Projekt Budovanie digitálnych akademických knižníc SR

From Slovakia


Budovanie digitálnych zbierok akademickej produkcie a ich sprístupňovanie vo forme úplných textov digitálnych dokumentov prístupných cez počítačovú sieť preniká aj do prostredia akademických knižníc SR. Významným medzníkom v počiatkoch budovania digitálnych knižníc akademickej produkcie SR na kooperatívnej báze bol marec 2004, keď 16 akademických knižníc 12 slovenských univerzít, v zastúpení Prešovskej univerzity, podalo centrálny rozvojový IT projekt pod názvom Budovanie digitálnych akademických knižníc – zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít (projekt BDK). Projekt bol podaný v rámci grantovej schémy Ministerstva školstva SR na rozvoj informačných technológií v roku 2004 v oblasti “Sieť akademických knižníc”. Projekt bol schválený a na jeho realizáciu v roku 2004 vyčlenilo ministerstvo školstva 2 milióny Sk.

Vzhľadom na závažnosť riešenej problematiky boli v projekte stanovené ciele presahujúce časový horizont jedného roka za predpokladu ďalšieho financovania projektu v rokoch 2005 až 2006. Ide o tieto hlavné ciele:

 • štandardizovaná tvorba vysokoškolských záverečných prác SR v elektronickej podobe, podpora elektronického publikovania,
 • elektronický zber a získavanie prác do akademických knižníc v primárnej, t. j. elektronickej podobe (alternatívne ich digitalizácia do elektronickej podoby),
 • vytvorenie distribuovaného archívu úplných textov záverečných prác a jeho sprístupňovanie v súlade s autorskoprávnymi podmienkami,
 • vyriešenie autorskoprávnej problematiky v oblasti jednotného postupu v rámci SR,
 • zníženie nákladov – na strane autorov, ako aj akademických knižníc – spojených s odovzdávaním, manipuláciou pri spracúvaní týchto prác v klasickej tlačenej podobe,
 • zapojenie sa a aktívne prispievanie do medzinárodného archívu NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) v rámci iniciatívy ETD (Electronic Theses and Dissertations), podnietenie slovenských univerzít k otvoreniu svojich informačných fondov v rámci medzinárodného hnutia Open Access,
 • skvalitnenie vysokoškolskej výučby: umožniť študentom produkovať štandardizované elektronické dokumenty, využívať digitálne knižnice a pochopiť problematiku digitálneho publikovania.

Výstupmi projektu sú:

 • vytvorenie tímu riešiteľov problematiky zo slovenských univerzít,
 • prieskum zameraný na analýzu súčasného stavu evidencie a spracovania kvalifikačných prác na slovenských univerzitách,
 • otestovanie existujúcich softvérových prostriedkov,
 • výber open technológií a vytvorenie technickej skupiny,
 • vývoj aplikácií pre elektronický zber a sprístupňovanie záverečných prác (ZP) založených na OAI štandardoch,
 • výberové konanie na nákup skenerov pre digitalizačné pracoviská,
 • nákup softvéru Adobe Acrobat Professional 6.0,
 • vytvorenie vlastnej domény ETD.SK a webového sídla projektu [1], kde sú umiestnené všetky informácie a materiály k projektu,
 • preklad publikácie ETD Guide, ktorú vydalo UNESCO,
 • vytvorenie šablón na tvorbu kvalifikačných prác v textovom editore MS Word a typografickom systéme LaTeX, ktoré môžu využiť všetky riešiteľské univerzity,
 • vývoj systému na elektronický zber prác, pilotné testovanie systému v letnom semestri tohto roku,
 • zapojenie sa do medzinárodnej iniciatívy Electronic Theses and Dissertations,
 • uskutočnené školenie “Digitalizačné pracovisko v akademickej knižnici” pre partnerov projektu v marci 2005,
 • nákup ďalšej techniky potrebnej na realizáciu projektu,
 • marketingové aktivity na univerzitách, kontakty s vedeniami univerzít a fakúlt s cieľom koordinovať ich pri zapojení sa do projektu,
 • príprava osnovy školení a realizácia školení pre študentov končiacich ročníkov,
 • ďalšie súvisiace aktivity (porady, prezentácie projektu…).

V súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka elektronického zberu v Univerzitnej knižnici TU v Košiciach. Po jej skončení budú stanovené odporúčania pre ostatné zúčastnené knižnice tak, aby od budúceho akademického roku mohol začať koordinovaný zber a archivácia ZP na celonárodnej úrovni. Všetky doterajšie výsledky a činnosť riešiteľského kolektívu je možné si prezrieť aj na www stránke projektu:

halko.jpg (119725 bytes)

Webové sídlo projektu Budovanie digitálnych akademických knižníc

Akademické knižnice majú oproti iným knižniciam jedno špecifikum, ktorým je vlastný interný fond publikácií zamestnancov a študentov univerzity. Tento interný fond znamená intelektuálne bohatstvo a prestíž pre univerzitu v domácom, ale aj medzinárodnom meradle. Zároveň prináša nové šance a príležitosti pre akademické knižnice v oblasti sprístupňovania tohto bohatstva, založeného na kooperácii a partnerstve v rámci univerzity, ale i v rámci spoločných domácich a zahraničných iniciatív a projektov knižníc, ktorých príkladom je aj projekt BDK. Najväčšou devízou tohto projektu je jednotné riešenie problematiky elektronických záverečných prác na celonárodnej úrovni. Takéto zlepšenie dostupnosti vysokoškolských kvalifikačných prác pre čitateľov, a najmä voľný prístup na internete, môže prispieť k podpore vzdelávania a výskumu na Slovensku a k zlepšeniu komunikácie dosiahnutých poznatkov v oblasti vedy a výskumu.

Keďže projekt BDK je svojím charakterom a náročnosťou predurčený na viacročnú koncepčnú prácu, tohto roku bol predložený grantový projekt na realizáciu 2. etapy projektu. Projekt je otvorený aj pre ostatné akademické pracoviská, ktoré t. č. nie sú medzi riešiteľmi projektu a očakávame ich zapojenie sa a aktívnu účasť.

Riešiteľské knižnice 2. etapy projektu

 1. Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica,
 2. Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica,
 3. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica,
 4. Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica,
 5. Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica,
 6. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica,
 7. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica,
 8. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica,
 9. Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica,
 10. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko Strojníckej fakulty,
 11. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky,
 12. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústredná knižnica a Študijné a informačné stredisko Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave,
 13. Univerzita Komenského v Bratislave, Akademická knižnica,
 14. Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica.

 

Vzor vyplneného analytického listu diplomovej práce*

Analytický list

Autor Natália Lukáčová
Názov práce Integrácia systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do komplexných systémov riadenia
Podnázov práce (ak sa vyskytuje)
Jazyk práce slovenský
Typ práce Diplomová práca
Diplomová práca Počet strán 1-10
Akademický titul Inžinier
Univerzita Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta Hutnícka Fakulta (HF)
Katedra Katedra integrovaného manažérstva
Študijný odbor Inžinierstvo riadenia primyslu
Študijný program Integrované manažérstvo v hutníctve
Mesto Košice
Vedúci DP Ing. Vojtech Mikloš, CSc.
Konzultanti DP Ing. Zuzana Jakubová
Dátum odovzdania 6. máj 2005
Dátum obhajoby 6. jún 2005
Kľúčové slová OHSAS, systémy riadenia BOZP, integrácia, bezpečnosť
Kategória Konspekt Technika, technológie, inžinierstvo
Citovanie práce
 
Lukáčová, Natália: Integrácia systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do komplexných sys- témov riadenia. Diplomová práca. Košice : Technická Univerzita v Košiciach. HF. 2005. 0 s.
Názov práce v AJ Integration of Health and Safety Management Labour System into complex management system.
Podnázov práce v AJ
Kľúčové slová v AJ OHSAS, Health and Safety Management Labour System, integration, occupational safety

 

* Analytický list je súčasťou šablóny pre diplomové práce. Údaje z analytického listu sa po aktualizácii dynamických polí v šablóne (sivá farba) automaticky rozkopírujú na všetky miesta v diplomovej práci, kde sa vyskytujú. Súčasťou analytického listu je aj abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku.


Zoznam bibliografických odkazov:

1 Konzorcium akademických knižníc SR. Diplomové a dizertačné práce SR [online]. Aktualizácia 2005-04-26 [cit 2005-05-04]. Dostupné na internete: http://www.etd.sk/.  

2 The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) [online]. [cit 2005-05-04]. Dostupné na internete: http://www.ndltd.org//.

3 Šablóna pre písanie práce v MS Word. Verzia v0.14. 2005-04-26 [online]. [cit 2005-05-04]. Dostupné na internete: http://www.etd.sk/tuke/dokumenty.html.

Share: