Viete, že “T-Mobile pomáha komunite”?

From Slovakia


Spoločnosť T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou PONTIS realizovala už 2. ročník grantového programu s
celoslovenskou pô-sobnosťou s názvom “T-Mobile pomáha komunite”.


Program je určený zamestnancom spoločnosti T-Mobile Slovensko, a. s., ktorí v spolupráci s neziskovou
(príspevkovou, rozpočtovou) organizáciou podľa vlastného výberu vypracujú projekt. Cieľom tohto projektu bude
zvýšenie kvality života v komunitách, v ktorých žijú alebo z ktorých pochádzajú.


Maximálna výška príspevku bola v tomto roku 40 000 Sk. Maximálna dĺžka realizácie projektu bola stanovená
na 6 mesiacov

(1. decembra 2005 – 31. mája 2006). Dôležitým kritériom podpory bolo komunitné zameranie projektu, pričom
dôraz sa kládol na aktivity, nie na nákup tovarov a služieb.


V tomto roku sa o podporu uchádzali aj knižnice, a to Gemerská knižnica Pavla Dobšinského z Rožňavy,
Knižnica Školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave a Knižnica v Trnávke.


Keďže projekty boli posudzované až po uzávierke tohto čísla koncom novembra, informáciu o víťazných
projektoch nájdete na
www.tmobil.sk.


Pomôže T-Mobile aj školskej knižnici?

Je dobré vedieť, že knižnica, ktorá sa chce pohnúť o krôčik dopredu, má svoju šancu… Nielen knižnice, ale i
všetky ostatné neziskové organizácie majú možnosti získavať chýbajúce financie aj z mimorozpočtových zdrojov… Je
dobré vedieť, že ľuďom a spoločnosti nie sú celkom ľahostajné, no ešte lepšie je, ak takýchto ľudí nájdeme vo
svojom okolí… Stačí sa možno len pozornejšie pozrieť…

Okrem známych grantových programov našich ministerstiev, štrukturálnych fondov či aktivít nadácií
podporujúcich slovenskú kultúru existuje viacero grantových projektov úspešných firiem, ktoré pomáhajú neziskovým
organizáciám získavať potrebné finančné zdroje na realizáciu a skvalitňovanie ich verejnoprospešnej
činnosti.

Jedným z nich je grantový program
“T-mobile pomáha komunite”, ktorý realizuje spoločnosť T-mobile v spolupráci s Nadáciou Pontis. Projekt je
zameraný na rozvoj občianskej spoločnosti a podporu inovatívnych myšlienok skvalitňujúcich život v lokálnych
komunitách. Zapojenie sa do grantového kola zahŕňa požiadavku, aby neziskové organizácie vypracovali žiadosti o
grant v spolupráci so zamestnancami spoločnosti T-mobile, ktorí majú k dispozícii všetky potrebné materiály.
Zamestnanci T-mobile sú garantmi jednotlivých podaných projektov a podieľajú sa na ich riešení a realizácii. Jedným
z cieľov projektu je totiž dosiahnuť zvýšenie ich záujmu o skvalitňovanie života občanov a neziskový sektor.

Knižnica a informačné centrum Školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave má snahu poskytovať
svojim používateľom čo najkvalitnejšie knižnično-informačné služby a byť integrálnou súčasťou odborného
knihovníckeho vzdelávania ŠKIŠ. Tieto funkcie nie je možné napĺňať bez potrebného počítačového vybavenia, a keďže
nie je vo finančných možnostiach školy dosiahnuť tento cieľ, rozhodli sme sa nájsť iné riešenie. O grantovom
projekte
T-mobile pomáha komunite sme sa dozvedeli vďaka ľuďom, ktorým nie sme ľahostajní…Nadviazali sme spoluprácu s
jedným zo zamestnancov spoločnosti T-mobile a pustili sme sa spoločne do práce…

Bolo potrebné vyplniť formulár žiadosti o grant, vymedziť ciele projektu so stručným opisom toho, čo
plánujeme jeho realizáciou dosiahnuť, vymedziť cieľovú skupinu projektu, ktorá bude jeho hlavným beneficientom,
predstaviť obsah projektu, jeho časový harmonogram, očakávané výsledky s opisom toho, ako sa zmení situácia
cieľovej skupiny projektu po jeho ukončení. Bolo nutné uviesť spôsoby komunikácie projektu, teda ako budeme o
projekte informovať verejnosť. Každý garant projektu – zamestnanec

T-mobile – vypĺňa v tom istom formulári údaje o tom, ako sa podieľa na príprave projektu a v čom spočíva jeho
úloha pri jeho realizácii. Súčasťou žiadosti o grant je rozpočet projektu, kde sa uvádza cena za každú
jednotku.

Pri formulovaní cieľa projektu bolo nutné vedieť, že knižnica môže žiadať o čokoľvek, čo by bolo v súlade s
vykonávaním jej verejnoprospešnej činnosti a napomohlo by skvalitniť život v regionálnej komunite. Rozhodli sme sa
požiadať o zdroje na elektronizáciu školskej knižnice, nákup počítačového vybavenia a elektronických informačných
zrojov s cieľom vybudovať
Knižnicu a informačné centrum ŠKIŠ poskytujúce tradičné a elektronické informačné služby nielen školskej,
ale i regionálnej verejnosti. Elektronizácia knižnice zabezpečí využitie automatizovaného knižnično-informačného
systému (AKIS) Dawinci, ktorý značne urýchli realizáciu všetkých knižnično-informačných činností v prospech
používateľa. Bude vybudovaná počítačová študovňa, ktorá umožní prístup používateľov k internetu a elektronickým
databázam, pričom bude využívaná i pre potreby vyučovania – prácu s AKIS, CD-ROM a internetom. Knižnica bude môcť
poskytovať nadstavbové knižnično-informačné služby a informačnú výchovu nielen školskej, ale i širšej regionálnej
verejnosti. Internetová študovňa bude slúžiť aj ako informačné centrum pre obyvateľov miestnej komunity.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia mestskej časti Bratislava-Krasňany, študenti, pedagógovia a
knihovník ŠKIŠ.

Obsahom projektu je nákup hardvéru a elektronických informač-ných zdrojov na CD-ROM a ich implementácia v
prostredí Knižnice a informačného centra ŠKIŠ. Podľa množstva pridelených finančných prostriedkov sa vybudujú 2-3
počítačové stanice, jedna bude k dispozícii knihovníkovi a dve používateľom.

Očakávame, že elektronizácia Knižnice a informačného centra ŠKIŠ zabezpečí používateľom využívanie
elektronických informačných zdrojov, umožní im prístup k internetu a elektronickým databázam nevyhnutným na
spracovávanie rešerší. Súčasťou služieb knižnice bude informačná výchova, ktorej cieľom bude naučiť používateľa
pracovať s programovým vybavením knižnice, s CD-ROM a internetom. Elektronizácia umožní využitie automatizovaného
knižnično-informačného systému na skvalitnenie práce knihovníka a poskytovanie moderných typov špeciálnych a
elektronických knižnično-informačných služieb. Prostredie zmodernizovanej knižnice a informačného centra bude
efektívnejšie slúžiť pedagógom a študentom ŠKIŠ na vyučovaní odborných knihovníckych predmetov.

Verejnosť budeme o projekte informovať prostredníctvom webovej stránky ŠKIŠ –
www.skis.edu.sk. V decembri sa tam, dúfajme, objaví správa, že sa nám podarilo
získať 40 000 korún.

Držme spoločne palce všetkým knižniciam, ktoré už pochopili, že pozornejšie sa obzrieť oplatí! Rýchlejšie
kráčať s dobou môžu cestou využívania grantových programov, ktoré sú pre ne novými rozvojovými impulzmi.

Share:
Issue content