Vzdelávanie – brána do budúcnosti

From Slovakia

Projekt
Vzdelávanie – brána do budúcnosti nadviazal na tréningy realizované v rámci projektu
Manažér kultúry otvorený novým formám v roku 2003 (IT
lib č. 4, 2003).

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR (MK-267/2004/2.7.) mohla Nadácia otvorenej spoločnosti v
Bratislave (
http://www.osf.sk) poskytnúť pracovníkom kultúrnych inštitúcií dva cykly
zaujímavých vzdelávacích akcií. Prvý cyklus sme zrealizovali v spolupráci s Nadáciou – Centrum súčasného umenia (
http://www.scca.sk). Koncom roku 2004 to bol workshop
Kultúrne inštitúcie v konkurenčnom prostredí. Lektorkou bola Mgr. Zuzana Mrvová z Katedry kulturológie FiF
UK v Bratislave. Tréning bol zameraný na zmeny súvisiace s prechodom na programové financovanie kultúry. Účastníci
sa oboznámili s rôznymi nástrojmi analýzy organizácie, zamýšľali sa nad službami, ktoré poskytujú, akých klientov
majú, kto sú ich partneri. Druhá časť bola venovaná
projektovému manažmentu a získavaniu finančných zdrojov v oblasti kultúry. Lektorom bol prof. PhDr. Július
Gajdoš, PhD., vedúci Ústavu pre štúdium divadla a interaktívne médiá FF MU v Brne. Program bol zameraný na tieto
témy: cieľovo orientované projektovanie, spôsoby dosahovania cieľov, logická matrica v projektovom plánovaní,
analýza, plánovanie a evalvácia inštitúcie, získavanie finančných zdrojov.

V roku 2005 sme pokračovali témou
Knižnica ako komunitné centrum. Pozvali sme knihovníkov verejných knižníc, aby uvažovali napr. o týchto
otázkach: Čo je to komunita? Ktoré aktivity možno pokladať za komunitné? Čo robí knižnicu komunitnou knižnicou? Aký
je to komunitný projekt? Prvé priblíženie k odpovediam sme sa pokúsili nájsť v rámci cyklu seminárov
Knižnica a jej úloha v komunite. V úvodnej časti účastníci rozoberali úlohy, postavenie a poslanie knižnice
v mieste jej pôsobenia. Zamýšľali sa nad predpokladmi, ktoré knižnica má na to, aby sa podieľala na živote a
rozvoji miesta/regiónu; ako treba budovať vzťahy s regionálnymi inštitúciami, partnermi; ako zladiť plánované
aktivity s novými nárokmi; ako by mala vyzerať knižnica v budúcnosti. Dotkli sme sa aj témy občianska spoločnosť,
neziskové organizácie a sociálny kapitál. V druhej časti sa účastníci venovali procesom realizácie zmeny a
komunikačným zručnostiam. V oboch častiach boli prezentované konkrétne príklady z Českej republiky. Tento cyklus
seminárov sme realizovali v spolupráci s mimovládnou organizáciou
Partners for Democratic Change Slovakia (
www.pdcs.sk). Lektorkami boli Mgr. Natália Kušnieriková z PDCS a Mgr. Zuzana
Ježková z Národnej knižnice ČR. Lektorky vychádzali zo skúseností z realizácie podobného projektu v ČR v roku
2003.

Boli to praktické semináre zamerané na ľudí, na prehĺbenie ich komunikačných schopností, na získanie nových
zručností, na veľmi potrebnú zmenu zaužívaných stereotypov. Témy seminárov mali tak trochu aj provokovať. Čas
ukáže, či účastníci dokážu tieto výzvy prijať a v každodennej realite ich ďalej rozvíjať. Spätná väzba, ktorú sme
získali od účastníkov uvedených podujatí, nám poskytuje mnoho podnetov pre budúcnosť. Nadácia otvorenej spoločnosti
bude i naďalej monitorovať situáciu v slovenskom knihovníctve a je pripravená pri zhode priaznivých okolností
ponúknuť ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity.

Share:
Issue content