Význam evidencie publikačnej činnosti pre manažment fakulty

From Slovakia

Publikačná činnosť pracovníkov vysokých škôl je jedným z mnohých hodnotiacich kritérií vysokých škôl.
Vyžaduje sa pri hodnotení jednotlivcov i fakúlt ako celkov. Stáva sa dôležitým aspektom hodnotenia v týchto
oblastiach:

 • Metodika rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu verejným vysokým školám vychádza z ustanovení
  zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
  znení neskorších predpisov. Pri rozdeľovaní časti finančných prostriedkov určených na mzdy pre rok 2005 sa
  navrhujú s rovnakou významnosťou výkonové parametre:

  – objem finančných prostriedkov získaných za posledné 2 roky na výskumné granty zo zahraničia,

  – objem finančných prostriedkov získaných za posledné 2 roky na výskumné granty zo štátneho rozpočtu a z
  iných domácich zdrojov,

  – počet absolventov doktorandského štúdia za posledné 2 roky,

  – počet interných doktorandov po dizertačnej skúške,

  – výkon vysokej školy v publikačnej činnosti.

Pri rozpise výdavkov na tovary a ďalšie služby a kapitálových výdavkov na prevádzku a rozvoj infraštruktúry
pre výskum a vývoj sa 1/6 finančných prostriedkov prerozdeľuje v závislosti od
podielu na celkovom publikačnom výstupe za r. 2002 – 2004.

 • Každá vysoká škola má schválené kritériá pri kvalifikačnom postupe (doktorandské štúdium, habilitačné a
  inauguračné konanie), kde publikačná činnosť je jedným z výrazných kritérií na dosiahnutie vyššej vedeckej
  hodnosti.

 • Prideľovanie grantov vychádza z metodík a kritérií grantových agentúr. Publikačná činnosť sa stáva
  parametrom nielen pri prideľovaní grantu, ale rovnako i výsledky hodnotenia grantovej úspešnosti sú
  prezentované výstupmi z publikačnej činnosti riešiteľov.


 • Publikačná činnosť môže byť i motivačným faktorom pri tvorbe pohyblivej zložky mzdy na fakultách. Záleží
  preto na manažmente fakulty, aby vytváral podmienky na zvyšovanie tejto aktivity súčasne so zreteľom na kvalitu
  publikačných výstupov.


 • Publikačná činnosť sa stáva silným prezentačným nástrojom fakulty. Dobre spracované a prístupné bázy
  publikačnej činnosti a ohlasov ponúkajú obraz o profile a výkonnosti vedeckovýskumného alebo
  vedecko-pedagogického pracoviska, ale hlavne prezentujú jednotlivých pracovníkov [1].


Evidencia publikačnej činnosti sa v akademickom prostredí robí na rôznych úrovniach, s rozličným stupňom
podrobnosti a štandardizácie. Rôznorodosť sa však neprejavuje len v systéme spracovania, ale i v mieste
spracovania. Logicky sa zdá, že jediným miestom, kde sa publikačná činnosť sústreďuje (najmä z hľadiska jej
evidencie, spracovania a uchovávania), sú akademické knižnice. Práve od odborného pracovníka knižnice sa vyžaduje
profesionálna zručnosť v spracovaní publikačnej činnosti do ucelených bibliografických celkov a spracovanie
údajov v príslušnej databáze. Na niektorých fakultách je publikačná činnosť sústredená na referátoch pre vedu,
resp. je to výhradná parketa prodekana pre oblasť vedy a výskumu. Evidovanie publikačnej činnosti na týchto
referátoch môže priniesť v sledovaní publikačných aktivít zaujímavý moment z hľadiska monitorovania prostredia
tvorby publikácií, ale súčasne prináša možnosť neodborného spracovania údajov.


Spracovanie výsledkov publikačných aktivít si vyžaduje profesionálny prístup spracovania dokumentov z
hľadiska knižnično-informačných operácií. Roztrúsenosť týchto informácií, ich neprofesionálne spracovanie
vedie:


 • k strate niektorých informácií,

 • k neprehľadnosti tvorby bázy publikačnej činnosti a jej ohlasov,

 • k nekomplexnej prezentácii vedeckej komunity na celofakultnej platforme.


Podľa zákona č.183/2000 o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej podľa § 8 ods. 2 písm. c je
akademická knižnica pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov školy alebo fakulty, t. j. vedie centrálnu evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na
ňu.


Donedávna bola zásadným problémom v oblasti evidencie publikačnej činnosti neustále sa meniaca
kategorizácia. Kategórie, ktoré sú už v súčasnosti takmer stabilizované, vyjadrujú vedeckú, prípadne odbornú
hodnotu publikácií, pôvodnosť obsahu, druhovo-funkčné zoskupenie, typ dokumentu, teritorialitu dokumentu.
Rôznorodosť požiadaviek hodnotiteľských komisií prináša niekedy problémy so správnym zaradením publikačnej
jednotky do správnej kategórie.


V akademickom prostredí v súčasnosti existuje kooperačný systém spracovania a prezentácie publikačnej
činnosti ProScientia. Toto združenie je založené na báze dobrovoľnej snahy o vytvorenie virtuálnej databázy
publikačnej činnosti a kvalifikačných prác. Základnou požiadavkou je dodržiavanie medzinárodných bibliografických
a komunikačných štandardov a pravidiel. Garantom tohto systému je prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD., ako špičkový
odborník vedeckej knižnično-informačnej komunity. V rámci tohto projektu bola vytvorená pomerne podrobná
kategorizácia publikačnej činnosti, ohlasov a vedeckých aktivít. Táto kategorizácia slúži okrem hodnotenia fakúlt
aj ako kategorizácia publikačnej činnosti pri kvalifikačnom raste, pri vykazovaní výsledkov vedeckých grantov a
na ďalšie účely spojené s budovaním a prezentovaním databáz, zohľadňuje kritériá Akreditačnej komisie vlády SR a
Vedeckej grantovej agentúry. Navrhuje štruktúru kategórií, ktorá vychádza z odporúčaní, noriem a typologických
zásad, ako aj z pripomienok akademickej obce [2].


Evidencia publikačnej činnosti by mala na fakultách podliehať metodike, ktorá zahrnuje v sebe zásady
organizácie tak na úrovni akademickej knižnice, ako i na úrovni pracovísk (katedier) fakulty.Organizácia na úrovni akademickej knižnice:


 • akademická knižnica spolupracuje s oddeleniami dekanátu (oddelenie vedeckovýskumnej činnosti, oddelenie
  zahraničných stykov, ekonomické oddelenie) pri zbere podkladových materiálov pre zaradenie výstupu publikačnej
  aktivity do správnej kategórie (pozvánky na konferencie, informačné materiály o akciách s publikačným výstupom,
  doklady o registrácii zborníkov a pod.),


 • zabezpečuje stálu prevádzku systému evidencie publikačnej činnosti,

 • spracováva zoznamy publikačnej činnosti na základe kritérií Akreditačnej komisie vlády SR pre vedenie
  fakulty, pracoviská a interných pracovníkov fakulty vrátane doktorandov,


 • pripravuje podklady pre hodnotiace procesy na fakulte, kde publikačná činnosť vystupuje ako jeden z
  predmetov hodnotenia pracovníka (pracoviska),


 • zodpovedá za správne zaradenie publikačnej činnosti podľa stanovenej kategorizácie,

 • poskytuje konzultácie a informácie v predmetnej oblasti,

 • vytvára archívny fond publikačnej činnosti a ohlasov na ňu.Organizácia na úrovni pracovísk (katedier) fakulty:

 • každý pracovník je povinný poskytovať podkladové údaje o všetkých publikačných aktivitách akademickej
  knižnici priebežne
 • pre usmernenie na pracoviskách je vhodné, ak poverí vedúci pracoviska jedného pracovníka konzultáciami s
  akademickou knižnicou v predmetnej oblasti,
 • evidencia publikačnej činnosti je povinná,
 • každý pracovník je povinný poskytnúť základnú dokumentáciu z každej publikačnej aktivity zaevidovaním do
  knižničného fondu akademickej knižnice (v prípade, že sa fakulta podieľala finančne na zabezpečení publikačnej
  aktivity) alebo zapožičaním dokumentu.Zber podkladov na úrovni akademickej knižnice prebieha:

 • zo zaevidovaného knižničného fondu (t. j. všetky dokumenty prechádzajúce akvizíciou),
 • z dostupných databáz a elektronických zdrojov,
 • z informačných materiálov registrovaných na oddelení vedeckovýskumnej činnosti a oddelení zahraničných
  stykov.Zber podkladov na úrovni pracovísk (katedier) fakulty:

 • z jednotlivých aktivít (účasť na konferenciách, vyžiadané príspevky…),
 • overením, resp. doplnením zoznamu publikačnej činnosti, ktoré poskytuje akademická knižnica pracovisku.

  Význam informačného manažmentu akademických knižníc v oblasti evidencie publikačnej činnosti ako podpora
  pri hodnotení spôsobilosti školy je definovaný prínosmi:

 • na úrovni vedenia (topmanažmentu) fakulty

  • komplexné zabezpečenie starostlivosti o súbor dát z oblasti publikačnej činnosti a ohlasov na
   ňu;

 • na úrovni akademickej knižnice

  • zabezpečenie profesionality, komplexnosti a kontinuity zberu, spracovania, distribúcie, ochrany a
   archivácie súboru informácií o štruktúre publikácií ako výstupov vedeckovýskumnej činnosti fakulty a ohlasov
   na publikačnú činnosť,
  • vylúčenie duplicity v činnosti a vytváranie predpokladov na ich (organizačnú, technickú, personálnu)
   racionalizáciu,
  • umožnenie operatívne kontrolovať správnosť obsahu poskytovaných informácií,odstránenie kampaňovitosti v
   čase hodnotenia spôsobilosti fakulty;

 • na úrovni pracovísk (katedier) fakulty

  • zabezpečenie prístupu k aktuálnym informáciám z evidencie publikačnej činnosti pracovníkov,
  • umožnenie retrospektívne analyzovať činnosť katedry.


 Zoznam bibliografických odkazov:

[1] KIMLIČKA, Štefan:
Spracovanie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a aktivít. Metodika prípravy podkladov a zaraďovania
publikácií, ohlasov a aktivít do kategórií. Bratislava :
Stimul, 1998. 56 s.

[2] KIMLIČKA, Štefan – KUCIANOVÁ, Anna – KATUŠČÁK, Dušan:
Pro Scientia – evidencia a prezentácia publikačnej činnosti, ohlasov a vedeckých aktivít II. Tabuľky a
kódovníky. Bratislava :
Stimul, 1999, s. 10. ISBN 80-85697-93-9

Share: