Grantové a vzdělávací programy EU podporující oblast celoživotního vzdělávání

Main Articles

Celoživotní učení jako komplexní systém zatím v ČR neexistuje. Chybí rámec, který by podporoval rozvoj dalšího vzdělávání dospělých s nezbytnými vazbami na počáteční vzdělávání a zainteresoval by v účasti na něm jednotlivce i organizace.

V důsledku toho se v průběhu svého života dále vzdělává jen menší část populace ve srovnání s úrovní, která je běžná ve vyspělých zemích. Platí to pro všechny základní typy a formy dalšího vzdělávání, které je možno absolvovat jak v rámci externího studia na SŠ a VOŠ nebo v rámci presenčního, distančního či kombinovaného studia na VŠ, tak v zaměstnání a v rekvalifikačních kurzech, které jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti.

Většina grantových programů EU, zabývajících se lidskými zdroji, proto oblasti celoživotního vzdělávání věnuje zvýšenou pozornost.

1. Operační program
Rozvoj lidských zdrojů

Cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Rozvoji celoživotního učení a vzdělávání se věnuje v prioritách 2 a 3.

Priorita 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Opatření 2.2 – Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Hrazené činnosti: vzdělávání,vytváření pracovních míst, doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání, speciální poradenské služby, atd.

Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Opatření 3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Opatření 3.3 – Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti školního vzdělávání

Opatření 3.4 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Cílem je podporovat programy, zaměřené na konkrétní jednotlivce – motivovat je k celoživotnímu učení, rozvíjet jejich klíčové kompetence (včetně důrazu na praktický výcvik).

Hrazené činnosti: tvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách, tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra, jazykové a další kurzy, nabídka vzdělávacích služeb pro dospělé), tvorba a realizace školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání, rozvoj vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, atd.

2. Společný regionální operační program

Cílem programu je dosáhnout trvalého a vyváženého rozvoje regionů ČR i růstu kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Priorita 3 – Místní rozvoj lidských zdrojů

Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

Hrazené činnosti: vzdělávání, doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání.

Podporováno: vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací, pořádání přednášek, seminářů, workshopů, kurzy (rekvalifikační, vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže, pracovní terapie, pořádání výstav, kulturních a společenských akcí, učební pomůcky a studijní materiály, didaktická technika.

Cílové skupiny: obecně se jedná o různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva, na následné řešení i prevenci vzniku těchto skupin, spolupráce neziskových organizací a organizací, zřizovaných státem, kraji či obcemi:

3. Iniciativa společenství EQUAL

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání.

Opatření 2.2.5. – Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce

Podporováno bude: systémové zázemí pro celoživotní učení, návaznost jednotlivých stupňů či cyklů a jejich certifikace a napojení na mezinárodní systém certifikací. Poradenské služby přizpůsobené znevýhodněným skupinám tak, aby účinně podporovaly jejich orientaci a zájem na rozšíření vzdělání, rozvíjení inovativních přístupů a nové metody pro rozšíření vzdělávacích možností v podnicích.

Informace o uvedených grantových programech a iniciativách společenství EU jsou dostupné na internetových stranách: www.strukturalni-fondy.cz .

4. Vzdělávací programy EU

Od vstupu České republiky do Evropské unie získala ČR možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ realizovaných na úrovni Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Získala tak i možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi (nejen mezi členskými státy EU, ale i s institucemi ze třetích zemí).

Cílem komunitárních vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. Lisabonské strategie.

V současnosti vytvořené a realizované vzdělávací programy EU jsou následující:

  • SOCRATES – široce zaměřený program celoživotního učení
  • LEONARDO DA VINCI – program zaměřený na všechny úrovně odborného vzdělávání
  • MLÁDEŽ – program zaměřený na neformální výchovu a vzdělávání mládeže
  • eLEARNING – program zacílený na podporu efektivního využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a odborné přípravě
  • ERASMUS MUNDUS – program podporující spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi EU a třetími zeměmi
  • TEMPUS III. – program zaměřený na podporu rozvoje vzdělávacích systémů vybraných třetích zemí v rámci spolupráce s EU
  • JEAN MONNET – program podporující rozvoj evropských studií v rámci vzdělávacích institucí

Informace o vzdělávacích programech EU jsou dostupné na internetových stranách Evropské komise (sekce vzdělávání):

http://www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html

5. Akční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni a na podporu specifických aktivit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – centralizovaný program EU

Program je koncipován na léta 2004-2006 s cílem podporovat subjekty aktivní na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jako je např. College of Europe, Evropský univerzitní institut a ostatní vzdělávací instituce zaměřené především na studium evropské integrace. Podporovány jsou i další aktivity přispívající k naplňování cílů vytyčených v rámci tzv. Lisabonské strategie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Struktura poskytovaných grantů je následující:

Akce 1: podpora specifických institucí aktivních v oblastivzdělávání a odborné přípravy;

Akce 2: podpora evropských asociací aktivních v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

Akce 3a: podpora aktivit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, které souvisejí s evropskou integrací, včetně Jean Monnet Chair;

Akce 3b: podpora aktivit přispívajících k naplnění cílů a strategických záměrů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v Evropě;

Akce 3c: podpora odborných školení národních soudců v oblasti Evropského práva.

Tento akční program patří mezi centralizované programy. Projekty jsou zasílány na základě zveřejněných výzev přímo Evropské komisi, jež posléze vybírá subjekty, jimž bude poskytnut grant. Tento grant nesmí pokrývat více než 75% finanční prostředků určených pro danou aktivitu (resp. rozpočtu vybraného subjektu pro danou akci).

Přehled zvěřejněných výzev k podávání projektů je dostupný na webové stránce:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html.

Share:
Issue content