Knižnice v znalostnej spoločnosti. 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Višegrádskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka

On another topic

Tlačová správa

Historicky prvé kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka sa uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v dňoch 11. – 13. mája 2006. Projekt organizovania kolokvia v dvojročných intervaloch, zakaždým v inej krajine V4, prijali ministri kultúry krajín V4+ z podnetu ministra kultúry Slovenskej republiky p. Rudolfa Chmela na svojom trinástom stretnutí v apríli 2005 v Banskej Bystrici. Potvrdili tak aktuálnosť a nutnosť zapojiť sa do európskej diskusie o realizácii digitalizácie knižníc, budovania virtuálnej európskej knižnice. Aktuálnosť spolupráce pamäťových inštitúcií – knižníc, múzeí, galérií a archívov, aktuálnosť uchovávania, digitalizácie a predovšetkým komplexného, pružného a adresného sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v rámci zjednotenej Európy.

Organizátormi kolokvia boli Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave, Slovenská národná knižnica v Martine a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Záštitu nad kolokviom prevzal a osobne sa rokovania zúčastnil Ján Figeľ, člen Európskej komisie, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť. Vo svojom zásadnom príspevku na kolokviu zdôraznil významnú úlohu knižníca informačných inštitúcií pri budovaní znalostnej spoločnosti, pri ich podpore výchove a vzdelávaniu. Zdôraznil hlavne skutočnosť, že tieto inštitúcie sú v tomto procese vo veľkej výhode, nakoľko majú unikátne a nezastupiteľné zbierky informačných dokumentov, musia však urýchlene realizovať proces informatizácie, digitalizácie a predovšetkým online sprístupňovania bohatstva informácií.

Kolokvium malo názov “Knižnice v znalostnej spoločnosti” a témy rokovania boli:

Partnerstvo v rámci grantových programov EÚ, zdroje financovania, koordinátori, európsky hospodársky priestor; Knižnice ako pamäťové inštitúcie, kooperácia múzeí, galérií a knižníc. Predstavenie skúseností z jednotlivých štátov; Digitalizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva – stratégie krajín V4 a nových krajín EÚ.

Téme partnerstva, grantovým programom EÚ sa venoval hlavný referát kolokvia, ktorý predniesol Hans-Jorg Lieder z Úradu EBAUM pre knižnice Spolkovej republiky Nemecko a mal názov Knižnice v džungli európskych projektov. Uvedená téma rezonovala aj v referátoch Jekateriny Shibaevovej z Ruskej štátnej knižnice v Moskve, Joany Pasztaleniec-Jarzynskej z Poľskej národnej knižnice vo Varšave, Jindřicha Mareka z Národní knihovny v Prahe a Natalie Zhirovej z Národnej parlamentnej knižnice v Kijeve.

Kooperácii národných pamäťových inštitúcií a budovaniu Web archívu v Českej republike sa venoval príspevok Petra Žabičku z Moravskej zemskej knižnice v Brne.

Najviac príspevkov sa venovalo tretej téme – digitalizácii kultúrneho a vedeckého dedičstva: Davida Kitzingera z Neumann House v Budapešti, Bohdany Stoklasovej z Národní knihovny v Prahe, Ewy Potrebnickej z Poľskej národnej knižnice vo Varšave, Istvana Moldovana z Národnej Szechényho knižnice v Budapešti Elissavety Muoussakovej z Národnej knižnice sv. Cyrila a Metoda v Sofii, Natalie Flegontovej z Národnej parlamentnej knižnice v Kijeve.

Postavenie a úlohy knižníc v informačnej a znalostnej spoločnosti sa prezentovali príspevky Elzbiety Stefanczyk z Poľskej národnej knižnice vo Varšave a Oľgy Laukovej zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Niektoré projekty v oblasti informatizácie na Slovensku predstavil Dušan Katuščák zo Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Štátna vedecká knižnica na kolokviu predstavila zdigitalizovanú podobu Lutherovej Biblie z roku 1555. Exemplár, ktorý sa v Banskej Bystrici nachádza, je podľa doterajších prieskumov jediným zachovaným z uvedeného vydania na svete.

Sprievodnými podujatiami bola vernisáž výstavy grafických a maliarskych prác Edity Varínskej, Slovenky žijúcej v nemeckom Dusseldorfe, a exkurzia do Slovenskej národnej knižnice v Martine. Pre účastníkov kolokvia pripravili umelci zo Štátnej opery v Banskej Bystrici koncert.

Účastníci kolokvia sa zhodli na potrebe spolupracovať na národnej úrovni, úrovni Vyšegrádskej skupiny, ale predovšetkým na celoeurópskej úrovni pri plnení náročných úloh knižníc a ostatných pamäťových inštitúcií pri záchrane, uchovávaní a sprístupňovaní kultúrnych a vedeckých hodnôt verejnosti. Prioritou v tejto oblasti je rozširovanie využívania informačných technológií, digitalizácia klasických dokumentov, uchovávanie dokumentov v klasickej aj elektronickej podobe a predovšetkým online sprístupňovanie množstva dokumentov verejnosti bez akýchkoľvek bariér (technických, jazykových, vzdelanostných). Aktívne a efektívne zapojenie sa národných knižníc a knižničných systémov do už existujúcich projektov, ako sú napr. MINERVA, TEL-ME-MOR, stratégia Európskej komisie i2010 digitálne knižnice a vytvorenie európskej virtuálnej knižnice – spoločnej pamäti Európy.

Vyjadrili podporu konania spoločných podujatí, vzájomnej výmene skúseností, spolupráci pri spracovávaní a predkladaní projektov na získanie prostriedkov z grantových programov Európskej únie, predstavovania národných projektov v oblasti digitalizácie a záchrany kultúrneho a vedeckého dedičstva a ich zapájanie do európskych projektov. Odporúčajú ministrom kultúry, aby vo svojich uzneseniach a rozhodnutiach podporili realizáciu kolokvií tak, ako bol prijatý zámer v roku 2005 a určili krajinu, v ktorej sa bude konať 2. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov v roku 2008.

Výstupom z kolokvia je zborník príspevkov, ktorý Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala v elektronickej podobe na CD.

V Banskej Bystrici 13. mája 2006

Organizátori a účastníci kolokvia

Share: