Právnická knižnica otvorila bránu informáciám

From Slovakia

Deň 13. september 2005 sa v kalendáriu Univerzitnej knižnice UPJŠ (ďalej len UK UPJŠ), ako aj Právnickej
fakulty UPJŠ zapísal červeným písmom. V uvedený deň sa totiž uskutočnil slávnostný akt otvorenia Právnickej
knižnice.

Slávnostného otvorenia a úvodného slova sa pred zrakmi pozvaných hostí ujala dekanka Právnickej fakulty doc.
JUDr. Mária Bujňáková, CSc., ktorá osobitne privítala jeho magnificenciu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (ďalej len UPJŠ) prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc., primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu,
riaditeľku UK UPJŠ Mgr. Danielu Džuganovú, ako aj ostatných významných hostí. Patril medzi nich generálny riaditeľ
Slovenskej národnej knižnice v Martine doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Mgr. Emília Antolíková, členka správnej
rady Slovenskej asociácie knižníc, riaditeľka British Council v Košiciach Mgr. Anna Kováčová a zástupcovia
spoločnosti Albertina icome z Bratislavy Mgr. Ladislav Svršek a Mgr. Lucia Lazarová.

Táto udalosť bola prvou významnou udalosťou nového školského roka 2005/2006 na UPJŠ v Košiciach. UK UPJŠ ako
celouniverzitné pracovisko konečne po mnohých rokoch našla po pracovisku na Lekárskej fakulte UPJŠ ďalšie dôstojné
miesto, kde bude poskytovať odborné knižnično-informačné služby pre pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov a
študentov tejto univerzity. Taktiež priestory tohto pracoviska budú slúžiť na ďalšie vzdelávacie aktivity –
prednášky, kurzy a semináre, príležitostné výstavy.

Nové pracoviská v suteréne Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej ul. 26 tvoria dve spojené študovne s
poskytovaním informačných, bibliografických, faktografických a referenčných služieb, Európske dokumentačné centrum
(vrátane konzultačnej služby), požičovňa (vrátane skladových priestorov) a samoobslužné kopírovanie pre študentov
(s celkovou rozlohou 380 m2 v suteréne a 130 m2 na prízemí). Budú slúžiť všetkým návštevníkom/používateľom UK UPJŠ,
ktorých návštevnosť v roku 2004 dosiahla na tomto pracovisku číslo 21 132. Sú vybavené modernou výpočtovou
technikou – všetkých 10 počítačov je pripojených na internet a ich ďalšie rozširovanie je otázkou ďalších úspešných
projektov. Na používateľských počítačoch je prioritne nastavená webová stránka UK UPJŠ s ponukou prístupov do
svojho verejného katalógu, ako aj do katalógov iných knižníc SR a vo svete, ako aj predplatených či voľne
dostupných elektronických informačných zdrojov, a to všetko vďaka implementácii profesionálneho sofistikovaného
softvéru ALEPH.

Nové pracoviská v zrekonštruovaných priestoroch ponúkajú 2 911 kníh na prezenčné štúdium v jednej študovni na
prízemí a dvoch študovniach v suteréne. Používatelia sa tam dostanú cez kontaktný bod pri vstupe do knižnice na
prízemí na základe svojej ID karty (ISIC, ITIC), kategória cudzí na základe preukazu UK UPJŠ a môžu sa voľne
pohybovať v celom priestore knižnice. K dispozícii budú mať ďalších skoro 6 000 k. j. na absenčné štúdium, 210
zväzkov odborných periodík v študovniach a 287 zväzkov odborných periodík v požičovni. V roku 2006 evidujeme v
tejto knižnici 93 titulov dochádzajúcich periodík. K dispozícii sú Zbierky zákonov SR od roku 1918 a Sbírky zákonů
ČR od roku 1993.

Zrekonštruovaním nových priestorov sa dôstojného miesta konečne dočkalo aj
Európske dokumentačné centrum, ktoré sa sem presťahovalo z priestorov UK UPJŠ na Garbiarskej ul. 14. Toto
pracovisko zhromažďuje, eviduje a spracováva periodickú a neperiodickú literatúru Európskeho spoločenstva, vydávanú
vydavateľstvom ES v Luxemburgu väčšinou v anglickom jazyku od roku 1995. Pre všetky kategórie používateľov bude UK
UPJŠ poskytovať prezenčné výpožičné, konzultačné, rešeršné a reprografické služby. V marci tohto roku rektor UPJŠ
podpísal novú zmluvu o jeho zriadení s definovaním práv a povinností oboch zúčastnených strán. Presťahovaním na
Právnickú fakultu UPJŠ sa vytvorili optimálne podmienky pre vznikajúci
Inštitút európskeho práva, ako aj všetkých záujemcov o problematiku EÚ.

K perspektívnym aktivitám tohto poradenského pracoviska určite patrí aj účasť UK UPJŠ v
Projekte miestnej spolupráce (na základe výzvy CN 331 generálneho direktoriátu EK pre podnikanie), do
ktorého sa naša knižnica zapojila prostredníctvom Európskeho dokumentačného centra ešte v roku 2003. Vzhľadom na
zdĺhavejšie schvaľovanie bola realizácia projektu posunutá do roku 2005. Na spoločnej webovej stránke
Brána k informáciám pre podnikateľov a podporné inštitúcie (
http://www.mspbrana.sk/) jednotlivé inštitúcie Prešovského a Košického kraja
spoločne informujú podnikateľov o dianí v podnikaní, aktuálnych seminároch, školeniach, konferenciách, kooperačných
ponukách, výzvach na podávanie projektov, veľtrhoch, výstavách v SR a zahraničí, legislatíve a mnohých ďalších
otázkach.

dzugan.jpg (73692 bytes)


Sprievodnými akciami

tohto slávnostného dňa (ako aj nasledujúcich dní) boli voľné prístupy do databáz: Gale Crime and Justice
Collection, European Source Online, ProQuest Digital Dissertations (Complete Abstracts), ďalej predajná výstava
zahraničných kníh pod názvom “Právo 2005”, ktorú pripravila naša knižnica v spolupráci s kníhkupectvom Malé Centrum z
Bratislavy. Propagačné materiály sponzorsky venovala spoločnosť ProQuest Information and Learning, USA, a Albertina
icome Bratislava.

Na dokreslenie tejto výnimočnej udalosti si dovolím odcitovať záverečné slová z môjho slávnostného
príhovoru:


“Vážené dámy, vážení páni,


vážim si úsilie vedenia Právnickej fakulty, ako aj vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dať
myšlienku, priestor a zabezpečiť nemalé finančné prostriedky na rozvoj informačného zázemia, vzdelávania a
moderného štúdia súčasných študentov, budúcich právnikov, učiteľov, docentov a profesorov.


Ďakujem tiež mojim kolegyniam, ktoré celé tri roky od začiatku rekonštrukcie pracovali v sťažených
podmienkach bez zatvorenia študovne a napriek tomu vydržali. Osobitné poďakovanie patrí bývalej riaditeľke
univerzitnej knižnice PhDr. Darine Kožuchovej, ktorá túto myšlienku začala napĺňať v spolupráci s Právnickou
fakultou a Rektorátom UPJŠ.


Na záver použijem slová prvej dámy USA, ktorá na slávnostnom otvorení Univerzitnej knižnice v Bratislave v
apríli tohto roku povedala nasledujúcu vetu, citujem: >Niet väčšej radosti pre knihovníčku, ako otvárať novú
knižnicu.< Tento citát budem mať pripravený i do budúcnosti, nakoľko verím, že v príhodnom čase vyrastie aj
pre túto univerzitu nová knižnica ako symbol vzdelanosti a kultúry akademickej obce UPJŠ v Košiciach.”

Share:
Issue content