Infomix

Infomix

Ukončenie činnosti EAGLE a perspektívny projekt MGE

Súčasné obdobie charakterizuje prudký nárast informácií zaznamenávaných na čoraz modernejších nosičoch a rozširovaných pomocou čoraz dokonalejšej techniky. Ten ovplyvňuje každú sféru ľudskej činnosti, ale má priamy dosah hlavne na inštitúcie a spoločnosti zamerané na získavanie, spracúvanie a sprístupňovanie odborných informácií a vedeckého poznania. V súvislosti s uvedenou skutočnosťou pristupujú mnohé z nich k prehodnocovaniu svojej činnosti a k hľadaniu nových možností a perspektív.

Obdobie od roku 2001 do roku 2005 bolo obdobím bilancovania a analyzovania aj pre Európsku asociáciu pre výskum sivej literatúry – EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation), ktorá vznikla s cieľom podporovať a rozširovať využívanie sivej literatúry produkovanej v európskych krajinách prostredníctvom Európskeho systému informácií o sivej literatúre – SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe). Úlohou SIGLE bolo centrálne evidovať, spracúvať a sprístupňovať záznamy o sivej literatúre na základe podkladov pravidelne získavaných od národných európskych centier členských krajín. Medzi členov EAGLE patrila od roku 1996 aj Slovenská republika; národným centrom za Slovensko bolo Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Z posúdenia a analýz činnosti EAGLE vyplynuli dôležité závery, ktoré možno zhrnúť do nasledujúceho kritického hodnotenia.

Projekt databázy SIGLE z roku 1985 nie je natoľko pružný, aby sa dokázal aktuálne prispôsobovať rýchlemu rozvoju internetu a ďalších online zdrojov. Aj keď FIZ (Fachinformationszentrum) Karlsruhe vyvinulo webovú verziu SIGLE, neodstránili sa tým mnohé nevýhody, ktoré začali byť čoraz väčšou brzdou efektívnosti, prístupnosti a využiteľnosti SIGLE, napr. záznamy sa museli prekatalogizovať do jednotného formátu FIBRE (Friendly Input of Bibliographic Records), kým sa zaradili do databázy; databáza obsahovala minimum informácií o elektronických dokumentoch, neumožňovala priamy prístup k plným textom a pod.

Aj vysokocentralizovaná organizačná štruktúra asociácie (národné spracovateľské centrá, centrálny operačný agent atď.), viazaná pevnými pravidlami, prestala vyhovovať náročným požiadavkám súčasnosti. Neumožňovala jednoduché otvorenie sa novým, významným producentom sivej literatúry (bez zaťažujúcich formalít), čo mnohých z nich odradilo od spolupráce. Dôsledkom bolo, že veľa národných spracovateľských centier nemohlo posielať do SIGLE úplnú produkciu sivej literatúry vlastných krajín, ale iba jej nepatrnú časť, a tak sa do databázy nedostalo mnoho užitočných a hodnotných súborov. Kritike bol podrobený i ekonomický model EAGLE, založený na členských poplatkoch jednotlivých štátov a na poplatkoch za prezeranie záznamov (za každý záznam osobitne), čo finančne znevýhodňovalo členské štáty.

Na základe uvedeného dospeli členské štáty k rozhodnutiu ukončiť doterajšie pôsobenie asociácie EAGLE, keď na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 14. marca 2005 v Karlsruhe, odsúhlasili väčšinou hlasov zrušenie EAGLE a ukončenie budovania databázy SIGLE.

Proces rozpadu v nemalej miere ovplyvnilo rozhodnutie troch zakladajúcich členov EAGLE – Veľkej Británie, Holandska a Dánska zrušiť svoje členstvo od r. 2004. O zrušení členstva uvažovalo i Francúzsko a Nemecko, čím sa asociácia dostala do organizačných problémov. Dôsledkom bol citeľný pokles počtu záznamov v databáze SIGLE. Po mnohých diskusiách sa členské štáty EAGLE uzniesli, že budovanie centrálnej databázy európskej sivej literatúry už nie je nutné, pretože informácie o sivej literatúre ako špecifickej forme vedeckého poznania možno získať prostredníctvom internetu, prípadne pomocou príbuzných moderných informačných technológií. Proces zrušenia EAGLE by mal byť ukončený do konca roku 2005, po uskutočnení príslušných právnych úkonov a finančnom vyrovnaní členských štátov.

Myšlienka spracovania a sprístupňovania sivej literatúry v medzinárodnom meradle však úplne nezanikla, pretože Francúzsko spoločne s Nemeckom hľadajú nové cesty, akými by sa v modernej dobe mohla ďalej rozvíjať. Dr. Joachim Schopfel (INIST-CNRS) z Francúzska vypracoval a predložil nový európsky projekt zameraný na sivú literatúru – MetaGrey Europe (MGE). Jeho cieľom by malo byť vytvorenie siete európskych inštitúcií, ktoré sa sústreďujú na zhromažďovanie a šírenie sivej literatúry, umožnenie jednoduchšieho, prípadne úplne voľného prístupu k sivej literatúre prostredníctvom unikátneho webového rozhrania vo formáte OAI-PMH (Open Archive Initiative-Protocol of Metadata Harvesting), zlepšenie medzinárodnej propagácie sivej literatúry, skvalitnenie online prístupu k plným textom európskej sivej literatúry. Do projektu by sa mala integrovať existujúca databáza SIGLE, prípadne iné reprezentatívne európske súbory sivej literatúry tak, aby nebolo potrebné záznamy v nich rekatalogizovať. Kvalita a výber záznamov budú závisieť od prístupu a zodpovednosti spolupracujúcich partnerských organizácií a celková štruktúra bude decentralizovaná.

Realizácia projektu by mala prebiehať v troch hlavných etapách:

Vytvorenie siete MetaGrey ako nového nástroja na výskum a spracovanie sivej literatúry.

Transformácia databázy SIGLE do otvoreného archívu (tzv. “OpenSIGLE databáza, bude hosťovať na serveri OAI a bude ju spravovať INIST-CNRS).

Prepojenie najhodnotnejších európskych súborov sivej literatúry s OpenSIGLE a ich včlenenie do MetaGrey. Koordinátorom celého projektu by mala byť TIB (Technische und Informationsbibliothek) Hannover (Nemecko), otázkami vývoja softvéru, komunikačnou stratégiou, manažmentom, integrovaním už existujúcich fondov sivej literatúry do projektu a ďalšími dôležitými súvislosťami budú poverené FIZ Karlsruhe (Nemecko) a INIST-CNRS (Institut de l‘Information Scientifique et Technique-Centre National de la Recherche Scientifique) (Francúzsko). Všetky majú bohaté skúsenosti so spracovaním sivej literatúry a FIZ Karlsruhe aj s prevádzkovaním databázy SIGLE, ktorej správcom bolo donedávna.

V ďalšej etape uvedené inštitúcie plánujú osloviť limitovanú skupinu európskych národných a vedeckých knižníc a dokumentačných centier, ktorých fondy obsahujú cenné súbory sivej literatúry a mohli by významne podporiť zamýšľaný projekt. Sú to napr. British Library, Cranfield University (Veľká Británia), Dutch Royal Library (Holandsko), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Taliansko), European Organisation for Nuclear Research (Švajčiarsko) a ďalšie. Do projektu sa však môžu zapojiť všetky knižnice a inštitúcie, ktoré budú mať o spoluprácu záujem.

Okrem pozitívnych skutočností projekt prinesie so sebou aj určité nedostatky a riziká, medzi ktoré patrí okrem iného obmedzené množstvo finančných prostriedkov potrebných na jeho spustenie a postupné sprevádzkovanie (z toho vyplýva nevyhnutnosť stále hľadať nové finančné zdroje), prílišná komplikovanosť pri zosúladení rozdielnych typov záznamov (z katalogizačného hľadiska) a ich začlenenie do projektu, anglický jazyk prestane byť dominantným a záznamy budú prijaté do databázy v jazykoch, v ktorých boli katalogizované (možné riziko jazykovej bariéry), predpokladajú sa problémy právneho charakteru a technického zabezpečenia a pod.

Napriek uvedeným rizikám však autori projektu veria, že sa im ho podarí spustiť a úspešne rozvíjať a tým zabezpečiť, že sivá literatúra sa bude čoraz viac dostávať do povedomia používateľov informácií a stane sa neoddeliteľnou súčasťou ich informačných potrieb a požiadaviek.

Mgr. DanielaDranačková
( dranackova@cvtisr.sk)
CVTI SR v Bratislava


Stačí prísť…

V londýnskych verejných knižniciach je k dispozícii pripojenie na internet zadarmo. Stačí prísť a nemusíte byť ani členom knižnice. Obvykle máte k dispozícii hodinu na surfovanie alebo posielanie e-mailov (ak sa ohlásite vopred), alebo polhodinu, ak prídete náhodne, bez rezervácie. Na počítačoch s pripojením na internet nie je Word ani ďalšie aplikácie, nemôžete použiť vlastnú disketu. Word aj disketu môžete používať na špeciálne vyhradenom počítači.

Rovnako noviny a časopisy si môžete prečítať zadarmo a nemusíte byť členom knižnice. Za členstvo v knižnici sa neplatí, knihy sa požičiavajú bez poplatkov. V Londýne je takmer 400 verejných knižníc s fondom vyše 17 miliónov kníh.


IFLA 2005

Na tohtoročnom World Library and Information Congress – Svetovom knihovníckom a informatickom kongrese – a na 71. výročnej konferencii IFLA, ktoré sa konali v termíne od 14. – 18. augusta 2005 v Oslo, hlavnom meste Nórska, sa zišlo spolu takmer 5 000 knihovníkov a informačných pracovníkov zo 117 krajín sveta.

Na sprievodnej odbornej výstave vystavovalo viac ako 120 vystavovateľských firiem z celeho sveta. Na tejto konferencii sa oficiálne ujal svojej funkcie Alex Byrne, nový prezident IFLA.

ifla.jpg (11809 bytes)

International Federation of Library Associtions and Institutions (IFLA) je najväčšou svetovou organizáciou združujúcou knihovnícke spolky, ako aj jednotlivé knižnice a informačné pracoviská zo všetkých krajín sveta. Spolok slovenskych knihovníkov je jej členom v úlohe národného asociovaného člena za Slovenskú republiku už od roku 1969. Osobná účasť predsedu SSK na výročnej konferencii IFLA býva z hľadiska finančnej nedostupnosti skôr výnimkou.

V tomto roku patrí Ministerstvu kultúry SR poďakovanie za umožnenie aktívnej účasti predsedníčke SSK Ing. Silvii Stasselovej na WLIC a vyročnej konferencii IFLA 2005. Okrem predsedníčky SSK sa na tohtoročnom najväčšom knihovníckom podujatí na svete zo Slovenska zúčastnili aj doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (generálny riaditeľ SNK v Martine), PhDr. Tibor Trgiňa (generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave) a PhDr. Jarmila Majerová (SNK). Na ilustráciu uvádzam porovnanie zastúpenia (počet účastníkov) jednotlivých krajín na výročnej konferencii IFLA: Česká republika – 9; Poľsko – 17; Maďarsko – 9; Ukrajina – 3; Rusko – 75. Ako súčasť svetového knihovníckeho kongresu sa okrem mnohých iných podujatí v čase od 12. do 14. augusta 2005 konala konferencia a festival mobilných knižníc “Libraries on Move” – Knižnice v pohybe. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 delegátov z 10 krajín a v olympijskom športovom areáli Holmenkollen sa predstavilo 31 bibliobusov.

Zaujímavosťou je, že v Keni sa poskytujú mobilné knižničné služby na ťavách, tzv. Camel Library Service, a v Bangkoku na bicykloch. Počas konania svetového kongresu a výročnej konferencie IFLA bola slávnostne otvorená nová budova Nórskej národnej knižnice v Oslo.

Ing. Silvia Stasselova ( stassel@svf.stuba.sk)


Odbor knižničná a informačná veda má novú profesorku

makul.jpg (11251 bytes)

13. júna 2005 menoval prezident Slovenskej republiky nových profesorov vysokých škôl. Medzi nimi aj docentku PhDr. Soňu Makulovú, PhD., z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Soňa Makulová pôsobí na katedre od roku 1982, v roku 1992 sa habilitovala za docentku a v roku 2005 sa stáva profesorkou. Venuje sa predovšetkým problematike elektronických informačných zdrojov a ich vyhľadávaniu v sieti internetu, metodológii tvorby a hodnotenia webovských prezentácií. Publikovala 3 monografie, 66 vedeckých a 63 odborných článkov, na ktoré mala 139 ohlasov (citácií a recenzií). Vyškolila 50 diplomantov a 2 doktorandov. Absolvovala viacero študijných a prednáškových pobytov na zahraničných univerzitách (USA, Veľká Británia, Grécko, Poľsko, Taliansko, Švédsko).

Stala sa uznávanou osobnosťou v tejto oblasti, o čom svedčí aj to, že bola členkou rady ASSISTANCE pri rakúskom Ministerstve pre vedu a výskum, členkou European Consultance Unit, členkou výkonného výboru rady EUCLID, národnou zástupkyňou v EuroPrix MultiMedia Art, je prezidentkou Slovenskej národnej multimediálnej asociácie SlovakPrix MultiMedia, členkou grand jury v Dubai ako multimediálny expert pre celosvetovú súťaž World Summit Award 2003 a 2005, členkou prípravného výboru viacerých medzinárodných konferencií. Riešila a rieši celý rad vedeckovýskumných úloh v projektoch KEGA, VEGA i v medzinárodnom projekte Európskej únie ACTeN.

Jej menovaním za profesorku sa posilnila kredibilita katedry, ktorá s 2 profesormi a 5 docentmi je spôsobilá realizovať nielen bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy, ale aj vykonávať habilitačné a profesorské pokračovania v študijnom odbore knižničné a informačné štúdiá.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!


Aj tam nájdete knižnicu

Madridská radnica sa rozhodla zaviesť v španielskej metropole novú službu, tzv. Bibliometro, čím chce spríjemniť cestovanie metrom a zvýšiť záujem cestujúcich o knihy. Cestujúci si tak budú mocť krátiť čas čítaním kníh, ktoré si môžu vypožičať priamo vo viacerých staniciach metra. Záujemci budú mať k dispozícii 30 000 kníh, pričom si budú môcť vybrať spomedzi 500 autorov. Polovicu kníh tvorí domáca produkcia a zvyšok najznámejší zahraniční autori.

V priebehu prvých mesiacov sa bude sledovať, ktoré tituly sú najžiadanejšie, s cieľom prispôsobiť ponuku záujmu čitateľov. Tí dostanú tak, ako v inej knižnici, preukaz a na prečítanie budú mať 30 dní.

Letná sezóna v Portugalsku je v plnom prúde. Miestne úrady sa rozhodli, že by nezaškodilo trochu kultúry na populárnej pláži v známom prístavnom meste Pavoa de Varzim, vzdialenom asi 380 kilometrov od metropoly Lisabon. Pre opaľujúcich sa ľudí dnes otvorili na pláži knižnicu. Turisti i miestni obyvatelia si tak budú môcť do 15. septembra popri bežných letných radovánkach nakrátko vypožičať nejakú dobrú knihu, časopis, prípadne noviny. Okrem kníh bude knižnica usporadúvať aj koncerty klasickej hudby, divadelné predstavenia, požičiavať spoločenské hry a pre deti má pripravené množstvo hračiek.

Zdroj: http://knihy.sme.sk/clanok.asp?cl=2281420.


Pre zaujímavosť, pre porovnanie…

Na stránke http://www.mpsv.cz/files/clanky/55/330_2003.pdf je k dispozícii nariadenie vlády Českej republiky o platových pomeroch zamestnancov vo verejných službách a správe, ktorým sa upravujú tarifné platy pracovníkov knižníc.

Na stránke http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Analyza.htm nájdete podrobnú správu z prieskumu vzdelanosti, vekovej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc, ktorý prebehol koncom roka 2004.


DAIMON v Centre VTI SR v Bratislave

CVTI SR dňa 7. júla 2005 podpísalo obchodnú zmluvu o dodávke integrovaného knižničného systému DAIMON s firmou SEFIRA Praha, s. r. o. Súčasťou kontraktu je aj dohoda o plnej päťročnej podpore systému. Systém pobeží v prostredí OS LINUX na dvoch špeciálne na to zakúpených serveroch. Prijatý harmonogram implementácie počíta s ostrou prevádzkou koncom roku 2005.

Share:
Issue content