami,

 • udržiavané a
  aktualizované na primeranej úrovni a mali by implementovať postupy a zásady kvality údajov a
  služieb,

 • prístupné najmä z hľadiska navigácie, obsahu a interaktívnych prvkov všetkým používateľom bez ohľadu na
  to, akú technológiu používajú alebo ako sú znevýhodnení,

 • zamerané na používateľa, t. j. mali by brať ohľad na potreby používateľov, zaručovať relevantnosť a
  jednoduchosť používania na základe hodnotenia a spätnej väzby,

 • odpovedajúce, t. j. mali by umožňovať používateľom kontaktovať sídlo, umožňovať kladenie otázok a dostať
  primeranú odpoveď, podporovať spoločné využívanie informácií a diskusie s/medzi používateľmi,

 • mnohojazyčné, mali by poskytovať minimálnu a v ideálnom prípade obsahovo rovnocennú úroveň prístupu vo
  viac ako jednom jazyku,
 • záväzne
  interoperabilné v rámci kultúrnych sietí, aby to umožnilo používateľom ľahko lokalizovať obsah a služby
  vyhovujúce ich potrebám,

 • spravované tak, aby sa rešpektovali práva duševného vlastníctva a súkromie, mali by jasne deklarovať
  podmienky, na základe ktorých sa môže webové sídlo a jeho obsah použiť,

 • uchované dlhodobo, t. j. mali by implementovať postupy, stratégie a štandardy na zabezpečenie dlhodobého
  uchovania obsahu a zabezpečenie prístupu.

Celkové hodnotenie webových sídiel v súťaži TOP WebLib bolo súčtom získaných bodov podľa jednotlivých
kritérií, oceňovaných od 0 do 10 bodov. Maximálny možný počet získaných bodov od jedného porotcu bol 100, celkom
600. Členovia odbornej poroty vlastné stránky nehodnotili, namiesto ich hodnotenia sa dosadil priemer ostatných
hodnotení. Najvyššie a najnižšie hodnotenie sa vzhľadom na menší počet členov poroty započítavalo.

K termínu uzávierky prišlo 23 nominácií, z toho 11 webových sídiel patrilo vedeckým a univerzitným a 12
verejným knižniciam.

Hlasovanie na
Cenu sympatie sa uskutočnilo prostredníctvom špecializovaného modulu portálu InfoLib v období od 8. – 20.
februára 2005. Najviac hlasov získala
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (
http://www.kniznica-poh.sk).

Členovia odbornej poroty hodnotili stránky individuálne. Soňa Makulová sa rozhodla zvoliť na hodnotenie inú,
sofistikovanejšiu metodiku, a udeliť osobitné ceny. Namiesto jej hodnotenia sa preto napokon do súťaže TOP WebLib
´04 započítala každému priemerná hodnota 50 bodov.

andr1.jpg (146760 bytes)


Tab. 1 Prehľad výsledkov hodnotenia odbornej poroty súťaže TOP WebLib ´04

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. apríla 2005 na tradičnom medzinárodnom sympóziu INFOS ´05,
ktoré sa konalo v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej. Ceny boli okrem bodov dotované vecnými, umeleckými a
upomienkovými darmi, ktoré vďaka akvizičnej iniciatíve S. Stasselovej, N. Végha a D. Birovej poskytli viacerí
sponzori: KVANT, spol. s r. o., Bratislava, SNK Martin, JAGA Group Bratislava, Nábytkové stolárstvo Tomko,
Albertina icome Bratislava, Vydavateľstvo Príroda a Centrum VTI SR Bratislava. Hlavnú cenu – plastiku z optického
skla – umelecky stvárnil Jozef Lipták, vedúci katedry KKIV FiF UK.

andr2.jpg (12724 bytes)

Hlavnú cenu TOP WebLib ´04 za najlepšie webové sídlo roka 2004 získala
Univerzitná knižnica v Bratislave (
http://www.ulib.sk)
.

V kategórii vedeckých knižníc sa najlepšie umiestnila
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (
http://www.svkbb.sk)
a následne
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity (
http://www.pulib.sk).
Z verejných knižníc najlepšie hodnotenie získala
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach (
http://www.zkgz.sk)
a za ňou
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou (
http://www.slovanet.sk/kniznica-vranov/)
.

Výsledky súťaže prekvapili najmä jednotlivých laureátov. Pre organizátorov bol zadosťučinením počet
nominácií, účasť na hlasovaní a záujem, ktorý prejavili účastníci sympózia a ostatná knižničná komunita.
Predsedníčka SSK Silvia Stasselová prisľúbila, že súťaž o najlepšie knižničné webové sídlo sa vyhlási aj na rok
2005. Teda nech žije TOP WebLib ´05!

Share: