INFOS 2005

From Slovakia


33. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2005 bolo v pozornosti nielen knihovníckej verejnosti


25. – 28. apríla 2005, Stará Lesná – Vysoké Tatry

Ústrednou témou tohtoročného INFOS-u bol
Elektronický svet informácií. Slávnostné otvorenie 33. medzinárodného informatického sympózia INFOS 2005
prebehlo za priamej účasti Martina Kováča, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry
SR. Na pozvanie Spolku slovenských knihovníkov sa rokovania ako hostia zúčastnili splnomocnenec vlády pre
informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka a za odbor informatizácie spoločnosti Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR Milan Michalec. Predsedníčka SSK Silvia Stasselová iniciovala spoločné rokovanie zástupcov
slovenského knihovníctva s Miroslavom Kukučkom, splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, za účasti
predsedu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Víta Richtera. Hlavným cieľom pracovného rokovania a
následne pracovného obeda bolo prezentovať úspešný vládny
Projekt internetizácie knižníc
v ČR, ktorý si kladie za cieľ pripojiť všetky české knižnice k vysokorýchlostnému internetu do konca roku
2006. Iniciatívou SSK je, aby sa nevyhnutná internetizácia verejných knižníc v Slovenskej republike inšpirovala
týmto úspešným modelom.

140 účastníkov si v rámci tematického zamerania –
stratégia kultúrnej politiky, spolupráca pamäťových inštitúcií, digitalizácia kultúrneho dedičstva, organizácia
vedeckých poznatkov a prístup k nim, vzdelávanie, nové knižničné informačné technológie
– vypočulo 42 odborných
prednášok, z toho 8 firemných prezentácií. Svoje služby a produkty prezentovalo 13 vystavovateľských firiem, čo bol
zatiaľ najväčší počet z doteraz organizovaných konferencií INFOS.

Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov 1. ročníka súťaže TOP WebLib – súťaže o najlepšie webové
sídlo knižnice. Krátke vyhodnotenie súťaže prináša nasledujúci príspevok Alojza Androviča, predsedu odbornej
poroty.

V záverečnom hodnotení priebehu sympózia predsedníčky sekcie pre informačnú vedu SSK Judity Kopáčikovej okrem
iného odzneli aj nasledujúce podnety, impulzy a signály:

1. iniciovať a podporovať aktívnu účasť knižníc pri príprave a tvorbe stratégie informatizácie spoločnosti
na roky 2007 – 2013; aktívne spolupracovať s MK SR a MDPT SR;

2. zorganizovať pracovné stretnutie (seminár, konferenciu) venované problematike tvorby, dizajnu a
hodnotenia webových stránok knižníc v kontexte dodržiavania medzinárodných štandardov;

3. iniciovať založenie odborného fóra (pracovnej skupiny) na riešenie problematiky vzdelávania knihovníkov
a informačných pracovníkov;

4. iniciovať riešenie problematiky autorských práv pri elektronickom dodávaní dokumentov (digitálne
kópie);

5. iniciovať vytvorenie jednotného systému elektronického dodávania dokumentov pre všetky knižnice v
SR;

6. vyhlásiť 2. ročník súťaže TOP WebLib 2005.

Zborník INFOS 2005 si môžete objednať na adrese:


Spolok slovenských knihovníkov

Michalská 1

814 41 Bratislavaalebo e-mailom na adrese predsedníčky SSK S. Stasselovej (
stassel@svf.stuba.sk)

Plné texty prednášok sú uverejnené na portáli
InfoLib v rubrike Spolok
slovenských knihovníkov/INFOS 2005
.


 


-db-

Share: