Projekty v akademickej knižnici ako nástroj na jej prezentáciu v rámci univerzity a mimo nej

From Slovakia

Tvorba projektov a ich riešenie sa stalo súčasťou každodenného života takmer každej knižnice, či už verejnej,
vedeckej alebo akademickej. Tie šťastnejšie, personálne lepšie vybavené, majú dokonca svojich projektových
manažérov, cielene sa venujú projektovej činnosti, pričom ich hlavným cieľom nie je len získanie finančných
prostriedkov z rôznych grantov, ale riešenie aktuálnych odborných problémov a zlepšovanie služieb. Účasť na
projektoch mimo knižnice môže byť zároveň nástrojom na posilňovanie postavenia knižnice v rámci systému, do ktorého
patrí.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov.
Prvým impulzom boli projekty riešené s finančnou podporou OSF, resp. OSI, a možno povedať, že SlPK, práve tak ako
mnohé knižnice na Slovensku, sa vďaka nim naučila, čo projekt a jeho riešenie vlastne znamená. Neskôr pribudli
rozvojové projekty MŠ SR so zameraním na aplikáciu informačných a komunikačných technológií, projekty v rámci
grantového systému MK SR, ale aj interné projekty. Interné projekty sa stali dôležitým nástrojom riešenia
konkrétnych odborných problémov a významných úloh pracoviska. Dôležité interné projekty boli napr. Sprístupnenie
výpožičného systému knižnice v internete, Vytvorenie virtuálnej čitárne SlPK (2001), E-publikovanie (2002),
Digitalizácia a archivovanie elektronických informačných zdrojov (2004). Interné projekty sa vyznačujú vysokou
mierou neformálnosti, ich riešiteľský kolektív sa obmedzuje na úzko vymedzenú skupinu pracovníkov a viaceré sa
stali východiskom pre ďalšie riešenie problematiky v rozsahu presahujúcom rámec knižnice.

Niekedy viac, inokedy menej aktívne participuje SlPK aj na centrálnych projektoch akademických knižníc, ktoré
sa riešia v rámci rozvojových projektov MŠ SR. Tieto projekty sú významnou hybnou silou akademických knižníc a
účasť v nich neznamená len finančný prínos pre knižnicu. Je tiež nástrojom posilňujúcim schopnosť spolupráce a
spoločného postupu pri riešení zásadných problémov.

Vedecké a akademické knižnice by mali byť významnými partnermi výskumných pracovníkov a aktívne sa
zúčastňovať na vedeckovýskumných projektoch. Predpokladajú sa dve línie služieb pre vedu a výskum – jedna zameraná
na informačné zabezpečenie výskumného procesu a druhá na sprístupňovanie výsledkov výskumu [3]. SlPK participovala,
resp. participuje na troch vedecko-technických projektoch.

Prvým z nich bol projekt
Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na Slovensku, vecná etapa Vývoj
a tvorba informačných zdrojov z problematiky biodiverzity. Projekt sa riešil v časovom horizonte 1998 až 2003 a
knižnica sa stala riešiteľským pracoviskom vecnej etapy, v rámci ktorej sa venovala otázkam komplexného prístupu k
vedeckým a odborným informáciám tematicky súvisiacim s danou problematikou – od klasických až po elektronické – a
prezentácii výsledkov projektu v elektronickom prostredí. Prvým krokom bolo vybudovanie kvalitnej klasickej
knižnice s elektronickým katalógom dostupným na webe, neskôr sa mapovali zdroje dostupné online v internete a
vytvárala sa databáza publikačnej činnosti riešiteľov projektu (išlo o projekt mimoriadneho rozsahu, ktorý mal 30
vecných etáp a na jeho riešení participovalo vyše 100 odborníkov z celého Slovenska). V ďalšej etape sa pozornosť
sústredila na komunikáciu informácií v elektronickom prostredí. Metódy elektronického publikovania sa použili na
prezentáciu výsledkov – zverejnenie plných textov správ a zborníkov z podujatí v internete. Vytvorila sa webová
stránka projektu, ktorá obsahovala prístup k informačným zdrojom a zároveň komplexnú informáciu o projekte a
dosiahnutých výsledkoch.

Tretím a najnovším vedecko-technickým projektom je
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu
(2004 – 2008). Prínos knižnice k jeho riešeniu by sa mal týkať najmä monitorovania informačných zdrojov, vytvorenia
špecializovanej databázy a návrhu modelu portálového riešenia prezentácie problematiky klimatickej zmeny a sucha v
internete pomocou nástrojov CMS (Content Managemet System).

Ďalšie druhy projektov, na ktorých sa knižnica podieľa, sú IKT projekty SPU v Nitre – v roku 2002
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov SPU v Nitre v oblasti informačných
technológií
a v rokoch 2003 až 2004
E-publikovanie a jeho možnosti využitia pri budovaní databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU.
Konkrétnym výsledkom projektu je nástroj na e-publikovanie článkov a zborníkov, ako aj konkrétne elektronické
verzie vedeckých časopisov vydávaných na SPU v Nitre (Acta oeconomica et informatica a Acta phytotechnica et
zootechnica). Zároveň sa riešila otázka prepájania plných textov článkov so záznamami v bibliografickej databáze,
resp. Databáze publikačnej činnosti zamestnancov SPU (v prostredí Advanced Rapid Library).

V súčasnosti sa knižnica zúčastňuje riešenia IT projektu
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre.


Projekt je rad aktivít zameraných na dosiahnutie istého cieľa v rámci daného rozpočtu a časového návrhu. Má
stanovené jasné rozdelenie úloh a ciele


[1]. Niekoľkoročné skúsenosti so zapájaním knižnice do vedecko-technických a IKT projektov na univerzite nás
presviedčajú o tom, že okrem splnenia vecného (odborného) cieľa prinášajú ďalšie pozitíva. Za najvýznamnejšie možno
považovať vytváranie užších väzieb na výskumné prostredie univerzity; lepšie chápanie informačných potrieb a
očakávaní odborníkov vo výskume; priblíženie významu a špecifík knižničných činností odborníkom mimo našej profesie.
Nezanedbateľným prínosom spomenutých aktivít sú, samozrejme, finančné zdroje. Hoci nejde o mimoriadne vysoké čiastky,
finančné prostriedky z projektov pomáhajú zlepšiť situáciu knižnice v oblasti nákupu zahraničnej vedeckej literatúry,
elektronických informačných zdrojov a technického vybavenia.

To, čo pôvodne vzniklo s jednoduchým cieľom, a to získavať chýbajúce finančné zdroje, sa stalo významným
impulzom rozvoja pracoviska, motiváciou pre knihovníkov teoreticky a neskôr prakticky riešiť odborné problémy,
systematicky sa vzdelávať a sledovať aktuálne trendy vývoja profesie.


Literatúra:

1. BRUCE, A. – LANGDON, K. 2003.
Riadenie projektu. Bratislava : Slovart, 2003. 72 s. ISBN 80-7145-756-6

2. KIMLIČKA, Š. 1999. Informačné zabezpečenie vedy a výskumu na Slovensku. In
Knižnice pre 21. storočie : 2. slovenský knihovnícky kongres 1999. Bulletin Spolku slovenských
knihovníkov, roč. 9, 1999, č. 2, s. 100-112.

3. JEDLIČKOVÁ, Ľ. 2003. Slovenská poľnohospodárska knižnica a vedecký výskum – nové skúsenosti a možnosti. In

Knižnica,
roč. 4, 2003, č. 1, s. 37-39.

Share:
Issue content