Žilinský samosprávny kraj

From Slovakia

zilina.jpg (2385 bytes)


Odpovedá:
PhDr. Janka Bírová, oddelenie kultúry

 1. Regionálne knižnice a Krajská štátna knižnica v Žiline boli k 1. aprílu 2002 delimitované z Krajského úradu v
  Žiline v intenciách zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správny na obce a
  na vyššie územné celky. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa stal zriaďovateľom piatich knižníc (Krajská štátna
  knižnica v Žiline, Turčianska knižnica v Martine, Kysucká knižnica v Čadci, Oravská knižnica v Dolnom Kubíne,
  Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši).

  Knižniciam nový zriaďovateľ vydal nové zriaďovacie listiny, Krajská štátna knižnica bola premenovaná na
  Žilinská knižnica v Žiline. Doplnkom k zriaďovacej listine Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne s účinnosťou od 27.
  októbra. 2004 sa zmenil jej názov na Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Knižnice v
  zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK plnia funkcie mestských knižníc pre mestá daného regiónu, regionálnych knižiníc pre
  územie okresov regiónu a Žilinská knižnica v Žiline zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a
  koordináciou bibliografickej a edičnej činnosti v ŽSK a zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom
  knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji.

  Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych knižníc do samosprávneho prostredia a v súvislosti s
  fiškálnou decentralizáciou sa zatiaľ nezmenil spôsob financovania prevádzky a činnosti knižníc. Pôsobia naďalej ako
  príspevkové organizácie. Hospodária samostatne, sú samostatnými právnymi subjektmi a ich rozpočet je napojený na
  rozpočet kapitoly ŽSK.

   

 2. ŽSK ako zriaďovateľ regionálnych knižníc im ako príspevkovým organizáciám poskytuje bežný a kapitálový
  transfer na prevádzku a činnosť. Objem finančných prostriedkov v kapitole Kultúra na ŽSK okrem valorizácie miezd
  nebol navýšený a knižnice často realizujú úhrady faktúr za energie na úkor akvizičnej činnosti a nákupu knižničných
  dokumentov pre knižnice.

  Legislatívne nie je zakotvená povinnosť miest, v ktorých regionálne knižnice vyvíjajú svoju činnosť, finančne
  prispievať knižniciam, hoci knižnice saturujú informačné potreby najmä obyvateľov miest a zápasia s finančnými
  problémami. Potreba finančnej podpory zo strany miest je aktuálnejšia najmä v prípade pobočiek knižníc, ktoré na
  100 % poskytujú svoje knižnično-informačné služby len obyvateľom miest a ich mestských častí.

  Knižnice pôsobia ako príspevkové organizácie a svojimi príjmami ako doplnkovými zdrojmi – v intenciách zákona
  č. 416/2001 Z. z. o knižniciach – plnia funkcie stanovené v zákone a zriaďovacích listinách knižníc.

   

 3. V rokoch 2002 – 2005 regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK nespracovali spoločný projekt. Ako
  samostatné právne subjekty však podali veľké množstvo projektov do viacerých programov a výziev (Grantový systém MK
  SR, predvstupové fondy a štrukturálne fondy EÚ, grantové programy a výzvy nadácií, občianskych združení a pod.).
  Všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK získali značné finančné prostriedky, ktorými saturovali nákup
  knižničných dokumentov pre knižnice a realizovali kultúrno-výchovné aktivity. Na skvalitnenie akvizičnej činnosti
  regionálnych knižníc ŽSK v roku 2005 pridelil regionálnym knižniciam účelovú dotáciu vo výške 50 000,- Sk na nákup
  knižničných dokumentov.

   
 4. ŽSK ako zriaďovateľ regionálnych knižníc podporuje vytváranie a prevádzkovanie verejných internetových
  staníc pre registrovaných používateľov a návštevníkov knižníc. V regionálnych knižniciach Žilinského kraja v roku
  2005 je k dispozícii 23 verejne prístupných internetových miest pre čitateľov. ŽSK podporuje internetizáciu
  knižníc aj finančne a knižniciam v priebehu rokov 2003 – 2004 (v procese delimitácie v roku 2002 Krajský úrad v
  Žiline rozdelil rezervu pred 1. 4. 2002) pridelil účelové finančné dotácie na hardvérové a softvérové vybavenie
  knižníc v celkovej výške 786 000,- Sk:

  • rok 2003: 214 000,- Sk,
  • rok 2004: 572 000,- Sk.

  Za najväčšiu prekážku sprístupnenia internetu verejnosti v knižniciach považujeme nedostatok finančných
  prostriedkov. Knižnice v dôsledku toho nenakupujú knižničné dokumenty v požadovanom objeme a rozsahu
  knižničných jednotiek a na internetizáciu knižníc taktiež nie je dostatok finančných zdrojov. Knižnice
  spracúvajú množstvo projektov a vďaka ich podpore získali i počítačové vybavenie, príp. internetové
  pripojenie.

  Slovenská národná knižnica na požiadanie ŽSK spracovala audit pod názvom “Program informatizácie knižníc
  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (štúdia)”, ktorý naznačuje smerovanie
  informatizácie regionálnych knižníc.

 5. V prípade dostatku, resp. navýšenia finančných prostriedkov by medzi priority riešenia súčasných problémov
  z pohľadu ŽSK ako zriaďovateľa patrili:

  1. vyriešenie problémov zatekajúcich striech na objektoch knižníc,
  2. zateplenie objektov knižníc (výmena okien + zateplenie fasád objektov),
  3. riešenie starých nevyhovujúcich vykurovacích systémov vrátane prestavby kotolní,
  4. hardvérové a softvérové vybavenie knižníc (aj v súvislosti s programom internetizácie knižníc),
  5. vytvorenie centrálnych výpožičných pultov (s tým súvisiace stavebné úpravy, ktoré vyžadujú veľký objem
   finančných prostriedkov),
  6. zakúpenie ochranných zabezpečovacích systémov na ochranu požičiavaných dokumentov.

     
 6. Skvalitnenie činnosti regionálnych knižníc vidíme v predĺžení výpožičných hodín do neskorých večerných hodín,
  prípadne v sprístupnení knižnice širokej verejnosti i v nedeľu. Súvisí to však s predpokladaným nárastom
  požiadaviek na navýšenie finančných prostriedkov (zvýšené režijné náklady, s tým súvisiace mzdové náklady…).
  Práve v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov nie je možné realizovať vhodné riešenia na skvalitnenie
  činnosti knižníc.

   
 7. Knižnice by mali byť viac sebavedomé a mali by sa väčšmi presadzovať v rámci komunitného diania v meste i v
  danom regióne.

Share:
Issue content