Infomix

Infomix

Nová riaditeľka odboru pre knižničný systém SR

Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., vymenoval PhDr. Ivetu Kilárovú, PhD., do funkcie riaditeľky odboru pre knižničný systém SR s platnosťou od 1. augusta 2005. Iveta Kilárová sa stala riaditeľkou odboru po odchode Ing. Daniely Slížovej na dôchodok.

 

Významné ocenenie pre projekt KIS3G

itapa.jpg (10525 bytes) Kongres ITAPA je najväčší medzinárodný kongres so zameraním na využívanie informačných technológií vo verejnej správe. Už 4. ročník sa konal v Bratislave v dňoch 21. – 22. novembra 2005. Jeho poslaním je aktívne napomôcť urýchlenie informatizácie verejnej správy: zvýšiť prestíž informačných technológií v celej spoločnosti, prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy, oceniť a podporiť najlepšie zrealizované IT projekty vo verejnej správe, vytvoriť miesto pre získavanie strategických kontaktov.
Súčasťou kongresu je súťaž určená pre všetky inštitúcie verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), akademické inštitúcie, ako aj spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT, ktoré úspešne zrealizovali projekty modernizácie verejnej správy s využitím informačných a komunikačných technológií.
V kategórii “nové IT služby” získal 2. cenu projekt informatizácie knižníc KIS3G. Cena je odborným a morálnym ocenením držiteľa a nie je finančne honorovaná. Tvorí ju (v každej kategórii) originálna grafika vytvorená špeciálne pre podujatie ITAPA 2005 – v zlatom, striebornom a bronzovom vyhotovení.

Poznámka red.: Na minuloročnom kogrese ITAPA 2004 získal v tejto súťaži portál InfoLib Čestné uznanie ( http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=927&lang=sk).

Knižnice, počítače a internet v loďkách
bill.jpg (26753 bytes)

Na tohtoročnej 71. výročnej konferencii IFLA získala Cenu Nadácie Billa a Melindy Gatesových (spojenú s výhrou 1 milóna amerických dolárov) bangladéšska mimovládna organizácia, ktorá v severnom Bangladéši umožňuje ľuďom prístup k počítačom a k internetu prostredníctvom lodiek premenených na mobilné knižnice a školy.

http://www.gatesfoundation.org/Libraries

 

Konferencia UNINFOS a knižnice

uninfos.jpg (32119 bytes)   V septembri tohto roku sa v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela uskutočnila 9. konferencia UNINFOS (Univerzitné informačné systémy). Seminár už tradične organizuje združenie EUNIS Slovensko v spolupráci s vysokými školami. Seminár bol zameraný na najnovšie vývojové trendy IKT, zvyšovanie bezpečnosti, aktuálny stav používania a prevádzkovania informačných systémov, porovnanie súčasného stavu a výmenu skúseností pri budovaní a prevádzkovaní informačných systémov na Slovensku, ako aj na úlohu internetu a informačných technológií vo vzdelávacom procese. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že jeden z tematických okruhov konferencie, resp. samostatnú sekciu určili organizátori problematike knižničných informačných systémov, ich súčasnému stavu a perspektívam rozvoja. Žiaľ, iba dve zo šiestich vystúpení v tejto sekcii boli z knižničnej praxe. Aj medzi účastníkmi konferencie bolo veľmi málo zástupcov našej profesie, hoci najmä pre akademické knižnice mohli byť zaujímavé viaceré témy prezentované v ďalších sekciách. Prezentácia našich odborných problémov a ich riešení na takýchto podujatiach môže byť užitočným nástrojom na vytváranie vzťahov a väzieb s profesiami, ktoré sú pre knižnice, napr. v akademickom prostredí, životne dôležité.

Ďalšie tematické okruhy konferencie mali názvy Informačné systémy a slovenské školstvo, Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávacom procese, Ekonomické informačné systémy, Služby, informačné podpora a outsourcing informačných systémov, Bezpečnosť informačných systémov.

 

Granty Japan Foundation aj pre knižnice
japan.jpg (29820 bytes)

The Japan Foundation ( Kokusai Koryu Kikin), ktorá sa zaoberá medzinárodnou kultúrnou výmenou, bola založená v roku 1972. V októbri 2003 sa stala nezávislou administratívnou inštitúciou. Poslaním Japonskej nadácie je prehlbovať poznatky o Japonsku vo svete, zlepšiť vzájomné porozumenie a prispievať k medzinárodnej kultúrnej výmene realizovaním rôznych aktivít nielen na poli kultúry.

Japonská nadácia zameriava svoje podporné grantové aktivity okrem iného aj na výmenu intelektuálneho bohatstva, kde ponúka podporu aj knižniciam. O publikácie zo zoznamu uverejneného na stránke Japan Foundation sa môžu uchádzať knižnice výskumných a vzdelávacích organizácií, ktoré realizujú výskum alebo vzdelávanie o Japonsku, a verejné knižnice:

http://www.sk.emb-japan.go.jp/japan_foundation_2006.html

Napriek tomu, že prihlášky bolo možné podať k jednotlivým programom najneskôr do 1. decembra 2005, veríme, že táto informácia poslúži pre mnohých z vás ako inšpirácia pre budúce roky.


Verejné knižnice v číslach…

sak.jpg (6837 bytes) V novembri t. r. sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici v Bratislave seminár k problematike verejných knižníc, ktorý usporiadala Slovenská asociácia knižníc. Na seminári odzneli nasledujúce prednášky:

  • Regionálne knižnice v období 1997 – 2004;
  • Verejné knižnice a ich podpora v grantovom systéme MK SR (1999 – 2005);
  • Vybrané štatistické prehľady;
  • Regionálne knižnice v číslach.

Ich plné texty sú dostupné elektronicky na adresách:

www.sakba.sk, www.infolib.sk (sekcia KNIŽNICE/štatistiky: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1240)


Bratislavská KP SSK oceňovala

ssk.jpg (8407 bytes) Krajská pobočka Bratislavského kraja v roku 2005 na základe rovnakého počtu hlasov vyhlásila dvoch držiteľov titulu “knihovník roka” Ing. Alojza Androviča, PhD., za mimoriadny prínos na poli využívania a implementácie nových technológií a systémové riešenie automatizácie v UKB v Bratislave a Annu Gratzerovú za dlhoročnú prácu na úseku verejného knihovníctva v oblasti metodiky, za profesionalitu a ľudský prístup k čitateľom.

Pochvalné uznania udelila Mgr. Kamile Fircákovej, PhDr. Dagmar Kleinovej, PhDr. Judite Kopáčikovej, PhDr. Tiborovi Trgiňovi a pani Marte Weissovej.


Nová sekcia IT SDRUK
sdruk.jpg (10948 bytes) V júni 2005 sa v Havlíčkovom Brode stretli členovia novozaloženej sekcie IT v rámci SDRUK, ktorej úlohou je vytvoriť poloformálne združenie ľudí z oblasti IT z rôznych krajov ČR a nadviazať spoluprácu. Prvou témou bolo vytvorenie základných odporúčaní pre digitalizáciu dokumentov.

http://www.sdruk.cz/it/

TSK 2006

tsk.jpg (10111 bytes) 7. ročník podujatia Týždeň slovenských knižníc (TSK), ktorého staronovým mottom sú Knižnice pre všetkých, sa bude konať v termíne 27. marca – 2. apríla 2006.

 

Výročná cena Samuela Zocha

zoch.jpg (12889 bytes) Toto ocenenie odovzdal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva BSK dňa 15. júna 2005 riaditeľovi Miestnej knižnice Petržalka v Bratislave PaedDr. Jozefovi Pavelkovi za rozvoj knižničnej práce a založenie tradície Petržalských súzvukov Ferka Urbánka a celoživotnú pedagogickú prácu.

Bližšie informácie a mnoho ďalších zaujímavostí zo života knižníc v BSK sa dozviete v Občasníku knihovníkov bratislavského kraja na http://www.kniznica-ruzinov.biz/index.php?cast=502.

Share:
Issue content