Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4

From Slovakia

Do programu rokovania ministrov kultúry krajín V4 a Rakúska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny, ktoré sa konalo v
dňoch 28. a 29. apríla 2005 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, bol zaradený aj podkladový materiál na
realizáciu kolokvia knižnično-informačných pracovníkov uvedených krajín. Návrh bol ministrami schválený a
uverejnený v komuniké zo zasadania.


Zámer

Stále vzrastajúce množstvo informácií, ich uchovávanie a šírenie v klasickej tlačenej alebo elektronickej
podobe, vývoj a využívanie informačných technológií zásadným spôsobom ovplyvňuje činnosť knižníc. Mení tradičné
postupy a služby, ktoré musia pohotovo reagovať na meniace sa požiadavky používateľov knižníc a celej
spoločnosti.

Aby knižnice mohli uskutočňovať zmeny a svoje nové poslanie, ďalej napĺňať očakávania svojich používateľov a
spoločnosti, musia pokračovať v zásadných zmenách svojej činnosti a rozširovať svoje služby s využitím informačných
a komunikačných technológií. Využívanie informačných technológií pri vytváraní, spracovávaní a sprístupňovaní
informácií je nekončiaci proces, ktorý vyžaduje sústavnú podporu pri obnove a rozvoji technickej a informačnej
infraštruktúry.

Vytváraním, sprostredkovávaním a priamym poskytovaním informácií sa knižnice stávajú kľúčovými inštitúciami v
oblasti podpory vzdelávania – školského, mimoškolského, celoživotného, podpory rozvoja vedy, výskumu a ekonomiky.
Zvlášť dôležitá je ich úloha v procese transformácie ekonomiky na tzv. vedomostnú (znalostnú) ekonomiku, ktorou by
sa mala uberať podľa slov predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu aj slovenská ekonomika.

Naplnenie uvedených potrieb predpokladá zvýšené nároky na vedomostné, profesijné, jazykové znalosti
pracovníkov knižníc, na zabezpečenie odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania knižnično-informačných
pracovníkov s dôrazom na získavanie vedomostí a schopností využívať informačné a komunikačné technológie.

Vstupom krajín V4 do Európskej únie sa značne menia podmienky, prostredie, normy, štandardy a odporúčania na
poskytovanie, hľadanie, prijímanie a šírenie informácií. Odporúčanie č. R (99) 14 výboru ministrov členským štátom
ohľadne všeobecných verejných služieb týkajúcich sa nových komunikačných a informačných služieb kladie dôraz na
zabezpečenie rovnomenného rozvoja a využívanie komunikačných a informačných technológií vo všetkých členských
štátoch. Krajiny V4 mali do roku 1989 približne rovnaké východiskové podmienky, čo sa týka knižnično-informačnej
činnosti, využívania informačných technológií. Vývoj posledných 15 rokov podmienil určité rozdiely v úrovni,
pracovných postupoch a škále spôsobov knižnično-informačnej praxe.

Výmena skúseností, porovnanie praxe, metód, poskytovania a rozvoja knižnično-informačných služieb, podpora
štátu, ekonomické prostredie, možnosť spracovávania a podávania spoločných projektov a grantov, spoločné
vzdelávacie aktivity sú zámerom realizácie medzinárodného kolokvia knižnično-informačných pracovníkov krajín
V4.

Na úrovni krajín V4 nie je organizované žiadne podobné podujatie. Jednotlivé krajiny organizujú rôzne
podujatia s medzinárodnou účasťou, väčšinou však s účasťou a prednáškami z USA, Veľkej Británii alebo
Nemecka.


Cieľ

Pravidelne každý druhý rok realizovať odborné kolokvium knižnično-informačných pracovníkov z krajín V4.
Formou kolokvia podporovať vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov a aplikáciu nových poznatkov do
knižnično-informačnej praxe. Takouto formou súčasne zabezpečovať nezaostávanie v metódach a spôsoboch šírenia
informácií a poskytovania knižnično-informačných služieb na vysokej profesionálnej úrovni.


Príprava a organizácia

 • Organizovať kolokvium zakaždým v inej členskej krajine. Garantom kolokvia by mala byť národná knižnica v
  príslušnej krajine, organizáciu zabezpečuje poverená knižnica.

 • Účasť – 10 odborníkov (knižnično-informačných pracovníkov) – zástupcov národných, vedeckých, verejných,
  akademických a iných knižníc.

 • Program na jednotlivé kolokvium navrhuje členská krajina, v ktorej sa kolokvium koná, prípadne sa o
  programe kolokvia rozhodne závermi z predchádzajúceho kolokvia.

 • Výstupom z kolokvia bude zborník príspevkov vydaný v elektronickej podobe, prípadne spoločné závery a
  odporúčania.

 • Na financovanie určitej časti nákladov sa spracuje projekt na Medzinárodný višegrádsky fond.

 • Pilotné kolokvium by sa malo realizovať v roku 2006 v Banskej Bystrici. Organizáciu bude zabezpečovať
  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

 

Z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky prvé kolokvium bude organizovať Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici. V októbri sa uskutočnilo rokovanie prípravného výboru v zložení Mgr. Monika Lopušanová (MK SR),
PhDr. Oľga Lauková (riaditeľka ŠVK Banská Bystrica) a doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (generálny riaditeľ SNK v
Martine).

Kolokvium by sa malo uskutočniť 10. – 12. mája 2006. Téma rokovania bude
Knižnice v znalostnej spoločnosti. Rokovanie začne spoločným blokom, v ktorom by mali odznieť prednášky na
témy
Informácie a spoločnosť, kultúra a veda; Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska; Priority financovania
kultúry v rámci projektov Európskej únie
.

Následne bude rokovanie prebiehať v troch sekciách :

1. Partnerstvo v rámci grantových programov, zdroje financovania, koordinátori projektov, možnosti
zapojenia do projektov a grantov, európsky hospodársky priestor.

2. Knižnice ako pamäťové inštitúcie, kooperácia múzeí, galérií a knižníc, skúsenosti z jednotlivých
štátov.

3. Funkcia, poslanie a činnosť profesijných spolkov v jednotlivých krajinách, ich podiel na zlepšovaní
sociálneho statusu knihovníkov a informačných pracovníkov, podiel spolkov na príprave legislatívy a vzdelávaní
pracovníkov.

Share:
Issue content