Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

From Slovakia

Malá knižnica – veľké služby

Verejnej regionálnej knižnici, ako je naša, často hovoria “malá”. Možno preto, že nemáme vlastnú budovu a sídlime v prenajatých priestoroch Mestského domu kultúry (MsDK), kde zaberáme 829 m2, možno preto, že Vranov má len 23 000 obyvateľov, a možno sme sa do tohto pojmu zaškatuľkovali pred rokmi sami.

Do roku 1986 bola knižnica v starých budovách rozhádzaná po celom meste. V MsDK získala nielen pekné priestory a nové zariadenie, ale od roku 1991 musela začať platiť nájomné, ktoré nemala zohľadnené vo svojom rozpočte. Platenie nájomného spôsobilo, že sa zrušila čitáreň. Nebolo peňazí na prevádzku motorového vozidla, neskôr už ani vozidlo samotné, klesal počet pracovníkov, obmedzoval sa nákup knižničného fondu aj periodickej tlače. Zaradenie pod Regionálne kultúrne centrum RKC v Humennom finančnú situáciu knižnice ešte zhoršilo. V roku 1998 bolo do fondu zakúpených len 121 knižničných jednotiek, pričom dlžoby za nájom dosiahli v roku 1999 takmer 300 000 Sk. V tom čase prenikala do knižnice výpočtová technika, čo si vyžadovalo ďalšie finančné prostriedky.

V roku 1999 zrušením RKC a vrátením právnej subjektivity sa situácia v knižnici začala zlepšovať. Vypracovali sme strategický plán knižnice, ktorý charakterizoval jednotlivé oblasti a stanovil hlavné a vedľajšie ciele, ako aj jasný smer – stať sa moderným knižnično-informačným pracoviskom. Rozhodli sme sa prekročiť model malej inštitúcie. Niežeby sme sa chceli zriekať niektorej zo svojich tradičných funkcií – výchovnej, relaxačnej či sociálnej, ale do popredia našej činnosti sa dostala informačná a vzdelávacia funkcia.

Ročne pripravíme v knižnici viac ako 250 podujatí pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny. U detí predškolského veku pestujeme vzťah ku knihe a návyk pravidelne navštevovať knižnicu. Zariadili sme rozprávkovú miestnosť a tohto roku sme ju zariadili na motív rozprávky Princezná na hrášku. Denne organizujeme pre deti rôzne podujatia od klasických verejných čítaní cez rozprávkové súkenká až po súťaže v písaní rozprávok. V knižnici s deťmi nielen čítame a hráme sa, ale už tu dokonca spolu s malými andersenčatmi aj spíme. Pripravujeme stretnutia so zaujímavými ľuďmi, regionálnymi osobnosťami, venujeme sa študentom, seniorom aj Rómom. Pre ľudí zdravotne znevýhodnených organizujeme kurzy internetu a učíme ich robiť prvé kroky v práci s PC, pre nezamestnaných sme v roku 2002 zriadili Infocentrum.

Internet vstúpil do našej knižnice vďaka NOS – OSF Bratislava a ďalšie projekty a granty umožnili vybaviť knižnicu výpočtovou technikou, bránou proti krádeži aj informačnými zdrojmi. Vďaka projektom a grantom sme organizovali výnimočné podujatia.

Zaujímavé je však to, že sa snažíme rozšíriť profil tradičnej verejnej knižnice o charakteristické znaky univerzitných a odborných knižníc. Internet nám totiž umožnil získavať informácie omnoho ľahšie a rýchlejšie ako v minulosti. Uvedomili sme si, že nie je dôležité, či sme veľkou alebo malou knižnicou, vo veľkom či malom meste, ale do popredia sa dostáva to, akú máme kvalitnú techniku, rýchlosť pripojenia a odborný knihovnícky personál, ktorý to všetko vie využiť.

Dôsledky využívania výpočtovej a telekomunikačnej techniky v našej knižnici sa neodzrkadľujú len v tom, že sa automatizujú výpožičné procesy, služby a i. Rozhodli sme sa ísť ešte ďalej.

Kým v minulých rokoch sme sústreďovali pozornosť na rozvoj existujúcich služieb pre existujúcich čitateľov alebo nových služieb pre tých istých čitateľov a hovorili sme opätovne, že ide o rozvoj služieb, teraz sme to nazvali rozširovanie. Rozhodli sme sa totiž zamerať na nové služby pre nových zákazníkov, a to zapojením sa do projektu KIS3G.

To, čo sa ešte pred niekoľkými rokmi zdalo nemožné, je dnes realitou. SNK sa podarilo dať Projekt informatizácie knižníc SR do reálnej podoby a myslela pritom nielen na seba, ale na všetky knižnice, dokonca aj verejné regionálne, ak majú záujem profesionálne spolupracovať.

Ujala sa myšlienky informatizácie slovenského knihovníctva nielen teoreticky, ale aj prakticky. Zaobstarala pre všetky knižnice, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu KIS3G, integrovaný knižničný systém Virtua.

Je jasné, že budovanie jednej databázy so sebou prináša úplne nové rozmery. Doposiaľ to bola len čisto teoretická rovina, ale úroveň výpočtovej techniky a schopný manažment projektu KIS3G posunul túto myšlienku do reálnej polohy.

V systéme Virtua v module Katalogizácia – články sme začali pracovať v novembri 2004, rovnako ako ostatné knižnice Prešovského a Košického kraja, po úspešnej konverzii dát zo systému Biblis. Konverzia zo systému Libris bola zložitejšia, ale v spolupráci s Valérom Romokom ju SNK urobila začiatkom roka 2005.

Pracovníci našej knižnice absolvovali školenia v module Výpožičky a Katalogizácia – monografie a pracovali v manipulačnej databáze. Všetko bolo zavŕšené 13. mája 2005, keď sme systém Virtua vo Vranove uviedli naostro do života. Dňa 16. mája 2005 sme už vo Virtue požičiavali a od 4. júla 2005 pracujeme naostro aj v module Katalogizácia – monografie.

Vďaka manažmentu projektu Virtua a ochotným pracovníkom SNK sme prechod na nový systém zvládli výborne.

Dôležitú úlohu zohral kladný postoj zriaďovateľa, ktorý projekt podporil aj finančne, ako aj pracovníkov Hornozemplínskej knižnice, ktorí pozitívne prijali prechod na nový systém. Boli ochotní sa školiť a vziať na seba úlohu “pioniera” medzi verejnými regionálnymi knižnicami.

Je pravda, že zatiaľ nemáme v ostrej prevádzke všetky funkcie a niektoré potrebujeme doladiť, možno aj modifikovať, pretože až teraz začíname rozumieť tomu, čo znamená MARC 21, ale aj jednotnosť pri spracovávaní záznamov.

Pred nami sú nové úlohy: potrebujeme doplniť výpočtovú techniku, doriešiť elektronickú žiadanku, tlač upomienok, oznámenie používateľom o rezervácii, štatistiky a seriály. Je toho dosť, ale nie viac, ako máme za sebou. Veríme, že aj tieto úlohy s pomocou SNK v Martine a ochotou ŠVK v Banskej Bystrici bez problémov zvládneme.

Neviem, koľko času musí uplynúť, aby sa dalo konštatovať, že sa systém “usadil”. Dôležité je, že sme presvedčení o správnosti cesty, na ktorú sme sa vybrali.

Koncom minulého roka sme sa tejto cesty od Librisu k Virtue obávali, tak ako sa človek dokáže báť pri čomkoľvek, čo je nové.

Medzi posledné úspechy patrí aj dohoda s mestom Vranov nad Topľou a schválenie nájomného pre knižnicu za symbolickú 1 Sk za m2. Ušetrené finančné prostriedky majú byť použité na nákup knižničného fondu – ďalší krok k spokojnosti používateľov.

Naša snaha poskytnúť v malej knižnici veľké služby nekončí. Utvrdili sme sa v tom, že sa netreba báť nových rozhodnutí a pokúsiť sa prekročiť dlho zaužívaný model, pretože vďaka tomu sa nám darí poskytovať používateľom kvalitnejšie služby.

Veď oni sú stredobodom všetkých našich aktivít.

Share:
Issue content