Verejné knihovníctvo na Slovensku dnes

From Slovakia

Vážení čitatelia,

na poslednom stretnutí redakčnej rady časopisu ITlib koncom minulého roka bol jednoznačne prijatý návrh, aby jedno číslo bolo zamerané na problematiku verejného knihovníctva. Iste nielen preto, že verejné knižnice sú najpočetnejším typom knižníc (najpočetnejšou súčasťou knižničného systému), ale najmä preto, že sa pomaly, ale iste tichučko pod tlakom informačných technológií, napriek všetkým známym i menej známym problémom, mnohé pretransformovali na životaschopné kultúrne a informačné inštitúcie, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu nielen verejnosti, ale každého, kto rozhoduje akýmkoľvek spôsobom o ďalšom rozvoji kultúry v Slovenskej republike.

Málokto z nás, ktorí nepracujeme priamo vo verejnom knihovníctve, poznáme vývoj, ktorým prešlo na Slovensku v posledných rokoch. Redakcia v snahe priniesť aktuálne, a najmä porovnateľné informácie v čo najširšom zábere požiadala riaditeľov krajských knižníc o spracovanie príspevkov s problematikou rozvoja verejného knihovníctva v rámci jednotlivých krajov. Na tomto mieste vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým krajským knižniciam, lebo vďaka ich ochote sa teraz môžete začítať do jednotlivých článkov, ktoré prinášajú množstvo zaujímavých informácií o nových knižnično-informačných službách, automatizácii, riadení, financovaní, plánoch do budúcnosti, skúsenostiach zo spolupráce s VÚC, ako aj o ich premenách na regionálne informačné centrá. Vzhľadom na krátkosť času, ktorý mali autori k dispozícii, nejde, samozrejme, o dôkladné hĺbkové analýzy (hoci by boli určite veľmi prospešné), ale o aktuálny pohľad na súčasný stav rozvoja regionálneho verejného knihovníctva, na radosti a starosti, ktoré sprevádzajú verejné knižnice v jednotlivých krajoch Slovenska.

V snahe, aby sme ani náhodou neskĺzli do jednostrannosti v názoroch na uvedenú problematiku, oslovili sme aj zodpovedných pracovníkov z odborov kultúry jednotlivých samosprávnych krajov poverených riadením knižníc a položili sme im niekoľko otázok. Radi konštatujeme, že sme sa stretli s veľkou ochotou a napriek dovolenkovému obdobiu nám odpovedali všetci opýtaní, za čo im aj touto cestou ďakujeme. Anketu nájdete na stranách 33 – 37.

Slovenská asociácia knižníc plánuje v novembri t. r. zorganizovať v Univerzitnej knižnici v Bratislave seminár o problematike verejných knižníc. Budeme radi, keď k jeho príprave a úspešnému priebehu prispeje i toto septembrové číslo nášho časopisu a zástupcovia verejných knižníc budú môcť využiť seminár na konštruktívnu diskusiu o najväčších problémoch, ktoré ťažia verejné knihovníctvo na Slovensku, a informovať o nich na príslušných miestach zodpovedných za riadenie, a najmä financovanie knižníc. Príspevky sú zoradené abecedne podľa názvu kraja.

Redakcia

Share:
Issue content