EURO:i:portál – otvorený elektronický priestor pre euroinformácie

From SlovakiaEURO:
i:portál (EIP) –
http://www.edis.sk/index/index.php   – je informačný portál
Centra vedecko-technických informácií SR zameraný na Európsku úniu. Je výsledkom viacročnej činnosti Európskeho
dokumentačného a informačného strediska (EDIS), ktoré sa zameriava na získavanie a sprístupňovanie informácií z
rôznych oblastí európskeho integračného procesu, s dôrazom na oblasť vedy a techniky.

Začiatkom tohto roka vďaka implementácii systému na správu internetového obsahu ROMBOID bola vytvorená nová
obsahová štruktúra portálu a grafický dizajn. Systém umožňuje jednoduchým spôsobom, bez znalosti html kódov,
publikovať na webe, a tak nepretržite aktualizovať obsah. Základnou prednosťou tohto systému je, že umožňuje, aby
obsah webu vytváralo viacero spolupracovníkov. Na tvorbe obsahu nášho portálu sa v súčasnosti podieľajú štyri
pracovníčky – každá z nich zodpovedá za svoju tematickú časť, ktorú samostatne buduje a aktualizuje, čo však
nebráni tomu, aby navzájom spolupracovali. Jedna z pracovníčok je poverená administráciou celého systému. Aplikácie
a moduly systému poskytujú také funkcie a prvky portálu, ktoré predchádzajúci portál neumožňoval: interaktívna
referenčná služba, formuláre, katalógy, diskusie, analýza prístupov, kontrola liniek a pod.

Euro:i:portál umožňuje prístup jednak k vlastným zdrojom a služ-bám strediska, jednak k významným
internetovým zdrojom na Slovensku a v Európe. Pozostáva z 3 častí:


I. Hlavné menu

Je umiestnené v strednej časti indexovej stránky portálu a na navigačnej lište stránok. Uvádza vlastné zdroje
a služby:


Depozitná knižnica (DK EÚ)


http://www.edis.sk/index/go.php?id=15

V novembri 2001 udelila Európska komisia CVTI SR (
http://www.cvtisr.sk/) štatút Depozitnej knižnice EÚ, ktorý nahradil dovtedajší
štatút Európskeho referenčného centra. Na jeho základe DK EÚ bezplatne dostáva 1 exemplár publikácií inštitúcií a
orgánov Európskej únie, vydávaných a distribuovaných ich oficiálnym vydavateľstvom Publications Office. Publikácie
sú prevažne v anglickom jazyku a sú určené širokej verejnosti na prezenčné štúdium. Celkový fond publikácií
zameraných na problematiku EÚ tvorí v súčasnosti asi 3 500 k. j. a 95 periodík.

Vzhľadom na veľký rozsah informácií sa tieto distribuujú aj prostredníctvom internetu, ktorý umožňuje prístup
k veľkému množstvu informačných zdrojov a elektronických databáz.

Rubrika DK EÚ poskytuje na svojich stránkach informácie o fonde, službách, kontaktoch, prístup do online
katalógu
(
http://www.edis.sk/index/go.php?id=202),
ktorý sa buduje v
databázovom systéme WinISIS. Vyhľadávanie uľahčuje index vyhľadávacích termínov.

Návštevníci študovne DK EÚ majú k dispozícii:

 • prezenčné štúdium publikácií vybraných prostredníctvom online katalógu,
 • online prístup k databázam a informačným zdrojom dostupným v prostredí internetu,
 • konzultačno-poradenské a rešeršné služby a vyhotovovanie kópií z materiálov, kde to umožňujú autorské
  práva.


Elektronická knižnica

(
http://www.edis.sk/index/go.php?id=14)

Sprístupňuje vybrané elektronické dokumenty a internetové informačné zdroje týkajúce sa EÚ. Budovanie
elektronickej knižnice ovplyvnili dve skutočnosti:

 • prechod mnohých tlačených publikácií do elektronickej verzie, resp. súčasné vychádzanie v tlačenej a
  elektronickej podobe,
 • snaha umožniť používateľom z jedného miesta rýchly a efektívny prístup k európskym, ale aj slovenským
  informáciám z oblasti európskej integrácie.

Elektronická knižnica je zložená z dvoch častí:1. Knižnica elektronických dokumentov

(
http://www.edis.sk/index/go.php?id=103)

Obsahuje výber najdôležitejších dokumentov uchovávaných na serveri CVTI SR. Sú to plnotextové dokumenty v
anglickom a slovenskom jazyku, ktoré sa zameriavajú na problematiku európskej integrácie, poskytovania pomoci z
fondov EÚ, ako aj na aktuálne otázky z rôznych oblastí: veda, technika, ekonomika, školstvo atď.

Dokumenty sú tematicky usporiadané a katalogizované ako náš vlastný e-fond. Súčasťou katalogizačného záznamu
je URL adresa dokumentu, ktorá umožňuje zobrazenie plného textu e-dokumentu. Vyhľadávanie dokumentov je možné
pomocou online katalógu (

http://www.edis.sk/index/go.php?id=103)
alebo zvolením
tematickej skupiny, čím sa zobrazia všetky vyrešeršované záznamy k danej téme.2. Euronavigátor

(
http://www.edis.sk/index/go.php?id=104)

Obsahuje tematicky a abecedne usporiadané hypertextové odkazy na významné informačné zdroje so širokým
tematickým zameraním. Hypertextové odkazy sú spracované do portálového katalógu, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa
zvolených kritérií a triedenie výstupu podľa zvolenej položky. Pri väčšine navigovaných zdrojov je uvedená stručná
charakteristika, ktorá je zobraziteľná v “detailoch”. V súčasnosti euronavigátor obsahuje asi 470 odkazov.

Všetky dokumenty v elektronickej knižnici sú priebežne aktualizované a doplňované.

eip1.jpg (1296006 bytes)


 


Fondy EÚ a Slovensko (
http://www.edis.sk/index/go.php?id=17)

Ide o informačný zdroj aktuálne vytvorený k uvedenej téme, ktorého súčasťou je sumár liniek a e-dokumentov. Z
obsahového hľadiska sa zameriava na štrukturálne fondy, Kohézny fond, komunitné iniciatívy, predvstupové fondy a
Národný rozvojový plán.


Elektronické periodikum EURO-info

(
http://www.edis.sk/index/go.php?id=13)

Sprostredkováva aktuálne informácie o prebiehajúcich podujatiach, programoch a aktivitách realizovaných v EÚ.
Orientuje sa na viaceré tematické oblasti, s väčším dôrazom na problematiku informačných a komunikačných
technológií. Informuje aj o nových publikáciách vo fonde EÚ a novinkách e-knižnice. Vychádza 12-krát ročne.


Elektronická referenčná služba “Čo chcem vedieť o EÚ”

(
http://www.edis.sk/index/go.php?id=16)

Používateľom internetu umožňuje prostredníctvom e-formulára klásť otázky a získavať na ne odpovede e-mailom
spravidla do 2 pracovných dní. Služba poskytuje faktografické informácie o EÚ, internetové adresy hľadaných
informačných zdrojov, naviguje na kompetentné inštitúcie, informuje o publikáciách nášho fondu k požadovanej
problematike. Zadávanie otázok nie je tematicky ohraničené. Všetky otázky a odpovede sú zverejnené na portáli v
archíve tejto služby, v ktorom je možné vyhľadávanie podľa tematického a chronologického hľadiska.
(Pozn. red.: Viac o tejto službe si môžete prečítať v č. 2/2003, s. 52 a v č. 1/2004 na s. 14 – 15.)

eip2.jpg (1183446 bytes)

Z hlavného menu indexovej stránky portálu sú dostupné linky na
spravodajské servery, ktoré sprístupňujú tlačové správy, najnovšie informácie z oblasti vedy, výskumu,
inovácií a technológií: EU news, RAPID, EIS – European Information Service, CORDIS Wire, EC online press room,
EurActiv.sk, CORDIS News, European Research Area.


II. Ľavý stĺpec

Je rozdelený do tzv. informačných boxov. Poskytuje priestor na rýchlu navigáciu k aktuálnym častiam portálu a
odkazy na dôležité externé internetové stránky. V súčasnosti má používateľ k dispozícii nasledujúce informačné
boxy:

 • Novinky portálu – upozorňujeme na nové prírastky vo fonde publikácií EDIS a na nové číslo nášho
  e-periodika,
 • EÚ online – prístup k najvýznamnejším oficiálnym portálom EÚ,
 • Euroinformácie na Slovensku – výber oficiálnych serverov dôležitých pre slovenského používateľa,
 • Publikácie EÚ – sprostredkovanie online prístupu k e-publikáciám vydavateľstva EÚ a možnosti ich
  nákupu,
 • Prečítajte si – uvádzame výber aktuálnych dokumentov EÚ.

eip3.jpg (1246842 bytes)


III. Pravý stĺpec

Využíva sa na informácie o novinkách z EÚ, ktoré sa automaticky generujú z denníka Pravda a týždenníka
Trend.

Share: