Nové služby Mestskej knižnice v Piešťanoch

From Slovakia

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 11. apríla 2001 návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do
roku 2006, v ktorej sa medzi inými zdôrazňujú ciele, ako napr. informatizácia a internetizácia knižníc,
zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice, knižnično-

-informačné služby pre znevýhodnených používateľov, ochrana a sprístupňovanie knižných fondov a
ďalšie.

Jedným z hlavných cieľov Mestskej knižnice v Piešťanoch je vytvoriť životaschopnú informačnú a
kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu, schopnú poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby, reagovať pomocou
kvalifikovaných ľudských zdrojov na celkový vývoj a zmeny v slovenskom a svetovom knihovníctve. Zároveň v sebe
zahŕňa dlhodobý zámer automatizácie základných knižničných služieb.

Samotná automatizácia bola rozdelená do niekoľkých etáp, a to počnúc rokom 1999, keď sa zvolil knižničný
automatizovaný systém Rapid Library a nasledovala celková retrokatalogizácia fondu knižnice, čiže naplnenie
samotnej databázy a prepis záznamov celého fondu do elektronickej podoby. V apríli roku 1999 Mestská knižnica v
Piešťanoch ako jedna z prvých rozšírila služby pre svojich čitateľov i pre širokú verejnosť otvorením internetového
strediska s 10 počítačmi. V roku 2002 bol úspešne spustený plne automatizovaný výpožičný proces v oddelení pre deti
a mládež a sprístupnil sa elektronický katalóg na lokálnej sieti v knižnici pre čitateľov. V jeseni toho istého
roka sa v knižnici otvorilo Piešťanské informačné centrum (PIC), ktoré slúži návštevníkom i samotným občanom mesta
a poskytuje informácie predovšetkým z oblasti ubytovania, stravovania, informácií o podnikateľoch a firmách mesta a
o kultúrnych i športových podujatiach.

Informácie sa spracovávajú elektronicky, vytvorením a neustálou aktualizáciou jednotlivých databáz. V tom
období sa už uvažovalo o zjednotení, prepojení týchto informačných tokov v rámci jedného systému. Otvorením PIC
knižnica posunula svoje poslanie na úroveň skutočnej “informačnej inštitúcie”. V roku 2003 sa plne zautomatizoval i
výpožičný proces v oddelení pre dospelých čitateľov.

Ustavičným budovaním a upgradom celkového technického vybavenia knižnice sa myšlienka dokonalého spojenia
databáz medzi knižnicou a PIC stávala väčšmi reálnou a veľmi potrebnou. Zostávalo už len získať potrebné finančné
prostriedky. Knižnica ako mestská inštitúcia závislá od mestského rozpočtu si včas uvedomila, že financie na
akúkoľvek činnosť rozširujúcu celkovú kvalitu služieb sa dajú získať i (dnes už často skloňovaná téma) vypracovaním
a podaním projektu v rámci rôznych grantových podporných programov. Prostredníctvom neziskovej organizácie ProPolis
knižnica získala na
Projekt podpory a vzniku pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej
komunity prostredníctvom informačnej siete
finančné prostriedky, konkrétne na realizáciu informačnej brány
prostredníctvom upgradu existujúceho systému. Jedným z cieľov projektu bolo vytvorenie informačnej siete, čo sa
udialo v nasledujúcich krokoch:

  • upgrade existujúceho systému,
  • tvorba samotnej informačnej brány pre PIC.

Ide vlastne o prechod z dosovského prostredia Rapid Library na 32-bitovú bázu Advanced Rapid Library (ARL),
spolupracujúcu so všetkými štandardmi databázového stroja. Celý systém ARL u nás funguje formou outsourcingu, čiže
je umiestnený na serveri dodávateľskej firmy Cosmotron Slovakia, s. r. o. (viac o celej štruktúre ARL na
www.cosmotron.sk). Forma outsourcingu zaručuje neustále monitorovanie funkčnosti databáz, operatívne zásahy, čím sa
rýchlosť riešenia akejkoľvek vzniknutej udalosti či požiadavky redukuje na minimum. Všetky požiadavky je možné
zaslať priamo z klienta do systému a následne podľa pridelenej priority sa požiadavka spracováva a rieši odborným
personálom dodávajúcej firmy. Samozrejme, pri spomenutej forme je nevyhnutnou technickou požiadavkou pripojenie na
internet, keďže všetky operácie sa realizujú online. Za najväčšiu výhodu celého systému považujeme vzájomnú
prepojiteľnosť záznamov, ktorá vychádza zo samotnej novej dátovej štruktúry. (Kvôli názornosti pozri foto.)
Týmto spôsobom sa dajú záznamy jednotlivých databáz medzi sebou prepájať formou odkazu, čiže v jednom zázname,
napr. Autority, môžeme pri dokonalom spracovaní získať ďalšie informácie o autorite – ako regionálnej osobnosti,
napísaných dielach, regionálnych pamiatkach i podujatiach – týkajúce sa daného záznamu. Systém nám poskytuje i
možnosť jazykových mutácií záznamov, čiže spracovanie záznamu v rôznych jazykových podobách, čo je veľmi dôležité
pre prácu informačného centra.

Pre knihovníka je určitým uľahčením celého procesu spracovania i možnosť preberať záznamy z iných
knižníc.

Na druhej strane – čitateľovi systém poskytuje mnohé možnosti ako je napríklad prezeranie online katalógu cez
samotnú www stránku knižnice (www.kniznica.sk) a zistenie reálnej dostupnosti, prípadne dátumu návratu žiadaného
titulu, ako aj možnosť vyhľadávať v databázach iných knižníc, rýchlo a pružne komunikovať s čitateľom
prostredníctvom e-mailu. Takisto systém umožňuje aj kontrolu svojho čitateľského konta cez internet, prípadnú
rezerváciu, resp. odoslanie elektronickej žiadanky priamo do systému po prihlásení čitateľa. Novinkou je i možnosť
zriadiť vlastné finančné konto čitateľa, odkiaľ sa mu po vložení určitého finančného obnosu strhávajú všetky možné
vzniknuté poplatky za upomienky, MVS atď.

V najbližších týždňoch sa už plne zrealizuje celkové prepojenie databáz knižnice a PIC s výstupom na www
stránke informačného centra
www.pic.piestany.sk, kde budú databázy doplnené práve o záznamy týkajúce
sa regionálnych osobností, čiže regionálna bibliografia.


halo1.JPG (51649 bytes)ONLINE katalóg sprístupnený na webe kniznice –
www.kniznica.sk


Share:
Issue content