Prešovský samosprávny kraj

From Slovakia

presov.jpg (2661 bytes)

Odpovedá:
Mgr. Anna Trenčéniová, odbor kultúry

 1. Sieť regionálnych knižníc poskytuje služby čitateľom a používateľom v rámci celého Prešovského regiónu.
  Delimitáciou prešli pod zriaďovaciu pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja (PSK) od 1. apríla 2002. Ich
  postavenie ako článkov tejto siete pod koordináciou odboru kultúry VÚC sa snaží vytvárať podmienky na realizáciu
  viaczdrojového financovania knižníc, čo je podľa našich súčastných poznatkov a analýz jediná perspektívna a
  efektívna forma financovania verejných kultúrnych organizácií. Pri viaczdrojovom financovaní je dôležité
  dosiahnuť spolufinancovanie z miest, keďže tieto knižnice slúžia zároveň aj ako mestské knižnice. Tieto finančné
  zdroje by sa v sídlach regionálnych knižníc využívali na financovanie informačných technológií pre používateľov.
  Toto riešenie vyžaduje aj súčinnosť miestnej samosprávy, ktorá bude spoluzodpovedná aj za kvalitu a rozsah
  poskytovaných služieb.

   
 2. V štruktúre siete regionálnych knižníc sú vytvorené podmienky na značne nezávislú činnosť a rozširovanie
  svojich aktivít. Postavením a zlepšením informačných technológií a sietí sme skvalitnili vzájomnú komunikáciu
  zriaďovateľa a knižníc, ako aj knižníc medzi sebou. Žiadnym spôsobom nie je zasahované do kompetencií vedenia
  jednotlivých knižníc a poskytnutím relevantných informácií, ako aj možnosťou konzultácií je otvorený priestor na
  konzultáciu v oblasti metodiky, riadenia, prípravy, podávania a realizácie jednotlivých alebo spoločných
  projektov.

   
 3. Za uplynulé roky sa nám v oblasti získavania podpory z fondov predvstupovej pomoci a následne zo
  štrukturálnych fondov podarilo získať viac než 2 600 000 Sk na investičné aj neinvestičné projekty iba knižníc.
  Ako príklad uvediem Knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove, ktorá v roku 2004 získala podporu na projekt Knižnica
  pre všetkých v objeme viac než 2 200 000 Sk z programu Základná infraštruktúra na rekonštrukciu budovy knižnice.

   
 4. Vedenie PSK v plnej miere akceptovalo požiadavku regionálnych knižníc na poskytnutie dostatočných
  finančných zdrojov na nákup novej výpočtovej techniky a súvisiaceho vybavenia. Z rozpočtu PSK vyčlenilo sumu 1
  000 000 Sk na zavedenie jednotného otvoreného integrovaného knižničného systému Virtua. Do všetkých regionálnych
  knižníc PSK bola zakúpená nová výpočtová technika. Postupne, počnúc Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad
  Topľou, tento knižničný systém sa zavádza do všetkých knižníc nášho kraja. V každej knižnici je sprístupnený aj
  internet pre verejnosť.

   
 5. Je to akvizičná činnosť, rozširovanie knižničného fondu, riešenie zastaraného technického systému budov,
  rekonštrukcia v záujme energetickej úspory a efektivity.

   
 6. Je potrebné zvýšiť úsilie v získavaní mimorozpočtových zdrojov (projekty, sponzoring).

   
 7. Je nevyhnutné zlepšiť propagáciu a rozšíriť knižničný fond.

Share:
Issue content