Rozvojové projekty Slovenskej národnej knižnice a výhľad do budúcnosti

Main Articles

Vedomosti predstavujú jeden zo základných predpokladov rozvoja informačnej spoločnosti. Rastúci objem informácií sám o sebe nie je prospešný, pokiaľ sa informácie nepremenia na poznatok využiteľný pre rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania. Ak sa však v informačnej spoločnosti chápu vedomosti a poznatky ako životne dôležitá potreba, potom sa musí venovať väčšia pozornosť nielen otázkam ich prenosu, využiteľnosti, dostupnosti, ale aj inštitúciám, ktoré s poznatkami a vedomosťami pracujú. Takýmito inštitúciami sú knižnice.

Knižnice sú inštitúcie, ktoré sa tradične po tisícročia zaoberajú zhromažďovaním, spracovávaním, uchovávaním, ochranou a sprístupňovaním dokumentov v akejkoľvek forme. Charakteristickou črtou súčasného vývoja je stále rastúci podiel elektronickej komunikácie a zvyšujúci sa objem digitálnych dokumentov popri neklesajúcom objeme tlačenej produkcie. Hoci rozvoj informačných a komunikačných technológií zásadným spôsobom ovplyvňuje činnosť knižníc, mení tradičné postupy a služby, ktoré musia pohotovo reagovať na meniace sa požiadavky používateľov knižníc, knižnice si aj v budúcnosti zachovajú svoje tradičné funkcie. Súčasne začnú vykonávať rovnaké funkcie aj pre elektronické zdroje.

Centrom slovenského knižničného systému je Slovenská národná knižnica (SNK). Základným poslaním SNK je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzťahom k dokumentácii vývoja slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umenia, ako aj databázy z týchto oblastí, a tým uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby ľudí a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj 1 . Vzhľadom na skutočnosť, že SNK v minulosti pôsobila ako súčasť Matice slovenskej, ktorá v istom období sledovala iné priority než rozvoj slovenského knihovníctva, a ako samostatná právnická osoba sa konštituovala až 1. júla 2000, úroveň jej rozvoja a technologickej vyspelosti je v porovnaní s poprednými európskymi a svetovými národnými knižnicami celkovo zaostávajúca. Preto už od svojho vzniku ako samostatnej právnickej osoby intenzívne sleduje trendy v oblasti knihovníctva aj v oblasti informatizácie spoločnosti a snaží sa ich presadzovať všetkými dostupnými prostriedkami. Okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa usiluje získavať prostriedky aj z mimorozpočtových zdrojov, ako sú dary a granty, grantový systém MK SR 2 a v súčasnosti aktuálne projekty EK v rámci 6. rámcového programu a programu Technológie informačnej spoločnosti 3 a štrukturálne fondy EÚ 4 .

Dokončené, rozpracované aj zamýšľané projekty SNK možno rozdeliť do 5 základných skupín:

 • projekty formovania knižnično-informačného systému,
 • projekty informatizácie spoločnosti a vytvorenia informačnej infraštruktúry,
 • projekty ochrany a sprístupnenia kultúrneho dedičstva,
 • stavebné projekty,
 • projekty spolupráce SNK s múzeami, archívmi a inými pamäťovými inštitúciami na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzi projekty zaradené do prvej skupiny patria projekty na dobudovanie integrovaného knižnično-informačného systému SR orientovaného na tvorbu a využívanie súborných katalógov, súboru autorít, online prístupu do súborných a lokálnych katalógov a ďalších služieb verejnosti. Medzi najvýznamnejšie patria: Projekt eIFL Direct – elektronické informácie pre knižnice (1999) 5 , Súborný katalóg knižníc SR (2002) 6 , Virtuálna knižnica Slovenska (2002), Knižnično-informačný systém tretej generácie (2004) 7 . Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj projekty národnej a medzinárodnej spolupráce s inými knižnicami, napríklad projekt 6. rámcového programu Európskej komisie v oblasti Information Society Technologies (IST) TEL-ME-MOR 8 . Program podporuje 10 národných knižníc z nových členských štátov zapojených do projektu v získaní plného členstva v Európskej knižnici – TEL (The European Library), čo je iniciatíva založená pod záštitou Konferencie európskych národných knižníc (CENL), ktorá poskytuje jednotný prístup k elektronickým zdrojom európskych národných knižníc a k ďalším knižničným službám. Okrem toho program TEL-ME-MOR zastrešuje aj projekty na podporu zlepšenia právnej podpory systému knižníc a novely autorského zákona vytvárajúcej priaznivejšie podmienky pre poskytovanie knižničných služieb – napríklad projekt eIFL – IP 9 .Jeho cieľom je prostredníctvom zvyšovania informovanosti a obhajovania záujmov knižníc presadiť, aby knižnice mohli poskytovať spravodlivý a rovný prístup k informáciám v súvislosti s nepriaznivým vývojom v právach duševného vlastníctva, v ktorom sa začínajú presadzovať reštriktívne trendy pri sprístupňovaní dôležitých informácií, vzdelávacích materiálov a kultúrnych zdrojov.

Opierajúc sa o tieto projekty sa SNK snaží dosiahnuť takú úroveň vybudovania informačného systému na Slovensku, ktorý by bol porovnateľný s informačnými štandardmi krajín EÚ a postupne by umožnil prepojenie a kooperáciu s ostatnými vonkajšími informačnými systémami, najmä v rámci EÚ.

Do druhej skupiny patria najmä dva projekty: 1. národný projekt Ministerstva kultúry SR, ktoré poverilo SNK jeho implementáciou, s názvom Informatizácia knižníc (2005) a 2. individuálny projektový zámer SNK pod názvom Projekt na vytvorenie národnej informačnej infraštruktúry a jej celoslovenské používanie podnikovou sférou (2004). Cieľom prvého projektu je vybavenie 110 verejných profesionálnych knižníc (regionálnych s krajskou pôsobnosťou, regionálnych, mestských, obecných) výpočtovou technikou, čím sa vytvoria nové verejné prístupové body k internetu. Tým sa okrem iného zabezpečí prístup na internet pre širokú verejnosť, zvýši sa počítačová gramotnosť obyvateľstva, zlepšia sa podmienky pri zavádzaní eGovernmentu a prístup obyvateľov k nemu, zlepší sa prístup k digitálnemu obsahu a zabezpečí sa prístup občanov k informáciám, vzdelávaniu a na internetové stránky orgánov štátnej správy a samosprávy s možnosťou online komunikácie. Cieľom druhého projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu skvalitnením knižničných služieb, zlepšením priestorových podmienok každej vybranej univerzálnej a akademickej knižnice, zlepšením ich spolupráce pri vzájomnom poskytovaní informačných prameňov a služieb, podporou sprístupňovania online katalógov na internete, optimalizáciou medziknižničných služieb a zabezpečením odbornej konzultačnej činnosti tak, aby poskytovali odborný a kvalitný informačný servis, maximálny používateľský komfort, kvalitu, rýchlosť a relevantnosť informácií pre podnikateľov v regióne a tak nasmerovali Slovensko k znalostnej ekonomike. Ďalej sem môžeme zaradiť v minulosti úspešne zrealizované projekty: Dobudovanie tlačiarne SNK (2001), Informačné miesto Rady Európy a európskych informácií (2002), Informačné a kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR (2003) a sprístupňovanie slovenských a zahraničných patentových databáz.

Projekty ochrany a sprístupnenia kultúrneho dedičstva sú zamerané na záchranu, stabilizáciu a konzerváciu tradičných nosičov informácií využívaním procesu mikrofilmovania a digitalizácie. SNK realizuje v rámci napĺňania Národného programu ochranného reformátovania dokumentov SR viaceré projekty: Národný program ochranného mikrofilmovania periodík v SR , Uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov prostredníctvom hybridnej techniky , Digitálna knižnica a archív , Záchrana, archivácia a sprístupnenie zvukových záznamov vo fondoch SNK a Archivácia dát na fyzických médiách 10 . Na tomto mieste môžeme spomenúť digitalizačné projekty v rámci programu digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva Pamäť Slovenska 11 , ktorý má prirodzené väzby na program UNESCO Pamäť sveta 12 , a úspešný projekt vybudovania slovenského portálu zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva Memoria Slovaca 13 . Treba poznamenať, že trend digitalizácie je v súčasnosti veľkým fenoménom v Európe aj vo svete. Digitálne knižnice boli vyhlásené za jednu z vlajkových lodí pod programom i2010: Digitálne knižnice 14 .

V rámci 5. rámcového programu sa SNK prostredníctvom MK SR zapojila do projektu MINERVA – Ministerská sieť na zhodnocovanie digitalizačných činností 15 , ktorej cieľom je harmonizovať činnosti vykonávané pri digitalizácii kultúrneho a vedeckého obsahu, aby sa vytvorila dohodnutá spoločná európska platforma a presadzovali sa odporúčania a smernice týkajúce sa digitalizácie, metaúdajov, dlhodobej prístupnosti a uchovávania.

Pod 6. rámcovým programom bolo vyčlenených na digitalizáciu už 36 miliónov eur 16 a Európska komisia má v pláne alokovať ešte viac prostriedkov v nadchádzajúcom 7. rámcovom programe. Dodatočné financovanie bude súčasťou programu generálneho direktoriátu Informačná spoločnosť, nazvaného eContent+ 17 . SNK venuje pozornosť všetkým spomenutým programom a pripravuje sa na možné zapojenie sa do nich.

K stavebným projektom sa radia projekty zásadného zlepšenia priestorových podmienok SNK v zmysle rozsahu a kvality, podpory výstavby a rekonštrukcie SNK s orientáciou na zlepšenie knihovníckych služieb – projekty rekonštrukcie univerzálnej študovne “Zlatá niť” (2001), rekonštrukcie kinosály (2002), modernizácie výpočtového strediska (2002), opravy kultúrnej pamiatky Slovenského národného literárneho múzea (2003).

Hoci množstvo projektov z predchádzajúcich štyroch skupín pripravuje a realizuje SNK v spolupráci s inými inštitúciami na národnej aj medzinárodnej úrovni, ide najmä o spoluprácu s orgánmi štátnej správy a knižnicami. Samostatnú skupinu pritom predstavuje spolupráca SNK s múzeami, archívmi a inými pamäťovými inštitúciami pri spracovávaní, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva s dôrazom na zavádzanie nových informačných technológií a kompatibilitu systémov s cieľom prezentovať výsledky spoločne. Jedným z takýchto projektov je spoločný projekt SNK, STU a SAV s názvom Kniha SK 18 . Cieľom tohto projektu je vytvorenie informačného systému pre používateľov z oblasti technológií záchrany a uchovávania tradičných nosičov kultúrneho a vedeckého dedičstva, ktorý slúži na rozvoj technológií ochrany a záchrany knižničných a archívnych dokumentov. Priebežne sa dopĺňa najmä pôvodnými prácami o technológiách, výskumnými správami, správami o pôvodných experimentoch, experimentálnych metódach, zariadeniach, procesoch, látkach, bezpečnosti atď.

Dnes, päť rokov po vzniku SNK ako samostatnej právnickej osoby, nemožno pochybovať o tom, že SNK a slovenské knihovníctvo vôbec sa vďaka týmto projektom posunula značne dopredu. Medzi významné finančné zdroje v procese implementácie možných budúcich projektov môžeme zaradiť viaceré finančné zdroje a programy Európskej únie, najmä v súvislosti s nadchádzajúcim programovacím obdobím 2007 – 2013, v rámci ktorého bude SNK môcť čerpať nové prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na podporu niektorých jej vybraných aktivít môže tiež využiť programy spolupráce nového programu Culture 2007 19 , ktorý nadväzuje na súčasný program Culture 2000 20 , programy bilaterálnej spolupráce, najmä programy Holandského kráľovstva 21 a granty finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva 22 , granty rôznych slovenských a európskych inštitúcií a veľvyslanectiev, v oblasti výskumu už spomínané programy v rámci prebiehajúceho 6. rámcového programu 23 a nadchádzajúceho 7. rámcového programu 24 a program EUREKA 25 .

SNK je na dobrej ceste premeniť sa na významnú inštitúciu európskeho významu. Aby naďalej mohla uskutočňovať svoje nové poslanie – napĺňať očakávania svojich používateľov, musí pokračovať v zásadných zmenách svojej činnosti a v pravidelnom rozširovaní svojich služieb s využívaním informačných a komunikačných technológií.

 

Poznámky:

 1. Zriaďovacia listina SNK, úplný text je k dispozícii na WWW: http://www.snk.sk/okniznici/snk_main_okniznici.html.
 2. Podrobné informácie o grantovom systéme MK SR sú k dispozícii na internetovej stráke MK SR (časť Finančná podpora): http://www.culture.gov.sk/index/.
 3. Podrobné informácie o projektoch v rámci IST 6. rámcového programu sú k dispozícii na WWW:
  http://www.cordis.lu/ist/projects/projects.htm.
 4. Základné informácie o štrukturálnych fondoch EÚ sú k dispozícii na WWW: http://www.strukturalnefondy.sk/, pre oblasť kultúry na internetovej stránke MK SR (časť Finančná podpora): http://www.culture.gov.sk/index/.
 5. Podrobné informácie o projekte eIFL Direct sú k dispozícii na viacerých internetových stránkach, napr: http://www.eifl.net/, http://www.osf.sk/Slovak/program_detail.php?program=42.
 6. Bližšie informácie o Súbornom katalógu knižníc SR sú dostupné na WWW: http://www.snk.sk/skksr/.
 7. Podrobnejšie informácie o projekte KIS3G sú dostupné na internetovej stránke projektu: http://www.kis3g.sk/, alebo na internetovej stránke SNK v časti venovanej projektu KIS3G: http://www.snk.sk/kniznice/snk_main_kniznice.html, http://www.snk.sk/kis3g/snk_main_kis3g.html  
 8. Podrobnejšie informácie o projekte TEL-ME-MOR sú k dispozícii na WWW: http://www.telmemor.net/, v slovenskom jazyku na slovenskom webovom sídle projektu: http://sunrayserver1.chtf.stuba.sk:8080/telmemor/index.php.
 9. Bližšie informácie o projekte eIFL-IP sú dostupné z WWW: http://www.eifl.net/services/services_ip.html.
 10. Výročná správa SNK za rok 2004 č. MK-2138/2005-700/3790, úplný text je k dispozícii na WWW:
  http://www.culture.gov.sk/odpocty/snk_mar.pdf.
 11. Jankovič, Ľubomír. Pamäť Slovenska – program digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva. In Itlib. Informačné technológie a knižnice. 2004, č. 2. ISSN 1336-0779 Dostupné na WWW: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib042/jankovic.htm.
 12. Bližšie informácie o programe UNESCO Pamäť sveta sú k dispozícii na WWW:
  http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
 13. Slovenský postál kultúrneho dedičstva je dostupný z WWW: http://www.memoria.sk.
 14. Podrobnejšie informácie o programe i2010: Digitálne knižnice sú k dispozícii na viacerých WWW:
  http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-140935-168&type=LinksDossier, http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/sk_comm_digital_libraries.pdf.
 15. Viac informácií o projekte Minerva je k dispozícii na WWW: http://www.minervaeurope.org/, http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidabd?CALLER=PROJ_IST&ACTION=D&RCN=61819&DOC=145&CAT=PROJ&QUERY=3.
 16. Internetová stránka projektu Eur.Activ.sk dostupná z: http://www.euroactiv.sk/cl/67/4598/Kolektivna_pamat_Europy_online
 17. Viac informácií o programe eContent+ je k dispozícii na WWW: http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm.  
 18. Knižnica Kniha SK je dostupná z portálu Memoria Slovaca na WWW: http://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?skin=schk.
 19. Viac informácií o programe Kultúra 2007 je k dispozícii na WWW: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/index_en.html.
 20. Viac informácií o programe Kultúra 2000 je k dispozícii na viacerých WWW, napr.: oficiálne internetové stránky EÚ: http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html, internetová stránka MK SR: http://www.ccp.sk/ccp/sk/04/index.html.
 21. Bližšie informácie o slovensko-holandskej spolupráci sú dostupné na WWW: http://www.vlada.gov.sk/phare/bilateralna_spolupraca_hol.html.
 22. Podrobnejšie informácie o finančnom mechanizme EHP a Nórskeho kráľovstva sú k dispozícii na WWW: http://www.eeagrants.sk/index.php.
 23. Podrobnejšie informácie o 6. rámcovom programe sú dostupné na viacerých WWW, napr: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage,   http://www.euroactiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-117439-168&type=LinksDossier.
 24. Podrobnejšie informácie o 7. rámcovom programe sú dostupné na viacerých WWW, napr: http://www.cordis.lu/fp7/, http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-117494-168&type=LinksDossier.
 25. Viac informácií o programe EUREKA je k dispozícii na WWW: http://www.eureka.be/home.do.

Share:
Issue content