Projekty a ich význam pre rozvoj Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

From Slovakia

Knižnice sa nachádzajú v štádiu neustálych premien vyplývajúcich najmä z rýchlo rastúceho vývoja informačných
technológií. Hoci v súčasnosti si v knižniciach tlačené dokumenty ešte udržiavajú dominantné postavenie, stále
pevnejšie miesto si vydobýjajú elektronické informačné zdroje. Knižnica sa s využívaním nových technológií mení na
vzdelávacie a informačné centrum, ktoré umožňuje prístup k celosvetovým informačným a vzdelávacím sieťam. Zároveň
však ostáva multikultúrnou inštitúciou zameranou na získavanie nových poznatkov, šírenie kultúrnych tradícií a
výmenu názorov.

Knižnice musia aktívne reagovať na uvedené zmeny a prispôsobovať sa spoločenskej objednávke. Ak chce
inštitúcia napredovať, rozširovať a skvalitňovať svoje služby, mala by mať stanovené vízie, spracovaný strategický
plán rozvoja organizácie, poslanie, priority, ktoré je potrebné premietnuť do pravidelných plánov a hodnotení.
Tieto základné dokumenty sa stávajú podkladom pre vypracovanie projektov a uľahčia výber témy na spracovanie
projektov. Plánované stratégie sa nedajú realizovať len z bežných rozpočtov organizácie, na ich zabezpečenie sú
potrebné mimorozpočtové finančné zdroje, ktoré sa dajú získať z rôznych grantov a fondov. Rekonštrukcie budov,
modernizácia interiérov, nákup novej techniky, technológií, vzdelávacie aktivity môžeme zabezpečiť len s pomocou
finančných prostriedkov získaných z projektov. Pri spracovaní projektov je potrebné vedieť, čo potrebujeme, ako to
chceme dosiahnuť a koľko to bude stáť.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach si kladie za cieľ reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a občanov, a
preto si v strategickom pláne určila priority ďalšieho rozvoja knižnice. Najvýznamnejšou úlohou je rozvoj služieb a
podpora celoživotného vzdelávania, čo nie je možné bez vytvorenia vhodných priestorových a technických podmienok na
činnosť knižnice. Splnenie vytýčených úloh sa dá dosiahnuť len rekonštrukciou hlavnej budovy na Hlavnej 10 a
ukončením stavebných prác v objekte na Pribinovej 1. Rekonštrukciou uvedených objektov vznikne multifunkčné
kultúrne, vzdelávacie a informačné centrum. Zároveň sa bude riešiť naliehavá otázka nedostatku skladovacích
priestorov pre knižničný fond.

Dôležité miesto v strategickom pláne patrí ochrane kultúrneho dedičstva. Na ochranu kultúrneho dedičstva je
zameraná činnosť oddelenia historických fondov a reštaurátorskej a konzervátorskej dielne, ktorú je potrebné
rozšíriť a zmodernizovať jej zariadenie. Predtým však je nutné zrekonštruovať prístavbu vo dvore objektu Pri
Miklušovej väznici. Výsledkom bude zlepšenie ochrany historických fondov nielen v ŠVK v Košiciach, ale aj v celom
regióne.

Uvedené ciele sú súčasťou plánovaných alebo spracovaných projektov ŠVK v Košiciach. Rozvoj knižnice nie je
možný bez určenia priorít, ktoré sú v našom prípade tieto:


PRIORITA č. 1 – skvalitnenie a zatraktívnenie služieb

Predpokladom na splnenie tejto priority je
ukončenie rekonštrukcie objektu na Pribinovej 1, ktorý je rozostavaný už od roku 1991. Na celkové ukončenie
– IV. etapy rekonštrukcie západného krídla je potrebné preinvestovať 34 mil. Sk (zo štátneho rozpočtu) + 16 mil. Sk
zo štrukturálnych fondov.


Priorita 1A


Vytvoriť Infocentrum a Stredisko vedecko-technických informácií s prístavbou viacúčelovej sály

Projekt bol zadaný spoločne s projektami 11 slovenských knižníc do štrukturálnych fondov SOP Priemysel a
služby, v rámci celoslovenského projektu na vytvorenie národnej informačnej infraštruktúry a jej používanie
podnikovou sférou. Výsledky vyhlásenia o úspešnosti projektu očakávame v najbližších dňoch.
(Pozn. red.: Projekt bol pozastavený, pozri Opatrenie 3.2 na s. 4.) Akceptácia tohto projektu by pomohla
knižnici pri skvalitnení knižnično-informačných služieb, zlepšila vybavenie knižnice výpočtovou technikou a
rozšírila doterajšiu činnosť a prácu s elektronickými zdrojmi a technickými dokumentmi. Zriadením viacúčelovej sály
na dvore objektu by sa zároveň vyriešil problém knižnice s priestorom na organizovanie podujatí, výstav, odborných
aktivít a kurzov počítačovej gramotnosti. V prípade úspešnosti projektu by sa mohol projekt realizovať v rokoch
2006 až 2007.


Priorita 1 B


Ukončiť IV. etapu rekonštrukcie (západné krídlo) budovy objektu na Pribinovej 1

Na ukončenie rekonštrukcie celého objektu Pribinova 1 (západný trakt) je potrebné preinvestovať ešte 34 mil.
Sk. Rekonštruk-

ciou vznikne priestor na skvalitnenie služieb vytvorením nových študovní a uvoľní sa objekt na Hlavnej 10,
čím sa vytvoria podmienky pre modernizáciu knižnice i jej doterajších služieb. Zároveň sa bude riešiť naliehavá
úloha s uskladnením knižničného fondu. ŠVK v Košiciach plní funkciu archivačnej knižnice (povinný výtlačok od roku
1947), z čoho jej vyplýva povinnosť konzervovať dokumenty získané povinným výtlačkom. Už niekoľko rokov sa pokúšame
získať finančné prostriedky na ukončenie rekonštrukcie, ale zatiaľ bezvýsledne.


PRIORITA č. 2 – ochrana kultúrneho dedičstva, digitalizácia historických fondov


Rozšíriť reštaurátorskú a konzervátorskú dielňu a zmodernizovať jej vybavenie v objekte Pri Miklušovej
väznici

Knižnica vlastní 90 000 zväzkov historických fondov so zvýšenými nárokmi na ochranu. Problémom je pomalý
postup a rozsah reštaurátorských a konzervátorských prác, čo súvisí s nevhodným a nedostatočným priestorom i so
súčasným vybavením pracoviska, chýba výkonnejšie a modernejšie zariadenie. Riešením by bola rekonštrukcia prístavku
vo dvore Pri Miklušovej väznici

(1 700 000 Sk), čím by sa vytvorili podmienky na dobré fungovanie reštaurátorskej a konzervátorskej dielne a
následné vybavenie dielne modernejším zariadením (4,38 mil. Sk). Knižnica sa zapojila do projektu Ochrany
kultúrneho dedičstva spoločne so Slovenským národným múzeom a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove a Banskej
Bystrici, ktorý by sa mal riešiť z fondov Nórskeho kráľovstva.


PRIORITA č. 3 – vytvorenie multifunkčného knižnično-informačného, vzdelávacieho a kultúrneho centra v
objekte Hlavná 10

Na tento účel je potrebné zrekonštruovať historickú budovu na Hlavnej 10, ktorá sídli v mestskej pamiatkovej
rezervácii vo Forgáčovom paláci, postavenom v roku 1831 a vedenom ako národná kultúrna pamiatka.

Objekt slúži pre potreby knižnice od roku 1953 a počas existencie knižnice tu nebola robená rozsiahlejšia
rekonštrukcia. Knižnica má v súčasnosti problémy s nedostatkom priestorov, so zastaranou elektroinštaláciou,
vodovodnými a kanalizačnými rozvodmi, netesniacimi oknami. Napriek určitým interiérovým úpravám v knižnici sa v
súčasných priestoroch nedajú zmodernizovať a rozširovať služby pre verejnosť. Chýbajú tu študovne, voľný prístup ku
knižničným fondom, viacúčelová sála, nedá sa zrealizovať účinný a komplexnejší systém ochrany objektu i knižničných
fondov.

Po rekonštrukcii by vznikla moderná knižnica, zlepšili by sa podmienky pre celoživotné vzdelávanie, uľahčil
by sa voľný prístup k fondom a informáciám, skvalitnili by sa knižničné služby, rozšíril by sa prístup k
elektronickým informačným zdrojom a k internetu.

V úzkej spolupráci s rôznymi kultúrnymi, mimovládnymi a neziskovými organizáciami by vznikol priestor na
šírenie kultúrnych hodnôt a výmenu názorov. (Na základe projektu bol návrh na rekonštrukciu vo výške 85 mil. Sk
zahrnutý v Rozvojovom pláne priorít na r. 2005 – 2007 prijatý na zasadnutí vlády SR 18. augusta 2004, Uznesenie č.
769/2004).

K prioritám knižnice patrí tiež
doplňovanie knižničného fondu a elektronizácia knižnice, ktoré sa riešia osobitne alebo ako súčasť už
podávaných projektov. Štátna vedecká knižnica v Košiciach je riadená Ministerstvom kultúry SR, a preto nemôže
zadávať projekty do grantového systému MK SR. Každoročne však vypracúvame projekty v rámci kultúrnych aktivít MK
SR. Takto sme získali finančnú pomoc na stavebné úpravy hlavnej budovy, zariadenie vypožičovne, študovne kníh,
vybavenie reštaurátorskej a konzervátorskej dielne a nákup knižničného fondu.

V minulosti sme získali finančné prostriedky z projektov zadaných do Nadácie otvorenej spoločnosti, Pro
Slovakia a v rámci združenia KOLIN z Mellonovej nadácie. Taktiež sme získali finančnú pomoc na rekonštrukciu
priestorov a vybavenie InfoUSA z US Steel, spol. s r. o., a z Veľvyslanectva USA v SR na nákup knižničného fondu a
modernej techniky. Významnú pomoc predstavujú aj pravidelné príspevky na nákup knižničného fondu, počítačov a
kopírovacieho stroja z Goetheho inštitútu. Okrem toho prispieva na vzdelávacie aktivity organizované nemeckou
študovňou, stáže pracovníkov a účasť na medzinárodných seminároch.

So súčasným stavom ponuky grantov a možnosti získania finančných prostriedkov z rôznych projektov nemôžeme
byť spokojní. Chýba ponuka grantov pre malé a stredné projekty. Časovo, psychicky i finančne sú veľmi náročné najmä
projekty v rámci štrukturálnych fondov. Takéto projekty sa pripravujú dosť dlho, musí sa vypísať množstvo
formulárov, spracovať niekoľko analýz, vybaviť veľký počet potvrdení a výsledok je mnohokrát negatívny. Knižniciam
nechýba dobrá myšlienka, ale chýba im dôslednejší lobing, určitá dávka razancie a väčšie pochopenie kompetentných
pre záujmy knižnice.

Projekty zadávané jednou knižnicou takmer nemajú šancu uspieť. Musíme úzko spolupracovať, pretože väčšiu
nádej na úspech majú projekty zadávané v rámci konzorcií alebo v skupine viacerých knižníc. Napriek spomínaným
skutočnostiam sa nemôžeme vzdávať, musíme byť stále aktívni a naďalej pracovať na projektoch. Dobrým odporúčaním je
písať tzv. ”šuflíkové projekty”, trochu ich obmeniť a vytiahnuť v prípade potreby. Rozvoj knižnice a realizácia
priorít stoja za tú námahu.

Share:
Issue content