Súborný katalóg knižníc SR – monografie má svoje pokračovanie

From Slovakia

Ciele, východiská a priority, riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie, model a stav budovania
Súborného katalógu knižníc SR – monografie (SKK SR – M) k 28. októbru 2002 bol podrobne opísaný v [1]. V
predkladanom príspevku sa zameriam na charakteristiku budovania SKK SR – M v období od 29. októbra 2002 do 31.
októbra 2005, na stav budovania SKK SR – M k 31. októbru 2005 a krátko sa zmienim o zámeroch Slovenskej národnej
knižnice (SNK) v tejto oblasti na ďalšie obdobie.

V úvode treba povedať, že starostlivosťou o SKK SR – M je v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach
poverená SNK a že v predchádzajúcom období sa na budovaní SKK SR – M aktívne a významnou mierou podieľali aj
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v Bratislave a Open Society Institute v Budapešti.

Obdobie budovania SKK SR – M od 29. októbra 2002 do 31. októbra 2005 bolo ovplyvnené prípravou a realizáciou
projektu Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G). V rámci projektu nedošlo k zmene v pôvodnej
koncepcii budovania SKK SR – M. Programový systém ALEPH bol nahradený programovým systémom Virtua, formát UNIMARC
formátom MARC 21.

Garantom projektu KIS3G, ktorý vychádza z Programu elektronizácie knižníc v SR schváleného 17. júla 2002
uznesením vlády SR č. 801/2002, je SNK. Zámery projektu KIS3G sú uvedené v Projekte informatizácie knižníc SR [2].
Oponentské konanie Vykonávacieho projektu informatizácie knižníc SR sa uskutočnilo dňa 14. septembra 2005 na MK SR
v Bratislave. Oponentská komisia schválila Vykonávací projekt implementácie spoločného integrovaného systému Virtua
v Knižničnom systéme SR s pripomienkami. Odporučila zohľadniť pripomienky z oponentského konania pri ďalšej
realizácii projektu. Navrhla MK SR zriadiť Riadiace grémium projektu a vydať jeho štatút.

Prevádzka knižnično-informačného systému ALEPH 500, implementovaného v SNK, sa skončila dňa 22. decembra
2004. Stav budovania Súborného katalógu knižníc SR – monografie k tomuto dátumu je uvedený na nasledujúcom
obrázku:

rakus.jpg (59252 bytes)

Záznamy vytvorené v SKK SR – M v systéme ALEPH 500 boli konvertované (z formátu UNIMARC do formátu MARC 21) a
budú postupne importované do Súborného katalógu knižníc SR, implementovaného v systéme Virtua. Funkciu SKK SR – M v
systéme Virtua plní báza clas01.

V súvislosti s realizáciou projektu KIS3G považujeme rok 2005 za rok implementácie a experimentálnej
prevádzky systému Virtua.

K 31. októbru 2005 boli do systému Virtua integrované a na monografickej úrovni aktívne využívali bázu dát
clas01 tieto knižnice a organizačné celky:

1. Slovenská národná knižnica, Martin

2. Slovenské národné literárne múzeum SNK, Martin

3. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

4. Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva

5. Slovenská chemická knižnica v Bratislave

6. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

7. Štátna vedecká knižnica v Prešove

8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave

Pôvodní kooperanti sa v rámci riešenia projektu KIS3G uplatňujú takto:

1. Slovenská národná knižnica, Martin, plne integrovaná do projektu KIS3G;

2. Univerzitná knižnica v Bratislave (A 500), pripravuje sa na integráciu do projektu KIS3G (2006);

3. Slovenská lekárska knižnica, Bratislava (RL), pripravuje sa na integráciu do projektu KIS3G
(2006);

4. Štátna vedecká knižnica v Košiciach (A 500), nemáme stanovisko k integrácii do projektu KIS3G;

5. Univerzitná knižnica UPJŠ, Košice (A 500), nemáme stanovisko k integrácii do projektu KIS3G;

6. Slovenská ekonomická knižnica EU, Bratislava (RL), nemáme stanovisko k integrácii do projektu
KIS3G;

7. Ústredná knižnica SAV, Bratislava (RL), pripravuje sa na integráciu do projektu KIS3G
(2005/2006);

8. Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra (CDS/ISIS), pripravuje sa na integráciu do projektu KIS3G
(2006);

9. Univerzitná knižnica PU v Prešove (A 500), nemáme stanovisko k integrácii do projektu KIS3G;

10. Univerzitná knižnica TU v Košiciach (A500), nemáme stanovisko k integrácii do projektu KIS3G;

11. Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene (Libris), nemáme stanovisko k integrácii do projektu KIS3G.

Integráciou sa rozumie prechod z lokálneho systému na spoločný integrovaný systém Virtua.

K 31. októbru 2005 bolo osem aktívnych kooperantov na budovaní SKK SR – M (clas01). V SKK SR – M (clas01) sa
nachádzalo 607 219 bibliografických záznamov na monografickej úrovni vrátane duplicít, ktoré budú postupne správcom
súborného katalógu odstraňované.

Projekt informatizácie knižníc SR predpokladá vypracovanie vykonávacieho projektu SKK SR – M s využitím
funkcionality konzorciálneho súborného katalógu systému Virtua, ktorý bude nadväzovať na predchádzajúci projekt SKK
SR – M. Projekt bude vypracovaný podľa vyhlášky č. 283/1996 Z. z. (Projekt informačného systému) a riadne
pripomienkovaný a oponovaný na národnej úrovni.

Ústredná knižničná rada na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 29. júna 2005 odporučila knižniciam Knižničného
systému SR implementovať v informačných systémoch, ktoré používajú, formát MARC 21 od 1. januára 2006. Aj od
realizácie tohto odporúčania bude závisieť ďalšia kooperácia pri budovaní SKK SR – M s knižnicami, ktoré nebudú
využívať spoločný softvér Virtua.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. RAKÚS, Milan. Súborný katalóg knižníc SR – monografie. In
ITlib. Informačné technológie a knižnice. 2002, roč. 6, č. 4, s. 17-20.

2.
http://www.kis3g.sk/dokumenty/Informatizacia_kniznic_projekt_na_oponenturu.doc

Share:
Issue content