Podpora výskumu a technologických aplikácií – projekt FORT

ProjectsprojectsResearch & Development

Od mája 2011 je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) zapojené do implementácie medzinárodného projektu s názvom FORT – Fostering Continuous Research and Technology Application (ďalej FORT). Ako samotný názov projektu napovedá, jeho hlavným cieľom je podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií. Projekt FORT je prvým projektom realizovaným medzinárodným konzorciom riešiteľov, do ktorého sa naša inštitúcia zapojila. Táto skutočnosť bola istým zavŕšením realizovaných zmien a rozšírenia činnosti CVTI SR, ako i zlomovým bodom v začatí jeho aktívneho pôsobenia v oblasti podpory výskumu, vývoja
a inovácií v medzinárodnom prostredí. V druhom polroku sa CVTI SR zapojilo do prípravy niekoľkých ďalších medzinárodných projektov spolufinancovaných z rôznych programov, pričom od septembra minulého roka sme partnerom v projekte SEE Science a so začatím implementácie ďalšieho bilaterálneho, slovensko-rakúskeho projektu s názvom Smart>Net sa počíta do konca prvého polroka 2012. Informácie o prípadnej úspešnosti ostatných návrhov očakávame v najbližších týždňoch.

Informácie o programe

Projekt FORT je implementovaný v rámci programu Európskej únie s názvom Stredná Európa. Program je zameraný na rozvoj spolupráce medzi organizáciami
z jednotlivých krajín s cieľom podporiť inovácie, regionálnu dostupnosť a zlepšiť životné prostredie, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu miest a regiónov strednej Európy. Celkovo bolo pre tento program na programovacie obdobie 2007 – 2013 vyčlenených 231 miliónov € na realizáciu nadnárodných projektov. Riešiteľmi projektov sú verejné i súkromné inštitúcie z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Poľska, Maďarska, Talianska, Slovinska a Slovenskej republiky. Program je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov jednotlivých krajín, resp. spolufinancovaním zo strany partnerov zapojených do implementácie konkrétnych projektov. Podporené projekty sú vyberané na základe verejných výziev na podávanie projektových návrhov, o ktoré sa uchádzajú medzinárodné konzorciá partnerov z oprávnených regiónov. Spomedzi podaných návrhov vyberajú špecializovaný hodnotitelia na financovanie tie projekty, ktorých ciele najlepšie reflektujú priority programu.

O projekte

Projekt FORT je realizovaný v rámci priority Operačného programu Stredná Európa s názvom Uľahčovanie inovácií a podnikania, oblasť intervencie Budovanie kapacít pre šírenie a uplatňovanie inovácií. Trvanie projektu je tridsať mesiacov, so začiatkom implementácie v máji 2011 a plánovaným ukončením aktivít v októbri 2013. Celkový rozpočet projektu je niečo vyše 2,3 milióna eur. Medzinárodné konzorcium riešiteľov tvorí deväť organizácií zo Slovinska, Nemecka, Maďarska, Talianska a Slovenska. Jednotliví partneri projektu majú dlhoročné skúsenosti z oblasti budovania inovačnej kultúry a posilňovania rozvoja spolupráce akademického a priemyselného sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Konkrétne ide o univerzity, obchodné komory, inovačné a informačné centrá či rozvojové agentúry. Koordinátorom projektu je Technologické centrum Mariborskej univerzity v Slovinsku. Jediným partnerom za Slovenskú republiku je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Zameranie a ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je podporiť realizáciu inovatívnych myšlienok prostredníctvom nadnárodnej spolupráce výskumných inštitúcií a firiem, a tým podporiť ich rozvoj a zvýšiť konkurencieschopnosť zapojených regiónov. Projekt sa okrem iného zameriava aj na posilnenie regionálnych inovačných systémov, zvýšenie inovačnej aktivity malých a stredných podnikov, ako aj posilnenie spolupráce medzi jednotlivými organizáciami poskytujúcimi podporu v oblasti inovácií. Dôležitým aspektom je i budovanie inovačnej kultúry a návrh opatrení a odporúčaní na podporu inovácií a technologického transferu. Projekt sa priamo zameriava na zvýšenie kompetencií a zručností klastrových manažérov a manažérov transferu technológií a v neposlednom rade i na vytvorenie nadnárodnej inovačnej a komunikačnej platformy.

Aktivity a výstupy projektu

Aktivity projektu sú implementované v rámci šiestich pracovných balíkov. Prvé dva sú povinné, štandardne stanovené programom. Sú zamerané na projektové a finančné riadenie projektu, ako i na publicitu a rozširovanie dosiahnutých výsledkov a výstupov. Ostatné pracovné balíky sa venujú odborným činnostiam a sledujú dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

Budovanie inovačnej kultúry

V rámci tohto pracovného balíka boli zmapované existujúce politiky, iniciatívy, nástroje a najlepšie príklady v oblasti budovania a rozvoja inovačnej kultúry v jednotlivých regiónoch zapojených do implementácie projektu. Za Slovensko sme spracovali prehľad o existujúcich strategických dokumentoch v oblasti podpory inovácií a výskumno-vývojových aktivít na národnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých regiónov (samosprávnych krajov). Identifikované boli úspešné príklady realizovaných podporných opatrení v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií so zameraním sa na problematiku klastrov a transferu technológií. Na základe uskutočnených prieskumov a analýz budú navrhnuté odporúčania pre tvorcov politík na národnej a regionálnej úrovni vrátane troch pilotných implementačných akcií zameraných na zlepšenie inovačného prostredia na Slovensku. Na projektovej úrovni bude zrealizované porovnanie súčasného stavu v oblasti podpory inovácií a technologického rozvoja v jednotlivých regiónoch a vypracované budú spoločné odporúčania pre kľúčových hráčov v oblasti podpory výskumu, vývoja a technologických aplikácií s prezentovaním úspešných príkladov podpory inovácií v zapojených regiónoch.

Školenie manažérov transferu technológií a budovanie nadnárodnej inovačnej siete

Pracovný balík je zameraný na identifikáciu potrieb a návrh a realizáciu odborných školiacich programov pre klastrových manažérov a manažérov transferu technológií. Na Slovensku bol zrealizovaný dotazníkový prieskum potrieb klastrových manažérov a manažérov transferu technológií pôsobiacich pri vedeckých inštitúciách. Identifikované boli základné zručnosti, znalosti a kompetencie, ktoré je potrebné u týchto manažérov zlepšiť. Na základe prieskumov zrealizovaných v zapojených krajinách bol navrhnutý rámcový školiaci program zameraný na transfer technológií, ktorý bude následne v regiónoch projektu FORT implementovaný. V rámci pracovného balíka budú v jednotlivých regiónoch zapojených do implementácie projektu zrealizované aj série Fór o inovačnom systéme, na ktorých sa stretnú kľúčoví hráči z oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií s cieľom vymeniť si názory, skúsenosti, ako i propagovania výsledkov projektu a zabezpečenia implementácie navrhnutých opatrení.

Nadnárodný priestor na realizáciu inovatívnych myšlienok

Cieľom tohto pracovného balíka je vytvorenie nadnárodného priestoru na realizáciu inovatívnych myšlienok prostredníctvom organizácie podujatí zameraných na problematiku inovácií, ako i poskytovaním odborných konzultácií inovatívnym malým a stredným podnikom a výskumným inštitúciám v procese tvorby spoločných výskumno-vývojových projektov a výmeny know-how. Podpora bude poskytovaná i pri vyhľadávaní partnerov na spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja. Zorganizovaná bude séria podujatí zameraných na prezentáciu a súťaž inovatívnych myšlienok (nápadov) firiem, výskumných organizácií a jednotlivcov. Víťazná inovatívna myšlienka bude ocenená inovačnou poukážkou v hodnote 5 000 €, ktorú bude možné použiť na jej realizáciu v rámci nadnárodnej spolupráce s partnerskou inštitúciou z jedného z regiónov projektu FORT. V rámci pracovného balíka bude vytvorená aj Nadnárodná inovačná platforma na výmenu inovatívnych myšlienok a vyhľadávanie partnerov na spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja a technologických aplikácií.

Pilotné akcie

Zámerom tejto aktivity je zostavenie plánu pilotných akcií na zintenzívnenie výmeny know-how, znalostí a rozvoja výskumno-vývojovej spolupráce medzi inovatívnymi malými a strednými podnikmi a výskumnými inštitúciami so zreteľom na transfer znalostí a inovačný rozvoj. Po ukončení implementácie navrhnutých pilotných akcií bude zabezpečený ich monitoring a vyhodnotenie. Na základe tohto vyhodnotenia bude vypracovaný plán pre ďalšiu fázu implementácie podporných akcií vrátane zabezpečenia ich trvalej udržateľnosti prostredníctvom návrhu na integráciu identifikovaných služieb a aktivít do štandardných činností relevantných podporných inštitúcií. Spracovaný bude i manuál (katalóg) implementovaných akcií, realizovaných služieb a dosiahnutých výsledkov s cieľom nadnárodného transferu získaných skúseností v tejto oblasti.

Sme presvedčení, že naše zapojenie sa do medzinárodného projektu FORT bude prospešné z pohľadu ďalšieho rozvoja a skvalitňovania poskytovanej podpory vedeckej komunite a technologicky orientovaným malým a stredným podnikom v oblasti inovácií, výskumu a vývoja a technologického transferu. Významné bude oboznámenie sa s prístupmi a úspešnými príkladmi pri budovaní inovačnej kultúry na podporu vedy a výskumu v ostatných európskych krajinách. Získané skúseností s implementáciou medzinárodných projektov budú bezpochyby veľmi dôležité pri ďalšom rozvoji aktivít CVTI SR v oblasti podpory vedy na Slovensku. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.project-fort.com.

 

Share:
Issue content