Slovensko-rakúsky projekt SMART>Net

Projects

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa koncom minulého roka zapojilo do prípravy cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu SMART>Net s podnázvom Interregionálna sieť technologických centier. Na zasadnutí Monitorovacieho výboru programu v decembri 2011 bol predmetný návrh schválený.

Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, tematická priorita Znalostný  región a hospodárska konkurencieschopnosť. Cieľom programu je vybudovanie aktívneho cezhraničného regiónu založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý vyvíja sociálne a environmentálne aktivity a ktorý zohráva dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi. Keďže tento región zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá s vysokou koncentráciou hlavných sídiel významných inštitúcií, univerzít a výskumných centier, má bezpochyby veľký potenciál na to, aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.

Očakáva sa, že implementácia projektu začne do konca prvého polroka 2012, pričom jeho trvanie bude 28 mesiacov. Partnermi projektu za rakúsku stranu sú Zväz rakúskeho priemyslu ako koordinátor projektu, WIFI Rakúska hospodárska komora, BIC BurgenlandDolnorakúska obchodná komora. Za SR je hlavným slovenským projektovým partnerom CVTI SR,   ďalším partnerom je ABC – Academic Business Cluster, ktorého spoluzakladateľom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Celkový rozpočet projektu je približne 1 milión €. Projekt bude realizovaný v rámci siedmich pracovných balíkov (PB).

PB 1: Informovanosť a publicita. V rámci tohto pracovného balíka bude vytvorený komunikačný plán, projektový „branding“ a domovská webová stránka projektu v troch jazykových mutáciách (SK/DE/EN).

PB 2: SPOLUNET – ofenzíva v oblasti šírenia poznatkov. Bude vytvorená komunikačná platforma na zdieľanie poznatkov založená na web 2.0, ktorá bude pozostávať z niekoľkých modulov a bude slúžiť na sprostredkovanie obchodnej, technologickej a výskumnej spolupráce firiem a výskumných inštitúcií z oboch regiónov.

PB 3: Inovácie v oblasti efektívneho využívania materiálov. Cieľom pracovného balíka je dobudovanie databáz expertov vytvorených v rámci predchádzajúcich cezhraničných iniciatív (DUO**STARS, Innovmat) a ich rozšírenie o vedecké kompetencie a služby v oblasti efektívneho využitia materiálov. Spracovaná bude SWOT analýza o efektívnosti využívania materiálov a zabezpečená prevádzka niekoľkých virtuálnych laboratórií. Generované tiež budú SMART inovatívne myšlienky.

PB 4: Investície do „najmúdrejších hláv a najšikovnejších rúk“. V rámci tohto pracovného balíka budú vypracované štúdie „Bilaterálny koncept vzdelávania a ďalšieho vzdelávania“ a   „Najlepšie príklady motivácie zamestnancov na zotrvanie v regióne“. Bude spracovaných niekoľko školiacich materiálov a zorganizuje sa partnerské podujatie zamerané na cezhraničný transfer technológií.

PB 5: Tréning v rámci spolupráce firiem. Budú zriadené školiace a expertné tímy v oblasti nadväzovania medzinárodnej spolupráce, materiálového rozvoja a inovácií. Zrealizovaných tiež bude niekoľko internacionalizačných podujatí pre firmy a výskumné inštitúcie zo zapojených regiónov.

PB 6:  Trvalo udržateľné inštitucionálne štruktúry. Organizácia bilaterálneho workshopu pre kľúčových hráčov z oboch regiónov s cieľom výmeny skúseností a najlepších príkladov v oblasti medzinárodných obchodných, technologických a výskumno-vývojových kooperácií. Návrh moderovaného diskusného  fóra s pravidelným konaním počas implementácie projektu.

PB 7: Projektový manažment. Vytvorenie riadiacich štruktúr a kontrolných mechanizmov, koordinácia aktivít, realizácia pravidelných projektových stretnutí a príprava správ o implementácii projektu pre riadiace orgány.

Centrum vedecko-technických informácií SR vníma účasť v projekte SMART>Net ako príležitosť získať nové skúsenosti v rámci spolupráce s významnými rakúskymi inštitúciami pôsobiacimi dlhoročne v oblasti podpory podnikania, inovácií, výskumu a vývoja a technologického rozvoja. V prvom rade sa však pokúsime v plnej miere využiť možnosť skvalitnenia a rozšírenia portfólia podporných služieb poskytovaných zo strany CVTI SR vedeckej komunite a odbornej verejnosti na Slovensku. O priebehu implementácie projektu, realizovaných aktivitách a dosiahnutých výstupoch budeme priebežne informovať.

Oprávnené regióny v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

Share:
Issue content