Košický samosprávny kraj

From Slovakia

kosice.jpg (4174 bytes)

Odpovedá:
PhDr. Marta Čiderová, odbor kultúry

 1. Myslím si, že bol prínosom.

   
 2. Podľa možnosti. Zastupiteľstvo KSK schválilo dňa 20. júna 2005 pre 5 verejných regionálnych knižníc z
  vlastných príjmov 1 mil. Sk na doplnenie (nákup) knižných fondov (mimo transferu rozpočtu na rok 2005).
  Financovanie by sa mohlo zlepšiť presunom právomoci MK SR deliť transfery na grantové podporné projekty na VÚC.

   
 3. Základná infraštruktúra – Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti vo verejnom sektore, blok B –
  “Budovanie centier verejne prístupových bodov k internetu v regionálnych a mestských knižniciach Košického
  samosprávneho kraja” – vo schvaľovacom procese;

  Základná infraštruktúra – kultúra “Rekonštrukcia Spišskej knižnice” – realizuje sa, do konca roku 2005 bude
  rekonštruovaná knižnica odovzdaná do užívania;

  Ocenenie knihovníkov kraja predsedom KSK – uskutočnilo sa v rámci Týždňa slovenských knižníc.

   
 4. Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK majú sprístupnený internet verejnosti za bezkonkurenčné ceny.
  Vyššie uvedený projekt skvalitní a rozšíri internet do ďalších 3 veľkých knižníc, ktorých zriaďovateľmi sú
  mestské samosprávy. V súčasnosti pripravujeme realizáciu projektu napojenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v
  Košiciach na sieť SANET optickým káblom, čo zrýchli systém prenosu informácií.

   
 5. Zlepšiť možnosti na plynulé zabezpečovanie akvizičnej činnosti; napojenie všetkých regionálnych knižníc na
  sieť SANET optickým káblom; zabezpečiť premiestnenie Zemplínskej knižnice Trebišov do vhodnejších priestorov. V
  súčasnosti sa pripravuje návrh, realizácia si vyžiada niekoľkomiliónové investičné náklady do úpravy priestorov.

   
 6. Rezervy vidím predovšetkým v spolupráci so samosprávami miest a obcí v oblasti metodiky pre spracovanie
  projektov na dobudovanie knižničných fondov, obmenu, estetizáciu a elektronizáciu knižníc.

   
 7. Zviditeľňovať svoju činnosť vstupovaním do významných mestských, regionálnych a krajských podujatí;
  získavať samosprávy miest vo svojich sídlach pre podporu rozvoja činnosti (plnia aj funkciu mestských
  knižníc).

Share:
Issue content