Detské knižnice na InfoLibe

Introducing

Aj keď pojmy detské knižnice, detské knihovníčky či deckárky nie sú odborné termíny, dovoľujem si ich používať preto, že knihovnícka práca s deťmi je súčasťou knihovníctva ako takého, ale predsa len je to práca odlišná od bežnej knihovníckej práce. Uznáte, že práca s deťmi je milá, potešujúca, a práve preto mi také pomenovanie v našej familiárnej rubrike vyhovuje väčšmi. Hádam sa neurazíte, všetky ctené kolegyne detských oddelení alebo práce s detským používateľom. Potreba zriadiť na InfoLibe túto rubriku vznikla z nedostatočného vzájomného kontaktu knihovníkov pracujúcich s deťmi. Aj keď sa ročne uskutoční zopár seminárov zameraných na prácu s deťmi a ich výsledkom je zaujímavá výmena názorov a inšpirácií, predsa len nie sú semináre na 100 % dostupné všetkým, ktorí v knižnici s deťmi pracujú.

Rubrika Detské knižnice v rámci sekcie Knižnice na webovej stránke InfoLib funguje od januára tohto roku. Jej cieľom je umožniť detským knihovníkom užší kontakt s inými detskými knihovníkmi. Slúži nielen na výmenu názorov, ale aj na vzájomnú podporu, poskytovanie i prijímanie inšpirácií a metodickej pomoci, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k zlepšeniu práce s deťmi. Veď nie nadarmo sa vraví, že viac hláv, viac rozumu.

Rubrika pozostáva z viacerých podrubrík. Prvou je Adresár, v ktorom sú uvedené priame kontakty na detských knihovníkov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Adresár však nie je úplný, lebo obsahuje kontakty iba na tých knihovníkov, ktorí sa sami prihlásili. Aj napriek tomu už sám osebe zjednodušuje kontakt medzi knihovníkmi, ktorí sa z pracovných či súkromných dôvodov potrebujú skontaktovať.

Druhá rubrika Nápadník je určená na výmenu nápadov pri práci s deťmi. Mala by obsahovať návody, scenáre a metodické pokyny k usporadúvaniu zaujímavých a osvedčených podujatí. Situácia však momentálne vyzerá dosť nepriaznivo, pretože knihovníčky majú pocit, že zverejnením u nich úspešnej akcie prezradia svoje know-how a nahrajú konkurencii, s čím však zásadne nesúhlasím. Ale to je téma na iný článok.

Medzinárodnej “spáčskej” akcii, ktorá sa stala vo viacerých knižniciach už tradíciou, sme vyhradili osobitnú podrubriku s rovnomenným názvom Noc s Andersenom. Vytvoril sa zvláštny priestor, kde si môžu knihovníčky poskytovať pomoc pri vymýšľaní nočných aktivít tak, aby nocovanie s deťmi zvládli čo najpríjemnejším a najmenej stresovým spôsobom. Aj tu je však skutočnosť zatiaľ taká, že zverejnené scenáre pochádzajú len z Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Veríme, že knihovníčky rady odovzdajú svoje pozitívne skúsenosti s touto akciou ďalším a navzájom sa budú aj prostredníctvom tejto podrubriky inšpirovať.

Pre detských knihovníkov je určené aj fórum pod názvom Téma mesiaca. Témami mesiaca sa stávajú aktuálne problémy s detskými čitateľmi, ku ktorým sa môže vyjadriť naozaj ktokoľvek. Aktuálne sú témy: Knižnica a učitelia, Rómske deti v knižnici a najnovšie Know-how a konkurencia knižníc.

Aj ďalšia podrubrika je diskusným fórom. Volá sa Poraďme si a je určená na priamu diskusiu medzi knihovníkmi, nariešenie aktuálnych praktických aj teoretických problémov, ktoré sa netýkajú dosiaľ vyhlásených diskusných tém.

Počet existujúcich podrubrík nie je definitívny. V prípade potreby nie je problémom doplniť sekciu detské knižnice o ďalšie podrubriky v závislosti od požiadaviek knihovníčok, prípadne ľudí, ktorí pracujú s detskou literatúrou a deťmi. Príkladom je napr. nedávna upútavka na Medzinárodný deň detskej knihy.

Reakcie knihovníčok a knihovníkov pracujúcich s deťmi na spustenie rubriky Detské knižnice na portáli InfoLib boli veľmi priaznivé. Prekvapujúci záujem vyvolali otázky na Potteriádu, ponúkané v Nápadníku, ktoré som na požiadanie rozosielala dokonca aj do českých knižníc. O to viac ma potom zaskočil útlm. Aj keď som v úvodnom príhovore zdôraznila, že mi ide práve o spoluprácu medzi knihovníčkami, zatiaľ je spolupráca, žiaľ, iba jednostranná: ja ponúknem nápad a iní ho môžu použiť. Bola by som však veľmi rada, keby som sa stretla aj so spätnou väzbou, t. j. ochotou podeliť sa o vlastné nápady. Veď ak sa vieme pochváliť na seminári, nevidím dôvod, aby sme sa nepochválili aj v tomto virtuálnom knihovníckom priestore, akým InfoLib nepochybne je.

Share: