Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Projectsnational projectsprojectstechnology transfer


Národný projekt CVTI SR v Bratislave
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 8 234 571,17
Realizácia projektu: 2010
2014
http://nitt.cvtisr.sk


Národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK (NITT SK) implementuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) od júna 2010. Projekt prebieha v troch etapách do konca roku 2014 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu je vytvoriť a implementovať systém národnej podpory transferu technológií a poznatkov, ktoré vzídu z výskumno-vývojovej činnosti, do hospodárskej a spoločenskej praxe. Primárnu cieľovú skupinu projektu tvoria pracovníci vysokých škôl a vedeckých inštitúcií, teda vedecká komunita z verejného sektoru. Hlavné ciele projektu NITT SK sú napĺňané prostredníctvom troch hlavných aktivít.

Strategický cieľ projektu: Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe.
 

Aktivita 1.1: Vybudovanie a prevádzka Centra transferu technológií pri CVTI SR.

Cieľom aktivity je zabezpečiť personálne a prevádzkové kapacity Centra transferu technológií pri CVTI SR, vybudovať Národný systém podpory TT (viac v osobitnom článku s názvom “Národný systém podpory transferu technológií v SR“ v rubrike CVTI SR na strane 13) a poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií výskumno-vývojovým pracoviskám na celom území SR. Realizácia aktivít prebieha v troch etapách. V prvej, analyticko-definičnej etape sa zanalyzuje súčasný stav, vybuduje sa Centrum transferu techn

ológií pri CVTI SR a zadefinujú sa koncepčné východiská nadväzujúcich etáp. V rámci druhej etapy sa zrealizuje väčšina potrebných verejných obstarávaní a vypracujú sa metodické postupy a materiály k poslednej realizačnej etape. Tá sa bude zameriavať na samotné poskytovanie podporných služieb v oblasti transferu technológií vedeckej komunite.
 

Aktivita 2.1: Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí informačných a komunikačných technológií v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu technológií.

Predmetom tejto aktivity je návrh, vybudovanie a prevádzka systému spoločných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT infraštruktúry. Systém sa bude zameriavať na riadenie prístupov k špecifickým vedeckým bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším zdrojom a službám, ktoré podporujú transfer technológií. Aktivita sa bude realizovať v troch nadväzujúcich etapách.
V prvej, analytickej etape sa zmapujú základné požiadavky vedeckej komunity na integrovaný systém. Ten umožní sofistikovaný prístup a využitie zdrojov a kapacít existujúcich IKT infraštruktúr výskumu a vývoja špecializovanými nástrojmi a aplikáciami. V druhej, implementačnej etape sa zrealizuje obstaranie, vybudovanie, implementácia a skúšobná prevádzka integrovaného systému spoločných služieb v oblasti IKT infraštruktúry, ktoré budú slúžiť vedeckej komunite. V záverečnej, realizačnej etape sa zabezpečí rutinná prevádzka, správa, údržba a potenciálne rozširovanie systému.
 

Aktivita 3.1: Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií.

Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a dôležitosti popularizácie vedy, a tak prispieť k zefektívneniu transferu technológii a vedeckých poznatkov do praxe. Pritom dôraz sa bude klásť na aktívnu propagáciu vedy, konkrétne na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky. Realizácia aktivity prebieha v troch etapách. V prvá, analytická etapa slúži ako podklad na získanie poznatkov o konkrétnych formách efektívneho pôsobenia na vedeckú komunitu
v SR a v zahraničí. Druhá, obstarávacia etapa sa bude venovať obstaraniu vybraných tovarov a služieb, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov identifikovaných analytickou etapou. Keďže sa predpokladá komplexné pôsobenie na vedeckú komunitu, nutné budú obstarania jednak v oblasti klasických mediálnych produktov, moderných programových produktov IT charakteru, ako aj špecifických podporných prostriedkov. Posledná, realizačná etapa zabezpečí implementáciu vytvorených produktov, programov, služieb a nástrojov.

          


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Share:
Issue content