Bratislavský samosprávny kraj

From Slovakia

blava.jpg (3096 bytes)

Odpovedá:
Mgr.
Renáta Staněková

 1. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom (v porovnaní s ostatnými VÚC v SR, ktoré sú zriaďovateľmi
  viacerých knižníc) iba jedinej takejto inštitúcie, a to Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

  Zákon č. 302/2001 určil decentralizáciu a delimitáciu knižníc do zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv
  celoplošne.

  Bratislavský samosprávny kraj má v tomto smere špecifické postavenie, ktoré vyplýva zo Štatútu hlavného
  mesta SR Bratislavy. Mestská knižnica v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je metodickým a
  koordinačným centrom pre bratislavské verejné knižnice.

  Delimitácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bola prínosom predovšetkým
  pre poskytovanie odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti pre mestské a obecné knižnice okresov Pezinok,
  Malacky a Senec, 5 mestských knižníc (Senec, Malacky, Stupava, Sv. Jur a Modra), 9 profesionalizovaných a 55
  dobrovoľných obecných knižníc.

  Pokiaľ ide o financovanie, sme toho názoru, že na činnosť Malokarpatskej knižnice v Pezinku by malo
  prispievať v rámci svojho rozpočtu aj samotné mesto Pezinok (knižnica plní aj funkciu mestskej knižnice) a
  napokon priamo aj štát, najmä na pravidelné doplňovanie knižného fondu.

   

 2. BSK vytvára dostatočný priestor na rozvoj Malokarpatskej knižnice v Pezinku v rámci svojho rozpočtu, s
  osobitným zreteľom na nákup literatúry a na navýšenie finančných prostriedkov aj v priebehu roka. Na priame
  financovanie ostatných knižníc v kraji nemá žiadny dosah ani možnosti.

   
 3. V rámci spoločných projektov rozlišujeme konkrétnu spoluúčasť pri organizovaní podujatí spoločenského alebo
  výchovno-vzdelávacieho charakteru, resp. spoluúčasť a garanciu pri zadaní projektov zo štrukturálnych fondov EÚ,
  podporu pri hľadaní iných mimorozpočtových zdrojov, čo vyplýva aj z Koncepcie rozvoja kultúry v pôsobnosti BSK na
  roky 2002 – 2005.

   
 4. Získavanie informácií a prístup k internetu v knižniciach je v súčasnosti samozrejmou požiadavkou.
  Malokarpatská knižnica v Pezinku túto službu poskytuje. Skôr ide o korigovanie prevádzkového času, zatraktívnenie
  prostredia a prístup zriaďovateľa všetkých knižníc (mestské a obecné samosprávy) a vytvorenie globálneho systému
  počítačovej a internetovej siete medzi knižnicami.

  Prekážkou je poddimenzované investovanie do ich vybudovania a modernizácie.

   
 5. Profesionalizovať všetky knižnice, zabezpečiť aktualizáciu knižného fondu a vybudovať modernú informačnú
  technológiu.

   
 6. Ako zriaďovateľ očakávame dynamickejší prístup k modernej knižničnej činnosti, väčšiu kreativitu a
  ústretovosť k čitateľom (prispôsobenie otváracích hodín k voľnému času návštevníkov), väčšiu reklamu a
  zviditeľnenie vlastnej činnosti.

   
 7. Odpoveď na poslednú otázku je obsiahnutá v predchádzajúcich otázkach.

Share:
Issue content