Spolupráca s Medzinárodným centrom vedecko-technických informácií

CVTI SR (SCSTI)MCVTIcooperation

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je aktívne zapojené do činnosti rôznych medzinárodných sietí a iniciatív venujúcich sa informačnej podpore vedy aj posilneniu rozvoja inovácií a výskumno-vývojovej spolupráce na nadnárodnej úrovni. Jedným z takýchto zoskupení je aj Medzinárodné centrum vedecko-technických informácií (MCVTI) so sídlom v Moskve.

MCVTI je medzinárodná organizácia, ktorá bola zriadená 27. februára 1969 na základe medzivládnej dohody členských krajín vtedajšej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP)  o založení Medzinárodného centra vedecko-technických informácií. Jedným zo zakladajúcich členov bolo i vtedajšie Československo. Poslaním medzinárodného centra je poskytovať informácie a analytickú, konzultačnú a organizačnú podporu pri medzinárodných kooperáciách v oblasti vedy, techniky a podnikania. V súlade s ustanoveniami štatútu plní MCVTI svoje úlohy v súčinnosti s relevantnými národnými informačnými centrami, vedcami a odborníkmi z jednotlivých členských štátov a ostatných spolupracujúcich krajín.

V súčasnosti má MCVTI 22 členských krajín z Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Slovensko aj Česká republika sú v súčasnosti len asociovanými členmi tejto organizácie, čo však umožňuje našim firmám a organizáciám zapájať sa v neobmedzenom rozsahu do medzinárodných aktivít a realizácie spoločných projektov v oblasti vedy, techniky a obchodu, iniciovaných touto medzinárodnou organizáciou.

Od roku 1996 implementuje MCVTI grantový program zameraný na podporu výskumno-vývojových aktivít, publikovanie podnetných vedeckých informácií a organizáciu medzinárodných podujatí, do ktorého sú v rámci mandátu MCVTI zapojené priamo jednotlivé členské štáty. Hlavným riadiacim orgánom inštitúcie je tzv. Výbor splnomocnených zástupcov, ktorý tvoria splnomocnení zástupcovia menovaní vládami jednotlivých členských krajín.

Obr. č.1 Fotografia zo zasadnutia Výboru splnomocnených zástupcov a MCVTI


Slovensko v MCVTI

Slovenská republika je v tejto medzinárodnej organizácii zastúpená prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré 27. novembra 2009 podpísalo s Medzinárodným centrom vedecko-technických informácií Memorandum o porozumení ako istú formu dohody o spolupráci. Účelom tejto dohody je vyjadrenie záujmu nadviazať
a rozvíjať vzájomnú spoluprácu pri získavaní, využívaní a poskytovaní vedecko-technických informácií, ako aj v oblasti podpory výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií v dotknutých krajinách. Identifikované boli najmä tieto oblasti spolupráce:

 • Kooperácia pri podpore rozvoja nadnárodnej technologickej a výskumno-vývojovej spolupráce a pri vytváraní medzinárodných technologických partnerstiev, najmä:
  • Propagácia výskumno-vývojových výsledkov a inovatívnych technológií vyprodukovaných na území SR v členských a partnerských krajinách MCVTI – zverejňovanie technologických ponúk zo Slovenska v relevantných databázach MCVTI;
  • Identifikovanie slovenských výskumných inštitúcií schopných uspokojiť potreby a realizovať výskumno-vývojové úlohy požadované organizáciami pôsobiacimi v partnerských krajinách MCVTI a naopak – vyhľadávanie partnerov na nadväzovanie vedecko-technologických kooperácií a spoločnú účasť vo výskumných projektoch;
  • Podpora v procese transferu technológií – vyhľadávanie partnerov, vyjednávanie zmlúv o výskumno-vývojovej spolupráci a o odpredaji licencií s cieľom komerčného zhodnotenia vedeckých poznatkov;
  • Vyhľadávanie príležitostí na realizáciu investícií do výskumu a vývoja na Slovensku pre investorov z Ruskej federácie a partnerských krajín MCVTI.
 • Spolupráca pri organizovaní podujatí – účasť expertov MCVTI na podujatiach v SR, ako aj účasť zástupcov CVTI SR na konferenciách, seminároch a odborných stretnutiach organizovaných MCVTI.
 • Poskytovanie a propagácia informácií o kompetenciách slovenských organizácií vo vybraných vedeckých, výskumných, priemyselných a technologických oblastiach, ako aj informácií týkajúcich sa relevantných národných a regionálnych politík, podporných programov a iniciatív, ktoré budú publikované predovšetkým v týchto informačných zdrojoch a databázach MCVTI:
  • Inovačné procesy v komunite MCVTI;
  • „Národné zdroje, produkty, služby a podujatia“ – sekcia internetového portálu MCVTI;
  • Databáza „Analytické materiály: Veda, technika a priemysel“;
  • Medzinárodný žurnál: „Informácie a inovácie v komunite MCVTI“.

Na základe predmetného Memoranda o porozumení sú pracovníci oboch organizácií v stálom kontakte a rozvíjajú vzájomnú spoluprácu   vo vybraných oblastiach podpory vedy a techniky. Zástupcovia CVTI SR sa zúčastňujú na medzinárodných podujatiach a konferenciách organizovaných MCVTI. Pracovník CVTI SR absolvoval v septembri 2010 týždenný pracovný pobyt v centrále MCVTI v Moskve, kde sa podrobne oboznámil s aktivitami tejto organizácie. Počas pracovnej cesty sa zúčastnil aj medzinárodnej konferencie „X. medzinárodný salón inovácií a investícií“ spoluorganizovanej MCVTI. Centrum vedecko-technických informácií SR tiež zabezpečilo za Slovenskú republiku spracovanie dvoch štúdií do medzinárodného žurnálu „Informácie a inovácie v komunite MCVTI“. Prvá z nich, zameraná na ochranu a využitie čistých vôd, bola vypracovaná priamo pracovníčkou CVTI SR Ing. Adrianou Shearman, CSc., druhú štúdiu o nových materiáloch do pripravovaného vydania žurnálu (máj 2012) spracoval Dr. Ing. Jaroslav Jerz z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied.


Konferencia o vedecko-technologických aplikáciách

V dňoch 19. – 20. mája 2011 sa pri príležitosti 62. výročného zasadnutia splnomocnených zástupcov a asociovaných členov MCVTI konala medzinárodná konferencia s názvom „Vedecké a technologické inovácie: Národné skúsenosti a medzinárodná spolupráca“, na ktorej sa zúčastnil aj Ing. Ľubomír Bilský z CVTI SR.

Predstavitelia pätnástich krajín z celého sveta prezentovali vyše 100-člennému publiku inovačné politiky, stratégie a systémy týchto krajín, ako i konkrétne aktivity v oblasti podpory  vedeckých a technologických inovácií a využívania výsledkov výskumu a vývoja v praxi. Za Slovenskú republiku boli prezentované aktivity CVTI SR v oblasti podpory vedy, výskumu a transferu technológií na Slovensku so zameraním na predstavenie cieľov, aktivít a dosiahnutých výstupov národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.

Na samotnom zasadnutí splnomocnených zástupcov a asociovaných členov MCVTI, ktoré sa konalo v priestoroch budapeštianskej Technickej a ekonomickej univerzity, boli prítomní zástupcovia Azerbajdžanu, Bulharska, Českej republiky, Číny, Egypta, Francúzska, Gruzínska, Indie, JAR, Kazachstanu, Kuby, KĽDR, Maďarska, Moldavska, Mongolska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Talianska, Ukrajiny a Vietnamu.

Obr. č. 2 Technická a ekonomická univerzita v Budapešti

Zástupca CVTI SR absolvoval počas zasadnutia bilaterálne rozhovory o možnej spolupráci v oblasti podpory vedy, výskumu, inovácií a technologického transferu s predstaviteľmi Ministerstva vedy a vyššieho školstva Poľskej republiky, Ministerstva vedy a techniky a Technologickej inovačnej agentúry Juhoafrickej republiky, Ministerstva vedy a techniky a Národnej agentúry pre vedecké a technické informácie Vietnamskej republiky, Národného centra vedecko-technických informácií Kazachstanu a Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti.

Bližšie informácie o aktivitách Medzinárodného centra vedecko-technických informácií sú k dispozícii na stránke www.icsti.su.

Share:
Issue content