Zaujímavá príležitosť pre knižnice

From Slovakia

Je dostatok príkladov na to, že cezhraničná spolupráca obohacuje kultúrne inštitúcie, ktoré sa na takejto
spolupráci zúčast-

ňujú. Každá príležitosť tohto druhu je vítaná, zvlášť keď je dobre finančne zabezpečená zo zdroja určeného na
daný cieľ a spôsob čerpania prostriedkov z príslušného zdroja nie je veľmi komplikovaný. Pre organizácie Žilinského
a Prešovského samosprávneho kraja sa v tomto zmysle sľubne javí Poľsko-slovenský program Interreg III A.

V jeho úvode sa uvádza:
“Poľsko-slovenský program Interreg III A bol zostavený v zhode so smernicami Európskej komisie pre iniciatívu
Spoločenstva Interreg III z 28. apríla 2000… vychádza z princípu, že politické a administratívne hranice by nemali
brániť v udržateľnom rozvoji a integrácii európskeho územia. S týmto cieľom sa časť A Iniciatívy INTERREG III
usiluje napomáhať cezhraničnú spoluprácu medzi susednými regiónmi pomocou spoločných stratégií a aktivít. V prípade
hraničnej oblasti Poľsko – Slovensko je takáto spolupráca založená na skúsenostiach získaných počas
predchádzajúceho spoločného predvstupového programu – Phare CBC … Projekty musia byť v súlade s cieľmi programu,
najmä pokiaľ ide o ich prispievanie k sociálno-ekonomickému rozvoju oblasti pohraničia Poľsko –
Slovensko…”

Ku konkrétnej realizácii programu treba predovšetkým povedať, že sa na ňom môžu zúčastniť len organizácie
sídliace v oprávnenej oblasti (je potrebné nahliadnuť do priloženej mapky). Pravidlá účasti a čerpania prostriedkov
určuje Radiaci orgán v Poľskej republike, spolupracujúci s Národným orgánom Slovenskej republiky a má celkovú
zodpovednosť, aby nedošlo k dvojitému financovaniu a prekrývaniu aktivít. Od nich sa odvíja celý systém nižších
riadiacich a realizačných zložiek v oboch krajinách, v ktorých majú svoje zastúpenie aj vyššie územné celky.
Príslušné zložky na VÚC majú v súvislosti s predmetným programom poskytovať informačnú a poradenskú činnosť, príjem
a registráciu projektových žiadostí, administráciu programu. Poradenstvo potenciálnym príjemcom pri vyplňovaní
formulárov žiadostí poskytuje Info-bod: Agentúra pre regionálny rozvoj Sever.

Program je rozdelený na priority a tie ďalej na čiastkové opatrenia. Pre knižnice je zaujímavá
Priorita 2 – Opatrenie 2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva. V súvislosti s touto prioritou a
opatrením sú knižnice menovite uvedené v kategórii konečných prijímateľov.

Ako príklad aktivít sú v dokumente uvedené: spoločná propagácia slovensko-poľského hraničného regiónu a jeho
kultúrneho a prírodného bohatstva, napr. budovanie komplexného informačného systému so zapojením novej internetovej
siete, tvorba sprievodcov, príručiek. Ďalej sú to rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, podpora aktivít
orientovaných na multikulturálne vzdelávanie, rozvoj služieb súvisiacich s využitím historických budov a
lokalít.

Povzbudivo pre knižnice vyznieva aj
Priorita 2 – Opatrenie 3: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty). Aj tu sa menovite knižniciam ponúka
: “…budú realizované projekty typu ´ľudia ľuďom´. Očakáva sa nahradenie, resp. pokračovanie dnes
existujúceho
Spoločného fondu malých projektov v rámci programu PHARE CBC. Celkovým cieľom tohto opatrenia je rozvoj a
zosilnenie spolupráce medzi komunitami z oboch strán hranice s nádejou na zlepšovanie v kultúrnej, sociálnej,
ekonomickej oblasti a oblasti vzdelávania. Blízka spolupráca medzi ľuďmi žijúcimi v pohraničnej oblasti (napríklad
spolupráca medzi miestnymi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami) prehlbujú susedské vzťahy. Aktivity podniknuté v
rámci tohto opatrenia (napríklad organizácia konferencií a výstav, prípravy štúdií a publikácií) povzbudili miestne
inštitúcie a obyvateľstvo, aby sa zúčastnili programu Interreg.”

V časti Programový doplnok sa spresňujú požadované špecifické ciele takto:

 • Budovanie kontaktov a rozvoj nepretržitej spolupráce medzi obyvateľmi hraničného regiónu v ekonomickej,
  sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti;

 • Budovanie prepojení medzi miestnymi inštitúciami;

 • Príprava spoločných podujatí s cieľom spoznať sa a propagovať cezhraničnú spoluprácu.

 

Aké konkrétne druhy aktivít sa pri tom odporúčajú:

 • Organizácia spoločných kultúrnych podujatí (festivaly, predstavenia, výstavy, umelecké workshopy);

 • Propagácia cezhraničnej spolupráce (publikácie, webové stránky, brožúry alebo katalógy);

 • Podpora zábavných alebo voľnočasových aktivít;

 • Organizácia konferencií, seminárov a workshopov;

 • Rozvoj v oblasti vzdelávania;

 • Výmeny mládeže;

 • Budovanie inštitucionálnych väzieb medzi kultúrnymi organizáciami;

 • Akékoľvek iné cezhraničné aktivity relevantné pre toto opatrenie.

Z praktických pokynov uvedených v dokumente treba zdôrazniť, že na všetkých operáciách projektu sa musia
zúčastňovať aspoň dvaja partneri z oboch krajín sídliaci v oprávnenej oblasti. Za oprávnené náklady podľa
citovaného dokumentu sa považujú náklady na personál, cestovné náklady, vybavenie, stretnutia, propagácia,
investície, externé služby a iné náklady súvisiace s projektmi. Finančná podpora projektu by mala byť v rozmedzí
2000 – 20 000 eur. Je potrebné, aby bolo zabezpečené minimálne päťpercentné spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov.

Procedúra výberu projektov a výberové kritériá prebiehajú takto: Projekty sa predkladajú na Žilinský
samosprávny kraj. Ten vykoná kontrolu formálnych kritérií spolu s MVRR SR – kompletnosť prihlášky a pod., preveruje
kritériá oprávnenosti, napr. oprávnenosť žiadateľa, súlad s prioritami a opatreniami, oprávnené náklady,
lokalizácia v oblasti, trvanie projektu (nesmie prekročiť 12 mesiacov pri mikroprojektoch, 20 mesiacov pri veľkých
projektoch).

Príležitosť, ktorú dáva knižniciam program INTERREG III A, je naozaj veľmi lákavá, hoci konkrétne skúsenosti
s prípravou a predkladaním projektov nabádajú k triezvemu posudzovaniu celej záležitosti. Napriek tomu sa
nazdávame, že účasť na uvádzanom projekte stojí za zváženie.


Použitá literatúra:

Dokumenty programu INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika : program iniciatívy Spoločenstva – CIP.
Varšava : ARTPRESS, 2005. 72 s.

Share:
Issue content