Nitriansky samosprávny kraj

From Slovakia

nitra.jpg (3358 bytes)

Odpovedá: PhDr. Silvia Detvayová

  1. Regionálne knižnice i ďalšie kultúrne inštitúcie boli delimitované pod vyššie územné celky k 1. aprílu 2002. Aj po delimitácii pokračovali v plnení hlavného poslania a úloh vyplývajúcich z ich zriaďovacích listín. Problém, ktorý ťaží všetky knižnice, tu však ostal naďalej – a tým sú financie. Jadro rozpočtov jednotlivých knižníc pohltia prevádzkové a mzdové náklady. Na doplňovanie knižničných fondov a ďalšie odborné knižničné činnosti zostáva iba malý zlomok finančných prostriedkov. V otázke financovania knižníc by pomohla i systematická finančná participácia samospráv v miestach sídiel knižníc, pretože knižnice plnia zároveň i funkciu mestských knižníc. Spolu s grantovým systémom Ministerstva kultúry SR by takýmto spôsobom mohlo skutočne fungovať viaczdrojové financovanie týchto inštitúcií.

  2. Jedným z cieľov Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry je rozvoj knižníc ako kultúrnych, vzdelávacích a informačných inštitúcií, ktoré sprístupňujú univerzálny knižničný fond širokej verejnosti. Snahou je knižnice financovať tak, aby mohli kvalitne vykonávať svoje základné poslanie. Žiaľ, nedarí sa nám poskytovať knižniciam viac finančných prostriedkov na pravidelné dopĺňanie a budovanie knižničných fondov. Práve v tejto oblasti vidíme rezervy i v prístupe miestnych samospráv k poskytovaniu príspevkov na nákup knižničných fondov pre knižnice, ktoré plnia i funkciu mestských knižníc. Na druhej strane rada konštatujem, že v tomto roku sa nám podarilo v rozpočte vyčleniť 2 milióny korún na doplňovanie knižničných fondov.

  3. V spolupráci s našimi regionálnymi knižnicami a SNK sme rozbehli projekt používania jednotného knižničného softvéru a naším zámerom je pristúpiť k projektu KIS3G, ktorý je manažovaný SNK. V súčasnosti sa realizuje prvá časť projektu, ktorej základ tvorí zabezpečenie vybavenia jednotlivých knižníc zodpovedajúcou počítačovou technikou.

  4. NSK kladie veľký dôraz na internetizáciu knižníc a sprístupnenie internetu širokej verejnosti v súlade so Statégiou sloven-
    ského knihovníctva do roku 2006 a Programom elektronizácie knižníc v SR. Knižnice NSK sa zapojili do projektu internetizácie – Verejný internet v knižniciach, ktorý je realizovaný v spolupráci so SNK a spoločnosťou SUN Microsystems.

  5. Pre knižnice, ktoré sú v prenajatých priestoroch, zabezpečiť vlastné účelovo vybudované, resp. zrekonštruované objekty a pre všetky knižnice zabezpečiť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na systematické doplňovanie knižničných fondov.

  6. Knižnice NSK pracujú na profesionálnej úrovni a v rámci možností, ktoré im zriaďovateľ vytvára. Rezervy možno vidieť vo väčšej propagácii činností knižníc a v skvalitňovaní poskytovaných knižnično-informačných služieb.

  7. Knižnice plnia významnú úlohu z hľadiska poskytovania informácií, výchovno-vzdelávacieho pôsobenia predovšetkým na mladú generáciu i uspokojovania spoločenských potrieb občanov rôznych spoločenských i sociálnych vrstiev. Mnoho ľudí spája knižničnú činnosť len s vypožičiavaním kníh. Ku komplexnejšiemu obrazu o činnosti knižníc by mohla prispieť aj verejná diskusia o postavení knižníc v súčasnosti, o opodstatnenosti ich fungovania i o ich ďalšom smerovaní.

Share:
Issue content