Veda a výskum na Slovensku

From Slovakia


Málokto vie, že sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR (MŠ SR) spolu s Centrom vedecko-technických
informácií SR (CVTI SR) "…informuje odbornú a širokú verejnosť o aktivitách, ktoré vláda a ústredné orgány
štátnej správy SR realizujú v oblasti vedy a výskumu”. Pýtate sa kde? Na internetových stránkach
http://www.veda-technika.sk, odkiaľ pochádza aj citovaná informácia.
Nie, nejde o úplnú novinku na slovenskom internete. Stránky o vede a výskume v lete 2005 oslávia už tretie
narodeniny.


Ako sa všetko začalo?

Informačný systém výskumného a vývojového potenciálu (ISVVP) má oveľa dlhšie trvanie, než je účasť CVTI SR na
jeho prevádzke a budovaní. Ide o súčasť štátneho informačného systému, ktorého existencia vyplýva z viacerých
zákonov. Ide napríklad o zákon č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme, zákon č. 132/2002 o vede a
technike, vyhlášku MŠ SR z 26. mája 2003 o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a
vývojového potenciálu Slovenskej republiky.

Od roku 2002 je z poverenia Ministerstva školstva SR prevádzkovateľom uvedeného systému CVTI SR, ktoré
“vykonáva správu Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu (ISVVP) a jeho centrálnych databáz,
zabezpečuje priebežnú aktualizáciu aplikačného programového vybavenia a jednotlivých subsystémov centrálnej
databázy, pripravuje distribučné verzie ISVVP pre centrálnu, rezortnú a používateľskú úroveň, poskytuje technickú
podporu používateľom na všetkých úrovniach a sprístupňuje informácie z ISVVP verejnosti rôznymi
formami”.


Čo obsahuje ISVVP

Jadrom informačného systému sú štyri databázy:

 • databáza
  Úlohy výskumu a vývoja, ktorá poskytuje všetky dôležité údaje vecného zamerania, plánovaných a skutočných
  nákladov, termínov, výstupov a prínosov jednotlivých projektov a úloh výskumu a vývoja;
 • databáza
  Organizácie výskumu a vývoja, ktorá poskytuje prehľad a základné informácie o organizáciách výskumu a
  vývoja, čo sú právnické osoby so sídlom na území SR, vykonávajúce výskum a vývoj,a fyzické osoby so sídlom na
  území SR, vykonávajúce výskum a vývoj;
 • databáza
  Infraštruktúra, ktorá poskytuje údaje na zhodnotenie stavu infraštruktúry a základnej identifikácie
  pracovísk vedy a výskumu, ktoré riešia projekty a úlohy vedy a výskumu;
 • databáza
  Experti, ktorá poskytuje údaje charakterizujúce odborný (vedecký) profil jednotlivých špičkových expertov
  SR, prípadne zodpovedných riešiteľov, údaje o ich účasti na riešení a realizácii závažných projektov a úloh
  výskumu a vývoja, ako aj o účasti v jednotlivých odborných komisiách.

Aktualizácia uvedených databáz sa priebežne zabezpečuje podľa pokynov zodpovedných pracovníkov sekcie vedy a
techniky MŠ SR. Údaje o svojej činnosti v oblasti vedy a výskumu poskytujú organizácie a podnikateľské subjekty
pôsobiace v uvedených oblastiach. Zozbierané a spracované údaje slúžia zodpovedným pracovníkom MŠ SR, ale aj iných
rezortov, ako podklad na tvorbu materiálov o stave vedy a výskumu na Slovensku. Databázy, resp. ich vybrané
ukazovatele sú sprístupnené aj na internete v rámci webových stránok www.veda-technika.

Ďalšou dôležitou súčasťou stránok, vyplývajúcou zo zákona, sú informácie o štátnych programoch výskumu a
vývoja, od vyhlásenia verejnej súťaže až po vyhodnotenie ich plnenia.

Možno tu však nájsť aj množstvo ďalších užitočných informácií, napríklad:

 • dokumenty a legislatívu zameranú na vedu a výskum,
 • informácie z oblasti štátnej vednej a technickej politiky a z oblasti štátnej podpory vedy a
  výskumu,
 • štatistické ukazovatele o vede a výskume,
 • informácie o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,
 • linky na inštitúcie zaoberajúce sa podporou výskumu a vývoja, ako aj na organizácie, ktoré sa vedeckou a
  výskumnou činnosťou zaoberajú,
 • oznamy o aktuálnych podujatiach a aktivitách.

Stránky sú určené pracovníkom inštitúcií výskumu a vývoja, zodpovedným pracovníkom jednotlivých rezortov,
záujemcom o výsledky a štatistické ukazovatele týkajúce sa oblasti vedy a výskumu, ale aj vedeckým, akademickým a
špeciálnym knižniciam či informačným strediskám. Ich obsahová štruktúra je zatiaľ v štádiu vývoja a postupne sú na
stránky pridávané nové bloky informácií zaujímavých pre vedeckých a výskumných pracovníkov, ako aj pre inštitúcie,
ktoré poskytujú informácie z oblasti vedy a výskumu.


Perspektíva

Zámerom CVTI SR je prebudovať stránky
www.veda-technika.sk  na moderný portál na báze redakčného (CMS)
systému primeranej grafickej úrovne, ktorý by umožnil efektívnejšie a pružnejšie získavať a vystavovať informácie z
väčšieho množstva zdrojov.

Úvahy o obsahovom rozšírení stránok smerujú vo viacerých líniách. Navrhujeme vytvoriť spoluprácu inštitúcií
zaoberajúcich sa činnosťami z oblasti vedy a techniky na Slovensku, zabezpečiť prelinkovanie stránok dôležitých
inštitúcií a zapojiť ich do zverejňovania informácií na stránkach www.veda-technika.sk. Kľúčovým momentom v tejto
oblasti sa stala dobrá spolupráca s odborom štátnej vednej a technickej politiky a s odborom medzinárodnej
vedecko-technickej spolupráce sekcie vedy a techniky MŠ SR pri získavaní a zverejňovaní informácií. Rozšírenie
záberu stránok si však bude vyžadovať záujem a aktívny prístup aj ďalších zainteresovaných, nielen MŠ SR a CVTI
SR.

Rozšírenie zverejňovanej problematiky smerom na oficiálne stránky o vede a technike v susedných krajinách a v
EÚ, ako je vyhľadanie a zaradenie internetových stránok súvisiacich s touto tematikou, je reálne dosiahnuteľným
cieľom.

A napokon, uvažuje sa aj o zaradení monitoringu noviniek z tlače s tematikou vedy a techniky, o zverejňovaní
informácií

o vedeckých konferenciách a iných podujatiach pre vedeckých pracovníkov, o zriadení burzy vedeckých a
výskumných problémov

a riešiteľských kapacít.

Presvedčivým dôkazom opodstatnenia transformácie stránok o vede a technike, ktorých súčasný obsah vyplýva
hlavne zo zákonov, na portál je záujem verejnosti: za prvý štvrťrok 2005 sme na stránkach zaznamenali 3 000
jedinečných vstupov (vstup z jedného počítača sa počíta len raz denne), a to napriek skutočnosti, že vstup týchto
stránok na slovenský internet bol veľmi nenápadný a skromný.

Záujem verejnosti o informácie z oblasti vedy a výskumu je pre nás motiváciou do ďalšej práce, a hlavne
záväzkom do budúcnosti.


veda.jpg (1685094 bytes)Použité zdroje:

Share: