Popularizácia otvára dvere k vede

CVTI SR (SCSTI)popularization of scienceResearch & Development

Popularizácii vedy a techniky, čiže šíreniu vedomostí a poznatkov zrozumiteľným spôsobom, sa už niekoľko rokov venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti1 (NCP VaT) pri  Centre vedecko–technických informácií SR2 (CVTI SR). NCP VaT pôsobí ako inštitucionálna báza na zabezpečenie popularizácie vedy a techniky v súlade so Stratégiou popularizácie vedy a techniky v spoločnosti3, schválenou vládou SR (uznesenie č.103 zo dňa 7. februára 2007). Koncepciu a program činnosti NCP VaT navrhuje Riadiaca komisia pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti4. Táto komisia má za cieľ koordinovať proces popularizácie vedy a techniky v SR, ktorý je zakotvený v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 20155, schválený vládou SR uznesením č. 766/2007 dňa 12. septembra 2007.

Poslaním NCP VaT je vytvoriť priestor na lepšiu informovanosť širokej verejnosti o vede a technike a ich výsledkoch, sústrediť sa predovšetkým na mladú generáciu, priblížiť jej prácu vedcov a pritiahnuť ju k štúdiu na školách s technickým a prírodovedným zameraním. Cieľom jednotlivých aktivít organizovaných NCP VaT je zviditeľňovať a pripomínať verejnosti význam vedy a techniky, ktorá prináša ekonomický, hospodársky a spoločenský pokrok a pomáha  riešiť globálne výzvy či problémy.

Úlohy súvisiace so zvyšovaním spoločenskej prestíže slovenskej vedy a techniky zabezpečuje NCP VaT s využitím priamych i nepriamych komunikačných kanálov s verejnosťou, pričom väčšina ťažiskových činností je aktívne realizovaná už od roku 2008.

Priame pôsobenie na laickú i odbornú verejnosť realizuje NCP VaT prostredníctvom organizácie rôznych výstav, prednášok a iných popularizačných aktivít s cieľom podporovať dialóg vedcov a širokej verejnosti, zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru a posilnenia nástrojov masovej komunikácie v oblasti popularizácie vedy. Okrem vlastných akcií NCP VaT organizačne spolupracuje i na akciách koordinovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky6 (MŠVVaŠ SR) a spolupodieľa sa na aktivitách organizácií s podobným zameraním.

Nepriama forma popularizácie je realizovaná spoluprácou s médiami pri tvorbe televíznych či rozhlasových relácií a hlavne prostredníctvom Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) na webovej adrese www.vedatechnika.sk.


1 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost [cit.2012-03-01]

2 Centrum vedecko-technických informácií SR: http://www.cvtisr.sk [cit.2012-03-01]

3 Stratégia popularizácie vedy a techniky v spoločnosti:   http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/69103A612C77D3A4C12572750037C2A8?OpenDocument [cit.2012-03-01]

4 Riadiaca komisia pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2098 [cit.2012-03-01]

5 Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/409B2645AF81A9C4C12573480031062A/$FILE/Zdroj.html [cit.2012-03-01]

6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://www.minedu.sk [cit.2012-03-01]


Ťažiskové popularizačné aktivity NCP VaT

Veda v CENTRE7

stretnutie vedeckých osobností s odbornou i širokou verejnosťou pri káve. Prvá vedecká kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008 v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR. Prednáška s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej?, ktorú  prezentoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., otvorila dvere k vede a k vedeckým osobnostiam pre každého záujemcu. Do februára 2012 ich NCP VaT v týchto priestoroch zorganizovalo už 37. Veda v CENTRE sa organizovala aj v Banskej Bystrici, Prešove a Nitre a v pravidelných intervaloch i naďalej prináša zaujímavé témy z oblasti vedy a techniky spojené s diskusiou. Atmosféru podujatia približuje obrázok č. 2, na ktorom prednášajúci prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prezentuje metamorfózy keramiky – od Vestonickej venuše až po nepriestrelné panciere.

V súvislosti s vedeckou kaviarňou pripravilo NCP VaT začiatkom roku 2012 prvú fotografickú výstavu pod názvom Veda v CENTRE. 

Stretnutia vo vedeckej kaviarni8. Výstava obsahovala fotografie, ktoré mali priblížiť atmosféru prvých desiatich stretnutí vo vedeckej kaviarni, profily a citáty vedcov. Tradícia tejto každoročnej výstavy vznikla
z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín.

Súčasťou výstavy je i vydanie ročenky, ktorá formou profilov, rozhovorov, fotoreportáží a videodokumentov popularizuje vybraných desiatich vedcov. Obrázok č. 3 zachytáva univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika, vedúceho Katedry hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite a emeritného profesora Ekonomickej univerzity vo Viedni, pri zápise do knihy návštev.

Vedecká cukráreň9 – prezentácia aktuálnych tém z oblasti vedy a výskumu pre mládež, spojená so sladkým občerstvením.

Vedecká cukráreň je organizovaná v Bratislave ako spoločný projekt NCP VaT a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska10.

Od 19. 6. 2008, kedy sa podujatie uskutočnilo po prvýkrát, sa žiaci stredných škôl dozvedeli o aktuálnych témach formou vedeckej prednášky a zaujímavej diskusie už 38-krát. V Košickom kraji akcie realizuje Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže11 (RCM) pod gesciou NCP VaT. Začiatkom roku 2012 bol hosťom Bratislavskej vedeckej cukrárne Ing. Miroslav Trnka, konateľ a spolumajiteľ spoločnosti ESET, ktorý študentom priblížil problematiku bezpečnosti IT a ochrany pred kyberzločinom. Na obrázku č. 4 je spolu s organizátormi podujatia Mgr. Andreou Putalovou, vedúcou NCP VaT, a RNDr. Jánom Šípošom, CSc., Mladí vedci Slovenska, o. z.


7 Veda v CENTRE: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/VEDAVCENTRE.aspx [cit.2012-03-01]

8 Prvá výstava fotografií zo stretnutí vo Vede v CENTRE: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Prva-vystava-fotografii-zo-stretnuti-vo-Vede-v-CENTRE.aspx [cit.2012-03-01]

9 Vedecká cukráreň: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/VedeckaCukraren.aspx [cit.2012-03-01]

10 Mladí vedci Slovenska: http://www.mladivedci.sk/ [cit.2012-03-01]


Televízne a rozhlasové relácie – v rámci spoločného popularizačného projektu, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie, bol natočený cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov Spektrum vedy, ktorý môže verejnosť sledovať na STV2 už od apríla 2010.  Doteraz bolo odvysielaných 48 častí. V rámci spoločného projektu CVTI SR   a Slovenského rozhlasu iniciovalo NCP VaT vznik cyklickej diskusnej relácie o vede pod názvom Laboratórium, ktorú mohli poslucháči Rádia Devín počúvať od marca 2010. Témy jednotlivých pokračovaní relácie korešpondovali s témami podujatí Veda v CENTRE. Hlavným hosťom relácie bol vedec, hosť vedeckej kaviarne, ku ktorému moderátor relácie prizval do štúdia ďalších dvoch hostí v záujme rozšírenia a vyváženia   názorov na diskutovanú problematiku.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie13   – vytváranie a správa popularizačného subsystému NCP VaT. Moduly sa týkajú prezentácie aktivít NCP VaT, agendy vzťahu vedy a spoločnosti, akcií a informačných zdrojov vzťahujúcich sa na vedu v rámci slovenského i európskeho teritória a komunikácie s verejnosťou. Veda v spoločnosti je prezentovaná rubrikami, ktoré sa týkajú štátnej podpory popularizácie vedy a techniky i účasti mladej generácie na vedeckom dianí, ako aj súčasných aktuálnych otázok etiky vo vede a technológiách či postavenia žien vo vede. Pod názvom Aktéri na scéne popularizácie nájdu používatelia portálu prehľad inštitúcií popularizujúcich vedu a techniku doma a v zahraničí.

Multimediálne produkty – od roku 2009 začalo NCP VaT zabezpečovať živé internetové vysielanie zo svojich akcií a zároveň   budovať videoarchív14, ktorý k febru-áru 2012 dosiahol počet 65 streamovaných videozáznamov. Spracovávaná je aj videodokumentácia od externých dodávateľov – spolupracujúcich inštitúcií organizujúcich aktivity pod gesciou NCP VaT. Všetky tieto  videozáznamy sú prístupné verejnosti  prostredníctvom portálu CIP VVI  (obrázok č. 6) a sú výrazným obohatením pre každého záujemcu, ktorý sa nemohol podujatia osobne zúčastniť či sledovať priamy prenos.

Medzi ďalšie multimediálne produkty, ktoré sú širokej verejnosti bezplatne k dispozícii, patrí  videoarchív odvysielaných televíznych dokumentov z cyklu Spektrum vedy15 (23 videozáznamov) a audioarchív odvysielaných relácií Laboratórium16 (15 častí).  Nie menej zaujímavé sú i videomedailóny vybraných vedcov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku. Celkom je verejnosti prístupných 23 videomedailónov17 nielen prostredníctvom portálu CIP VVI, ale i portálu Týždeň vedy a techniky na Slovensku (www.tyzdenvedy.sk).


11 Centrum voľného času -Regionálne centrum mládeže: http://www.rcm.sk/sk/news [cit.2012-03-01]

12 Scientia Pro Futuro: http://www.scientiaprofuturo.sk/ [cit.2012-03-01]

13 Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie: http://www.vedatechnika.sk [cit.2012-03-01]

14 Videoarchív z podujatí NCP VaT: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/default.aspx     [cit.2012-03-01]

15 Spektrum vedy: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Spektrum-vedy.aspx [cit.2012-03-01]

16 Laboratórium: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Laboratorium.aspx [cit.2012-03-01]

17 Videomedailóny vybraných ocenených vedcov: http://www.tyzdenvedy.sk/ocenene-osobnosti.html?page_id=340 [cit.2012-03-01]


Vedecký kaleidoskop18 – elektronické noviny NCP VaT, ktorých cieľom je prinášať príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom informácie o dianí na slovenskej vedeckej scéne. Obsahová náplň je zameraná na propagáciu podujatí, popularizáciu súčasných i historických osobností slovenskej vedy, rozhovory, reportáže, zaujímavosti zo sveta vedy a techniky, transfer poznatkov či informačné zdroje. Rubrika Z médií sleduje rozhlasové a televízne relácie týkajúce sa slovenskej vedy, z ktorých prináša úplné prepisy alebo anotácie. Obrázok č. 7 prináša náhľad do e-novín, konkrétne do rubriky Rozhovory, reportáže, ktorá prináša pôvodné príspevky z realizovaných akcií formou fotoreportáží a tiež názory osobností na aktuálne témy vedeckej sféry.

Medzi ďalšie významné aktivity NCP VaT patria rôzne náučné a interaktívne jednorazové popularizačné aktivity a tiež spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami popularizujúcimi vedu a techniku. O aktivitách organizovaných NCP VaT sa môže verejnosť dozvedieť nielen z webových sídiel CVTI SR a CIP VVI, ale i z masovokomunikačných prostriedkov a plagátov. Predovšetkým na mladých ľudí je zacielený webový priestor na sociálnej sieti Facebook s názvom Veda pre všetkých19, ktorý prináša upútavky na pripravované akcie a fotogalériu z  uskutočnených podujatí (obrázok č. 8).

Jedným z projektov, na ktorých sa  CVTI SR podieľa, je národný projekt NITT Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku20 s cieľom zvyšovať povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva, dôležitosti popularizácie vedy a zefektívnenia prenosu vedeckých poznatkov do praxe. V rámci implementácie tohto projektu NCP VaT sprístupnilo v dňoch  od 27. 2. 2012 do 5. 4. 2012  odbornej i laickej verejnosti v priestoroch CVTI SR výstavu Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi. Cieľom výstavy je predstaviť práce Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré ponúkajú pohľad na nové a inovatívne myšlienky v rámci priemyselného dizajnu, jeho uplatnenia a zefektívnenia fungovania vecí a technológií každodenného života. Obrázok č. 9 približuje atmosféru otvorenia výstavy.


18 Vedecký kaleidoskop: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ [cit.2012-03-10]

19 Veda pre všetkých: http://www.facebook.com/pages/Veda-pre-v%C5%A1etk%C3%BDch/271209326259297?sk=info [cit.2012-03-10]

20 Projekt NITT: http://nitt.cvtisr.sk/ [cit.2012-03-10]Bibliografické odkazy

PAULÍKOVÁ, Alena; PUTALOVÁ, Andrea: Veda v CENTRE.
In: INFOS 2009, 35. medzinárodné informatické sympózium, Stará Lesná, 27. – 30. apríl 2009 [cit. 2012-03-03].
Dostupné na intenete: <http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=INFOS2009/Infos_poster_Paulikova.pdf>.

 

 

Share:
Issue content