Projekty akademických knižníc pre 21. storočie

From Slovakia

V priebehu posledných 10 rokov elektronické zdroje nadobudli a stále nadobúdajú čoraz väčší význam vo
vedeckej a odbornej komunikácii. Ich výhody vyniknú najmä vtedy, ak ide o rýchlosť publikovania a o prístup k plným
textom tam, kde by to bolo vzhľadom na geografickú vzdialenosť a finančnú náročnosť v prípade tlačených médií
nevýhodné alebo aj nemožné. Pojem elektronický zdroj sa stal bežne používaným termínom nielen v knižniciach, ale aj
medzi odbornou verejnosťou, ktorá využíva moderné informačné služby akademických knižníc. Prostredie internetu
umožnilo priam raketový prísun odborných informácií priamo až na pracovný stôl. Práve táto dynamická online forma
(e-forma) sprístupňovania, odovzdávania a preberania nových informácií, ktoré neustále vznikajú vo všetkých vedných
odboroch, sa stala neodmysliteľnou súčasťou dnešného života a niečím, čo nikto v akademickom prostredí nespochybní
pri pohľade na budúcnosť.

Univerzity sú inštitúcie, ktorých úlohou je nielen vzdelávať, ale aj skúmať a tvoriť. Tie, ktoré chápu toto
svoje poslanie, podporujú vedu a výskum, vytvárajú pre svojich pedagógov, vedeckovýskumných zamestnancov,
doktorandov a študentov podmienky pre ich bádateľské aktivity a potreby. A aj keď si to mnohí v akademickom
prostredí na VŠ ešte neuvedomujú (až na svetlé výnimky), sú to práve knižnice a knihovníci – informační
pracovníci/špecialisti, ktorí vari najlepšie vedia, čo je pre túto cieľovú skupinu používateľov potrebné. Denne sa
stretávajú s ich potrebami, požiadavkami, či veľmi konkrétnymi otázkami, ktoré na nich kladie štúdium, riešenie
projektov, odborné publikovanie a pod. Žiaľ, mnohí si neuvedomujú, že za sprístupnením rôznych odborných
informačných zdrojov cez webové prostredie (ktoré využívajú so samozrejmosťou), stojí práve akademická knižnica
tej-ktorej vysokej školy a jej snaha o otvorený prístup k vedeckým informáciám (či už v abstraktovej alebo
plnotextovej podobe).

Po roku 2001, keď na základe zmluvy medzi Ministerstvom školstva SR a Univerzitou Komenského v Bratislave o
finančnom zabezpečení, prevádzkovaní a spolupráci pri využívaní databáz Web of Science bola Univerzita Komenského v
Bratislave poverená realizáciou projektu, akademické knižnice na Slovensku využívali v ďalších rokoch možnosti
podávania centrálnych rozvojových projektov z oblasti IT. Treba za tým vidieť ich mnohoročné skúsenosti s
krátkodobými a dlhodobými skúšobnými (bezplatnými) prístupmi k informačným zdrojom. Takto sa totiž v minulosti
snažili akademické knižnice vykrývať prázdne miesta v elektronickom svete informácií, ktoré vo všeobecnosti
vznikali (na Slovensku v akademickom prostredí) v dôsledku nedostatku finančných

prostriedkov.

Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UK UPJŠ) vychádzala pri podávaní
centrálneho rozvojového projektu v oblasti IT na rok 2005 zo skúseností, ktoré získala pri finančnom zabezpečení
(za mimoriadne výhodnú cenu), uzatváraní licenčnej zmluvy a prevádzkovaní sieťovej licencie kolekcie ProQuest 5000
International od spoločnosti ProQuest Information and Learning z USA, v zastúpení pobočky pre východnú a strednú
Európu v Londýne. Spoločnosť ProQuest patrí medzi svetové vydavateľstvá. V roku 1904 bola založená v Delaware pod
menom Bell&Howell. V roku 2000 sa začala premena spoločnosti na informačnú spoločnosť s hlavným zameraním na
elektronické publikovanie. V roku 2001 zmenila názov na ProQuest Company. Samotná spoločnosť pozostáva z dvoch
častí: Information and Learning a Business Solutions.

Spoločnosť ProQuest Information and Learning produkuje informácie vhodné pre univerzitné vzdelávanie,
vedeckovýskumných pracovníkov a pedagógov. Ich produkty sa nachádzajú vo viac ako 8 000 univerzitných a
vysokoškolských knižniciach celého sveta. Tomuto nákupu služby (v žiadnom prípade nie nákupu databázy ako takej)
predchádzalo niekoľkoročné obdobie/testovanie trialových prístupov k čiastkovým produktom tejto spoločnosti.

13. apríla 2005 UK UPJŠ podala na MŠ SR centrálny rozvojový projekt z oblasti IT na rok 2005 pod názvom
Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských
univerzít.
Účastníkmi projektu sa stalo 13 vysokých škôl na Slovensku (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva v
Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre).

UK UPJŠ v projekte zdôraznila výhody konzorcionálnych projektov, ktoré sú veľmi efektívne pre všetkých
zúčastnených členov, pretože im umožňujú získať externé elektronické informačné zdroje za výhodnejších podmienok.
Nákup externých elektronických informačných zdrojov formou konzorcionálnych licencií má niekoľko nesporných
výhod:

 • medzi používateľov sa môžu dostať v širšej miere základné odborné databázy z oblasti ich záujmu,

 • vďaka priaznivým cenovým kalkuláciám a vďaka možnosti prerozdeliť celkové náklady na nákup databázy medzi
  jednotlivých členov konzorcia môžu i pomerne drahé databázy využívať inštitúcie, ktoré na to z finančných
  dôvodov doteraz nemohli ani pomyslieť,

 • koordinovaný nákup informačných zdrojov je aj zo strany nadácií a príspevkových fondov preferovaný pred
  individuálnym nákupom, a preto vzniká väčšia šanca na získanie grantu,

 • konzorcium na nákup informačných zdrojov nemusí po formálnej stránke zodpovedať nárokom, ktoré na podobné
  združenia kladú zákony našej republiky – vo vzťahu k vydavateľovi môže ísť aj o čisto neformálne
  združenie,

 • medzi strategické ciele a úlohy konzorcií sa v súčasnosti pridávajú tiež služby spojené so zasielaním
  dokumentov, štatistiky, digitalizač-

  né programy, archivácia, prezentácia zdrojov a portálov, popis elektronických zdrojov, školenie
  zamestnancov a používateľov, workshopy a propagácia.


Proquest 5000 International

je ucelená online kolekcia 16 databáz s dennou aktualizáciou údajov, sprístupňujúca články z periodík.
Obsahuje:

 • bibliografické záznamy (väčšinou s abstraktmi) článkov z vyše 7 750 periodík;

 • plné texty k viac než polovici z nich (4 000);

 • pokrýva humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a
  telekomunikačnú techniku;

 • v priebehu januára 2005 pribudla do databázy nová súčasť – ProQuest Business Dissertations. Ide o
  unikátny súbor dizertácií a doktorandských prác z oblasti obchodu z vyše 1 000 vysokých škôl s retrospektívou
  od roku 1967 po súčasnosť. Počet plných textov predstavuje do začiatku viac ako 3 000 prác s cieľom v krátkom
  čase dosiahnuť asi 10 000 prác;

 • retrospektíva je od roku 1971, plné texty od roku 1987.


Obsah služby ProQuest 5000 International

se skladá z niekoľkých samostatných databáz, s ktorými je možno pracovať individuálne alebo v ľubovoľných
kombináciách:Všeobecné periodiká


(počet titulov/počet plnotextových titulov):

Academic Research Library (2600/1700) zahrňuje i nasledujúce podsúbory:

ProQuest Arts

ProQuest Children

ProQuest Humanities

ProQuest Law

ProQuest Military

ProQuest WomenSpoločenské a humanitné odbory:

ProQuest Social Sciences Journals (400/200)

ProQuest Education Journals (600/300)

ProQuest Career & Technical Education (400/380)

ProQuest Religion (90/90)Medicína:

ProQuest Medical Library (240/240)

ProQuest Health Module (170/170)

Pharmaceutical News Index (17/17)Aplikované prírodné vedy, výpočtová a telekomunikačná technika:

ProQuest Science Journals (260/160)

ProQuest Computing (250/230)

ProQuest Telecommunications (90/90)Obchod, ekonomika a management:

ABI/Inform Global (1500/700)

ProQuest European Business (100/100)

ProQuest Asian Business (70/70)

Accounting & Tax Database (1900/200)

Banking Information Source (240/240)

Prístup bude zabezpečený cez online rozhranie ProQuest 5000 International na základe autorizácie IP adries
oprávnených počítačov pre celú inštitúciu bez obmedzenia súčasne pracujúcich používateľov. ProQuest 5000
International umožňuje neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne.

Prostredie ProQuest 5000 International umožňuje nastaviť vzdialený prístup pre registrovaných používateľov
inštitúcie, prelinkovať kolekcie na lokálny katalóg inštitúcie a na elektronické informačné zdroje dostupné v
inštitúcii.

Používateľ s ohľadom na charakter svojho záujmu bude mať možnosť zvoliť si databázu, v ktorej chce pracovať.
Bude mať možnosť voľby spôsobu vyhľadávania pomocou kľúčových slov alebo prezerania celých publikácií zoradených
abecedne. Tí, ktorí budú pracovať s kolekciou ProQuest, si najviac ocenia skutočnosť, že po rešeršovaní v nej sa
dostanú k plným textom článkov.


Cieľom projektu

je koordinované predplatné akademických inštitúcií SR na zabezpečenie prístupu k ucelenej kolekcii 16 databáz
ProQuest 5000 International (online) pre neobmedzený počet súčasne pracujúcich používateľov. K samotnej realizácii
projektu je potrebné:

 • rokovanie riešiteľského tímu a príp. ďalších odborníkov s cieľom obstarať predmet zmluvy a odsúhlasiť
  licenčnú zmluvu;

 • príprava a podpísanie licenčnej zmluvy štatutárnymi zástupcami zúčastnených akademických
  organizácií;

 • testovanie prístupu z jednotlivých zmluvných organizácií na základe IP adries oprávnených počítačov pre
  celú organizáciu bez obmedzenia počtu súčasne pracujúcich používateľov 24 hodín denne;

 • vyhotovenie a distribúcia informačných a sprievodných materiálov v elektronickej forme i tlačenej forme,
  spustenie rutinnej prevádzky, nadštandartné nastavenie prístupu pre zástupcu každej organizácie (napr. pre
  prispôsobenie rozhrania, zobrazovanie štatistík, prelinkovanie na lokálny katalóg a elektronické informačné
  zdroje organizácie), zaškolenie informačných pracovníkov resp. koncových používateľov;

 • pravidelné sledovanie využívania a generovanie štatistík podľa vopred dohodnutých formátov.


Výstupom projektu

je
zabezpečenie prístupu k multiodborovému informačnému zdroju pre pedagógov, vedeckovýskumných zamestnancov a
študentov vysokých škôl na Slovensku, ako aj podpora vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku.

Share:
Issue content