Trenčiansky samosprávny kraj

From Slovakia

trencin.jpg (3374 bytes)

Odpovedá:
Ing. Marta Šajbidorová, oddelenie kultúry

 1. Presun kompetencií nevyriešil sám osebe žiaden problém. Nevyriešili sa nedostatočné zdroje na nákup
  literatúry, na mzdy zamestnancov ani na investovanie do existujúcich alebo potrebných budov, výpočtovej techniky
  a podobne.

  Celý odovzdaný súbor problémov zostal na novom zriaďovateľovi. Nebudeme si namýšľať nepravdy, že
  najpálčivejším problémom pre vzniknuté samosprávne kraje bolo riešenie už pomenovaných aj nepomenovaných
  problémov, ktoré sú pre knižnice, ako aj celú kultúru existenčnou záležitosťou.

  Presunutý objem finančných prostriedkov sa stáva každoročne menším z objektívnych príčin, ako je rast cien
  energií, poistného za autá, za spravovaný majetok (a preto je v rozhodujúcej miere nepoistený).

  Ďalej plakať sa nehodí, nerieši to nič. Je potrebná štátna koncepcia rozvoja kultúry a knižníc v nej.
  Predložený návrh ministerstvom kultúry treba vziať späť.

  V koncepcii je nutné pomenovať, že celoštátne zámery budú financované z rozpočtu štátu, krajské z rozpočtu
  kraja a podujatia pre objednávateľov, napr. rešerš, si zaplatí objednávateľ.

  Presne ako hovorí §17 Financovanie knižnice (zákon 183/2000 o knižniciach).

  Chybou používania §17 citovaného zákona je, že v doterajšej praxi sa využíva hlavne odst. 2 písm. a),
  príspevok zriaďovateľa.

  Iné zdroje financovania sú mikrofinancovaním. Príjmy za špeciálne služby, účelový príspevok a doplnkové
  zdroje sú z rozpočtov knižníc minimum.

  Viac by povedala štatistika v celoslovenskom meradle. Jedným z riešení viaczdrojového financovania je
  legislatívna zmena v daňovom zákone.

  V každom prípade je potrebné diskutovať o probléme, opísať súčasné nedostatky a dať návrhy na zmeny.

   

 2. Vyššie územné celky nemôžu vytvárať dostatočný priestor na rozvoj knižníc. Problémy knižníc určite nie sú
  prioritou v súbore nutne riešiteľných problémov. Napriek tomu, že som pracovníčkou oddelenia kultúry, musím
  konštatovať, že rozhodne má prednosť problematika odboru zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí.

  Musím však objektívne uviesť, že v Trenčianskom kraji bol na rok 2005 schválený rozpočet o 20 mil. vyšší
  ako v predchádzajúcom roku. Tieto prostriedky veľmi pomohli pri obstarávaní nehnuteľností na umiestnenie
  nasledujúcich organizácií kultúry:

  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a jeho rekonštrukcia,
  • vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pre Hornonitrianske osvetové stredisko,
  • vysporiadanie vlastníctva pozemkov pre Hornonitriansku knižnicu,
  • zriadenie expozície Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zrekonštruovanom kaštieli v
   Jasenici.

  Pripravujeme presťahovanie dvoch inštitúcií, a to Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a Považského
  osvetového strediska v Považskej Bystrici z prenajatých priestorov do vlastných.

 3. Aké spoločné projekty sme ako VÚC realizovali spolu s Verejnou knižnicou M. Rešetku?

  Na túto otázku neexistuje odpoveď, pretože všetky akcie, ktoré knižnica uskutočnila, robila za
  spolufinancovania z rozpočtu Trenčianskeho kraja – mzdy pracovníkov, priestory, materiál, miestnosti. Nerozoznávame
  akcie proti sebe a za seba. V najlepšej viere som toho názoru, že túto problematiku rovnako chápu aj pracovníci
  knižníc.

   

 4. Internetizácia – jednoznačne musí byť. Je to médium budúcnosti a nedá sa konať inak ako v prospech šírenia
  informácií na všetkých druhoch nosičov.

  Prekážky jeho podstatného rozšírenia sú materiálneho charakteru – miestnosti, internetové miesta, poplatky.

  Je nutné viac zaškoliť obyvateľstvo – hlavne vyššie vekové kategórie. Azda by stálo za uváženie aj vyhlásiť
  projekt školení zameraných na používanie internetu v záujme získavania informácií pri obstarávaní zamestnania,
  pri nákupoch, informácií o poskytovaných službách aj v kultúre.

  Myslím, že aj v radoch našich stálych návštevníkov knižníc by sme uspeli s takýmto projektom. Určite nemám
  záujem zovšeobecňovať a mnohí naši klienti aj z vyšších vekových kategórií sú používateľmi internetových služieb.
  Mám však informáciu z istých štatistických prehľadov, podľa ktorých je Slovensko na podstatne nižších priečkach
  ako napríklad aj Česká republika. Stratiť čas oneskoreným začatím používania internetu sa niekoľkonásobne
  neoplatí.

   

 5. Táto fikcia sa mi veľmi páči, určite by som minula akokoľvek veľký obnos. Dokonca mám pocit, že by som sa aj
  zadĺžila, na to sa spoľahnite. Teraz vážne – myslím, že by to mal byť bod 4. – čaká nás to, tak to neodkladajme.

   
 6. – 7. Myslím si, že by sme sa mali pozrieť na odmeňovanie pracovníkov knižníc. Nepýtali ste sa na to. Nerada
  by som vstupovala do svedomia pracovníčkam úvahou, či urobili všetko pre to, aby boli klienti knižnice spokojní.
  Som si vedomá, že robia aj navyše – počas sobôt, akcie pre deti mimo svojho pracoviska, vo večerných
  hodinách.


Záverom: Predložená problematika je zaujímavá, v tejto oblasti je veľa nevyriešeného, preto hovorme o
problémoch s cieľom zmenšiť ich a v konečnom dôsledku odstrániť.

Nepredstavujme neriešené problémy ako nevyriešiteľné.

Som toho názoru, že všetky sa dajú vyriešiť.

Share:
Issue content