Knižnice očami zriaďovateľov (anketa)

From Slovakia


V snahe získať “pohľad z druhej strany“ a dať možnosť vyjadriť sa i zriaďovateľom knižníc, ktorí často v
neľahkých finančných podmienkach a v rámci daných možností o nich rozhodujú, k problematike rozvoja knižníc v
rámci ich kraja, oslovili sme zodpovedných pracovníkov z odborov kultúry jednotlivých samosprávnych krajov
poverených riadením knižníc a položili sme im nasledujúce otázky: 1. Roku 2002 boli krajské a regionálne knižnice delimitované pod VÚC. Bol tento krok podľa vás prínosom pre
  ich rozvoj v rámci regiónu? Alebo si myslíte, že by bolo vhodnejšie, aby boli regionálne knižnice riadené a
  financované inak?
 2. Myslíte si, že VÚC v súčasnosti vytvára dostatočný priestor na rozvoj knižníc v rámci regiónu? 3. Aké spoločné projekty (VÚC – knižnice) sa podarilo zrealizovať od roku 2002? 4. V súvislosti s informatizáciou slovenskej spoločnosti sa veľký dôraz kladie na sprístupnenie internetu
  širokej verejnosti. Podporujete aj vy vytváranie a prevádzkovanie verejných internetových staníc v rámci
  regiónu prednostne v knižniciach ako kultúrnych, informačných a vzdelávacích inštitúciách, ktoré zo zákona o
  knižniciach by mali zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, pred
  inými zariadeniami?
 5. Čo je dnes, podľa vás, najväčšou prekážkou sprístupnenia internetu verejnosti práve v knižniciach?

  Keby ste mali možnosti a financie, čo by ste ako prvé navrhli urobiť pre knižnice vo vašom regióne, aký
  problém by bolo treba momentálne prioritne riešiť?
 6. Kde vidíte rezervy v práci knižníc vo vašej pôsobnosti? 7. Čo by, podľa vás, mali knižnice urobiť pre zlepšenie svojho postavenia v rámci slovenskej spoločnosti?


Aj toutou cestou ďakujeme za mimoriadnu ústretovosť a ochotu, s akou sme sa stretli na úradoch vo všetkých
VÚC. V ďalšej časti prinášame odpovede všetkých opýtaných. Odpovede sú zoradené abecedne podľa názvu kraja.

Share:
Issue content