Portál WWW.INFOGATE.SK

Introducinginfogate.jpg (75926 bytes)

Príspevok sa venuje úvahám na tému sprístupňovania informácií o fondoch na internete, kde cieľovou skupinou
nie je len odborná verejnosť, ale aj bežní návštevníci knižníc. Cieľom je poukázať na možnosti tvorby odborových,
regionálnych, korporatívnych, multidatabázových, resp. multiknižničných katalógov.

Správa fondu (ekonomická, evidenčná, o výpožičkách a čitateľoch) je základnou úlohou knižnice, vychádza zo
zákona o sieti knižníc, súvisiacich predpisov a podobne. Knižnice prešli od vyhľadávania v lístkových katalógoch
cez vyhľadávanie prostredníctvom špecializovaných aplikácií po univerzálne “OPAC” rozhrania fungujúce po dnes už
samozrejmé internetové prehliadače. Dokonca sa postupne presadili aj nástroje na prehľadávanie fondov postavené na
jasnom a jednotne definovanom rozhraní. Myslíme tým, samozrejme, protokol Z39.50.

Sieť knižníc používajúcich tento protokol rastie. Zároveň rastie aj počet systémov, databáz a knižníc, ktoré
vystavujú svoje dáta prostredníctvom tohto protokolu. Mnoho knižníc túto skutočnosť aj využíva a prostredníctvom
Z39.50 klienta integrovaného do AKIS pracovníci knižnice majú možnosť vyhľadávať a preberať záznamy z rôznych
zdrojov. No v drvivej väčšine prípadov to aj pri pracovníkoch knižnice končí. Bežný návštevník knižnice alebo vo
všeobecnosti bežný používateľ internetu (aby sme sa neviazali na žiadnu konkrétnu knižnicu) túto možnosť často
nemá. Navyše nehovorme len o knižniciach, hovorme aj o vydavateľstvách. Knihy a ďalšie druhy dokumentov nie sú len
o požičiavaní, ale aj o predaji a kúpe. Každý z nás sa isto stretol so situáciou, keď potreboval získať konkrétny
dokument a bol si ho ochotný požičať alebo aj kúpiť. Ak na vyhľadávanie všeobecných stránok a liniek máme
prehľadávače typu Google, Zoznam a podobne, nebolo by možné realizovať špecializovaný prehľadávač fondov knižníc,
archívov, vydavateľstiev a informačných pracovísk (akcie, udalosti, kontakty, osoby)? My veríme, že to možné
je!

Projekt INFOGATE.SK je “bočným produktom” vývoja knižnično-informačného systému. Hlavnou ideou stavby základu
portálu bola podpora našich zákazníkov, vytvorenie ďalšej pridanej hodnoty systému, rozšírenie služieb ich
čitateľom a podobne. Nakoniec sme sa však rozhodli neobmedzovať tento produkt a ponúknuť ho zdarma širokej odbornej
aj laickej verejnosti. Zrealizovali sme základné funkcie, urobili základné nastavenie zdrojov a portál sme
prezentovali na odborných konferenciách. V tejto fáze sme sa rozhodli ponechať portál “samovývoju”.

Základná myšlienka bola a stále je taká, že ide o prostriedok určený všetkým, zdarma, teda že na základe
odozvy používateľov budú postupne dopĺňané informačné zdroje, doplnkové služby, konvertory, prezentačné služby, či
služby prelinkovania na komerčné, plnotextové a ďalšie databázy a služby. Žiaľ, naše očakávania sa ukázali ako buď
priveľmi optimistické, alebo možno až nereálne. Návštevnosť portálu je napriek obmedzenosti výberu zdrojov
prekvapivo dobrá, no úplne nás prekvapila absencia akejkoľvek spätnej väzby. Žiadna pripomienka, žiadna žiadosť o
zaradenie Z39.50 zdroja do zoznamu prehľadávaných zdrojov, žiadny námet, nič. Zlyhala naša komunikácia s odbornou
verejnosťou? Možno, no v tom prípade je tento príspevok pokusom o nápravu. V rozhovoroch s pracovníkmi knižníc sa
stretávam s kladným ohlasom. Dokonca sme zaregistrovali aj záujem o komerčnú verziu portálu. Teda o verziu portálu
s pevne definovaným zoznamom prehľadávaných zdrojov s pevne definovaných vzhľadom a pevne definovanými funkciami
prelinkovania na databázy a
napríklad aj funkcie knižnicou používaného AKIS.

Aké sú teda vlastnosti a možnosti portálu? Široké. Neviaže sa na konkrétny AKIS. Prehľadávanie externého
zdroja sa realizuje prostredníctvom protokolu Z39.50 (i keď sú možné aj iné spôsoby). Služby napojenia databázy,
vyhľadávania a preberania záznamov sú a budú vždy zdarma. Uvažuje sa o tom, že na komerčné účely sa vytvoria
špeciálne verzie portálu charakterizované špecifickým vzhľadom alebo funkciami. Portál ponúka možnosti konverzie
údajov. Zatiaľ v súvislosti s požiadavkami praxe našich používateľov ide o automatické konverzie UNIMARC a MARC21
do formátu UNIMARC používaným vo väčšine AKIS v SR. Portál umožňuje unifikovať výsledok vyhľadania a zobrazovať
záznamy rôznych knižníc v definovanom tvare (pri zabezpečení príslušných konverzií a úprav). Realizačný softvér
však umožňuje aj špecializované zobrazenia výsledkov v nadväznosti na definované kritériá. Tieto kritériá je možné
ľubovoľne definovať. Príklady:

  • vydavateľstvo si praje zobrazovať informáciu o kontaktoch, cene, dostupnosti, o linke na platobný
    terminál a podobne,

  • linkovanie elektronických dokumentov (zdarma, komerčne – DDS),

  • knižnica si praje zobrazovať informáciu o statuse, umiestnení a podobne,

  • informácie o alternatívnych informáciách (OpenURL, SFX…),

  • možnosť definovať sponzorované odkazy na základe kľúčových slov,

  • možnosť definovať univerzálne sponzorované odkazy.

Autori, samozrejme, radi privítajú aj ďalšie nápady, námety a pripomienky. Napojenie na portál je pre
pracoviská používajúce Z39.50 server jednoduché. Stačí oznámiť základné údaje na spojenie. Nechceme však vylúčiť
ani pracoviská, ktoré uvedený server nevlastnia. Na základe požiadavky a špecifikovania stavu vieme podať
informáciu o možnostiach spolupráce a napojenia ich dát na portál.

Treba poznamenať, že podobné projekty existujú a niektorými z nich sme sa aj inšpirovali (
www.jib.cz). Mnohé tieto projekty vznikli zhora, získali granty, boli vytvárané
viac rokov, stáli aj značné finančné prostriedky, odborne ich často zabezpečovala silná inštitúcia s celonárodnou
pôsobnosťou. Naša spoločnosť sa snaží o cestu v opačnom smere. Veríme, že ak o niečo je skutočne záujem, prežije
to. Ak o všeobecný portál, nezávislý na AKIS, budovaný na základe komunikácie našej spoločnosti a odbornej
verejnosti a určený odbornej aj širokej verejnosti záujem je, bude rásť. Z nášho pohľadu ide o nekomerčný projekt,
hoci niektoré jeho časti môžu mať komerčný charakter. Za Google neplatíme, denne nám pomáha, a predsa ide o
komerčnú firmu. Veríme, že na Slovensku záujem o knižničný portál je. Veríme, že dekadencia “reality show” do
knižníc nepresiakla a je v nich stále dostatok erudovaných a nadšených ľudí ochotných podieľať sa svojou “troškou”
na dobrých projektoch a myšlienkach. Možno si kladiete základnú otázku, či komerčná firma môže byť nositeľom
nekomerčného projektu. Môže, ak môže byť verejný prísľub jej konateľa braný za “bernú mincu”.

Share:
Issue content