Manifest IFLA o prístupe k internetu

Introducing

Neobmedzený prístup k informáciám je podstatou slobody, rovnosti, všeobecného porozumenia a mieru. Z tohto dôvodu IFLA (International Federation of Library Association and Institutions) vyhlasuje, že:

  • intelektuálna sloboda je právo každého jednotlivca na zastávanie a vyjadrovanie názorov, ako aj na vyhľadávanie a získavanie informácií; je to základ demokracie a zároveň podstata knižničných služieb;
  • sloboda prístupu k informáciám bez ohľadu na médium a hranice je základnou zodpovednosťou profesie knihovníka a informačného pracovníka;
  • zabezpečenie neobmedzeného prístupu k internetu v knižniciach a informačných službách podporuje spoločnosť i jednotlivcov v úsilí o dosiahnutie slobody, prosperity a rozvoja;
  • prekážky, ktoré bránia toku informácií, by mali byť odstránené, najmä tie, ktoré podporujú nerovnosť, chudobu, beznádej a zúfalstvo.

Sloboda prístupu k informáciám, internet, knižnice a informačné služby

Knižnice a informačné služby sú živé inštitúcie poskytujúce občanom globálne informačné zdroje, myšlienky a výsledky tvorivej práce, ktoré vyhľadávajú. Knižnice a informačné služby sprístupňujú bohatstvo ľudského diela a jeho kultúrnu rozmanitosť všetkými prostriedkami.

Internet ako celosvetový fenomén umožňuje jednotlivcom i spoločenstvám na celom svete, či už v najmenších a najvzdialenejších obciach alebo v najväčších mestách, rovnosť prístupu k informáciám, potrebným na osobný rozvoj, vzdelanie, motiváciu, kultúrne obohatenie, ekonomické aktivity a kvalifikovanú účasť na demokracii. Každý môže zverejniť svoje záujmy, vedomosti a kultúrne hodnoty a dať ich k dispozícii celému svetu. Knižnice a informačné služby sú základnými vstupnými bránami na internet. Niektorým ponúkajú príležitosť, radu a pomoc, pre iných sú jedinými prístupovými miestami, ktoré majú k dispozícii. Poskytujú mechanizmus na prekonanie bariér vytvorených rozdielnosťou zdrojov, technológií a úrovní vzdelania.

Princípy slobodného prístupu k informáciám na internete

Princípy slobodného prístupu k informáciám na internete, prístup k internetu a k všetkým jeho zdrojom by mal byť v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv Spojených národov, najmä s článkom 19 tohto dokumentu: Každý občan má právo na slobodu názorov a ich vyjadrenie, toto právo zahŕňa slobodu zastávania názorov bez vonkajších zásahov a tiež slobodu vyhľadávania, získavania a poskytovania informácií a ideí všetkými druhmi médií bez ohľadu na hranice.

Vzájomným celosvetovým prepojením sa internet stáva médiom, prostredníctvom ktorého môže každý občan využívať výhody tohto práva. Preto by prístup k nemu nemal byť predmetom akejkoľvek ideologickej, politickej alebo náboženskej cenzúry, ani ekonomických obmedzení.

Knižnice a informačné služby sú takisto zodpovedné za poskytovanie služieb všetkým vrstvám a skupinám spoločnosti bez ohľadu na vek, rasovú či národnostnú príslušnosť, náboženstvo, kultúru, politickú príslušnosť, telesné alebo iné postihnutie, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo iný status.

Knižnice a informačné služby by mali podporovať právo používateľov na vyhľadávanie informácií podľa ich výberu.

Knižnice a informačné služby by mali rešpektovať súkromie používateľov a využívanie zdrojov pokladať za dôvernú záležitosť.

Knižnice a informačné služby sú zodpovedné za zjednodušenie a podporu verejného prístupu ku kvalitným informáciám a ku komunikácii. Používateľom by mala byť poskytnutá pomoc v oblasti nevyhnutných znalostí a vhodné prostredie, v ktorom by mohli poskytnuté informácie slobodne a bezpečne využívať.

Okrem množstva cenných informácií sa však na internete nachádzajú aj niektoré nepravdivé, zavádzajúce a tiež urážlivé informácie. Knihovníci by mali poskytovať používateľom služieb knižníc také informácie a zdroje, ktoré by ich naučili využívať internet a elektronické informácie účelne a účinne. Mali by aktívnejšie podporovať a zjednodušovať zodpovedný prístup ku kvalitným informáciám na sieti všetkým používateľom vrátane detí a mládeže.

Prístup k internetu by mal byť spoločne s ostatnými základnými službami v knižniciach a informačných strediskách poskytovaný zadarmo.

Realizácia manifestu

IFLA vyzýva medzinárodné spoločenstvo na podporu rozvoja dostupnosti internetu na celom svete, ale najmä v rozvojových krajinách tak, aby informácie ponúkané prostredníctvom internetu slúžili na prospech všetkých občanov.

IFLA vyzýva vlády všetkých štátov, aby rozvíjali národnú informačnú infraštruktúru, ktorá umožní prístup k internetu celej populácii.

IFLA vyzýva všetky vlády, aby podporovali plynulý tok informácií prístupných na internete prostredníctvom knižníc a informačných služieb a zabránili všetkým pokusom o cenzúru alebo obmedzovanie tohto prístupu.

IFLA nalieha na odbornú knihovnícku verejnosť a pracovníkov vo sfére rozhodovania na štátnej aj miestnej úrovni, aby vypracovali stratégie, opatrenia a plány realizácie princípov vyjadrených v tomto manifeste.

 

Tento manifest spracovala IFLA/FAIFE.
Schválený Riadiacim výborom IFLA dňa 27. marca 2002, Haag, Holandsko.
Vyhlásený IFLA 1. mája 2002

Share: