Infomix

Infomix

V priestoroch Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave koncom februára 2006 bolo za účasti ministra financiía podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša oficiálne otvorené Informačné centrum Svetovej banky a Depozitná knižnica SB.


Ústredná knižnica SAV po rekonštrukcii

uksav.jpg (18247 bytes)

Koncom marca 2006 bola ukončená nevyhnutná a dlho očakávaná rekonštrukcia čitateľského traktu na prízemí budovy na Klemensovej19 v Bratislave. Na používateľov tejto vedeckej knižnice s univerzálnym knižničným fondom a rozsiahlymi elektronickými databázami čakali rozlohou viac ako dvojnásobne väčšie priestory, než aké mali k dispozícii do septembra 2005, keď bola knižnica zatvorená. Návštevník tu nájde výpožičné oddelenie, pracovisko medziknižničných služieb, rešeršné pracovisko a univerzálnu a internetovú študovňu. Vynovené prostredie je používateľsky oveľa prívetivejšie a potešiteľná je aj skutočnosť, že priestor je debarierizovaný pre telesne znevýhodnených používateľov.

Obdobie rekonštrukcie knižnica využila na implementáciu nového knižničného systému VIRTUA v rámci projektu KIS3G (Knižničnoinformačný systém tretej generácie.)

Fotogalériu nových priestorov nájdete na: http://www.uk.sav.sk/otvorenie.html.


inforum.jpg (5856 bytes) Na tohtoročnej medzinárodnej konferencii INFORUM získali Cenu Infora za rok 2005 dva slovenské produkty:

 • 100 tisíc kníh vo vrecku

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave s využitím moderných elektronických systémov a médií ako jediná knižnica na Slovensku ponúka verejnosti prostredníctvom mobilných zariadení prístup na online katalóg a prezeranie čitateľského konta pre registrovaných používateľov. Viac o tomto projekte prinesieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.

 • Knižničný pas – univerzálny identifikačný preukaz na báze čipovej karty MiFare

Univerzitná knižnica v Bratislave uviedla do knižničnej praxe univerzálny knižničný preukaz (knižničný pas) a autentifikačný systém nabáze čipových kariet na jednotnú a integrovanú autentifikáciu, informačnú obsluhu a manažment čitateľov, návštevníkov a zamestnancov. O tomto projekte sme priniesli informácie v čísle 4/2005 (s. 15-18).

Za Českú republiku získali ocenenie:

 • Plnotextová databáze české poezie 19. století

Základným zámerom projektu Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století bolo zhromaždiť a sprístupniť vo forme elektronickej knižnice prvé vydania básnických textov od počiatku novodobej po česky písanej poézie až po jej plný rozmach, a tak uchovať a v elektronickej podobe konzervovať celok českej básnickej produkcie 19. storočia.

 • Projekt WebArchiv

Projekt riešila Národní knihovna ČR v spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brne a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Je zameraný na trvalé uchovanie českej literárnej produkcie publikovanej vo virtuálnom prostredí siete internet. Koncom roku 2005 dospeli riešitelia k prvým praktickým výsledkom projektu – sprístupneniu časti digitálneho archívu. Ide o online prístup do časti archívu obsahujúceho elektronické zdroje, ku ktorým vydavatelia uzavreli s NK ČR zmluvu o poskytovaní elektronických online zdrojov. Všetkým oceneným blahoželáme!

Podrobné informácie s prezentáciou najzaujímavejších príspevkov z konferencie prinesieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.


kolokvium.jpg (1984 bytes)  Prvé kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 a Ukrajiny, Ruska, Bulharska a Nemecka, ktorého ústredná téma znela Knižnice v znalostnej spoločnosti, sa uskutočnilo v dňoch 11. – 13. mája 2006 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť. Cieľom bola európska diskusia a rozvoj spolupráce v oblasti digitalizácie knižníc a efektívneho využitia prostriedkov z fondov EÚ.

Plné znenie tlačovej správy o tomto kolokviu je na s. 50 tohto čísla. Podrobne o kolokviu je aj na adrese: www.svkbb.sk/colloquium/info.php.


100 knižníc – projekt schválený

Projekt Verejný internet v knižniciach SR bol schválený, v súčasnosti prebieha podpisovanie zmluvy medzi MVRR SR (ako riadiacim orgánom OP Základná infraštruktúra, v rámci ktorého je projekt podaný) a MK SR (ako žiadateľom). SNK ako subjekt v pôsobnosti žiadateľa, ktorý je poverený implementáciou projektu vrátane verejného obstarávania, sa momentálne pripravuje na vyhlásenie verejného obstarávania. Konkrétna inštalácia je plánovaná na august až september 2006.

Podrobnú informáciu o projekte a jeho realizácii prinesieme v decembrovom čísle časopisu.


Informačná gramotnosť a vzdelávacie aktivity akademických knižníc

Sekcia akademických knižníc SAK usporiadala 3. mája 2006 v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline seminár akademických knižníc na tému Informačná gramotnosť a vzdelávacie aktivity AK, kde okrem iného boli prezentované výsledky prieskumu v oblasti informačnej gramotnosti v akademických knižniciach na Slovensku i rámcový návrh koncepcie informačnej výchovy.

Všetky prezentácie nájdete na: http://www.sakba.sk/seminar_ak/2006/seminar_ak2006.html


Dokumentárny film o ex libris

Dejinami slovenského ex libris a jeho tvorcami sa zaoberá 26 minútový dokumentárny film. Vysvetľuje pojem ex libris a jeho podstatu, ako aj prehľad techník používaných na jeho stvárnenie. Zaoberá sa poslaním medzinárodnej súťaže v tvorbe ex libris pre deti od 12 do 15 rokov, ktorú už 10. rok organizuje občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC v spolupráci s Mestskou knižnicou v Hlohovci. Je výbornou učebnou pomôckou pre pedagógov a pracovníkov knižníc, ktorí pracujú s deťmi, návodom, ako podchytiť ich záujem tvoriť a vnášať do každého výtvarného prejavu dušu, predstavivosť a fantáziu. Film je zároveň výborným návodom, ako zriaďovať pre deti výtvarné dielne s týmto zameraním. Hlohovecké občianske združenie prichádza s ponukou siahnuť po takejto pomôcke. Ponúka vám tento dokumentárny film v podobe nahrávky na kazete VHS alebo na DVD (cena: 350,- Sk vrátane poštovného).

Kontakt:

EX LIBRIS AD PERSONAM
HLOHOVEC
OD KNÍH K OSOBNOSTIAM HLOHOVCA, občianske združenie
Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec
Tel.: +421 33 7424657
E-mail: info@elap-hlohovec.sk

Všetko o súťaži:
http://www.elaphlohovec.sk/exlibris/index.html

Viac o dokumentárnom filme:
http://www.elaphlohovec.sk/putovanie/index.htm    


 
sakacik.gif (6167 bytes) SAKAČIK 2005

Slovenská asociácia knižníc vo februári 2006 hodnotila 2. ročník súťaže o cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny ČIn Knižnice SAKAČIK 2005.

Správna rada SAK dostala na udelenie tejto ceny deväť návrhov. Správna rada SAK udelila cenu SAKAČIK 2005 Žilinskej knižnici za vybudovanie Literárneho parčíka.

Viac na webovej adrese: http://www.sakba.sk/sakacik/sakacik.html  


DK EBOR v CVTI SR

ebor.gif (2332 bytes)

V rámci Týždňa slovenských knižníc bola v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR otvorená Depozitná knižnica Európskej banky pre obnovu a rozvoj – DK EBOR (European Bank for Reconstruction and Developement – EBRD). Táto medzinárodná finančná inštitúcia vznikla na základe zmluvy o založení EBOR podpísanej v Paríži 29. mája 1990. Jej cieľom je podpora transformácie krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu na trhovo orientované ekonomiky. V júli 2004 bola schválená stratégia EBOR pre SR a v novembri 2005 bolo CVTI SR poverené plniť úlohu Depozitnej knižnice EBOR na Slovensku.

EBOR ročne vydáva asi 15 titulov bankových informačných materiálov zatriedených do 8 tematických okruhov s nepravidelnou periodicitou podľa potreby banky. Tituly, ktoré banka vydáva printovej podobe, CVTI SR dostane zdarma. Medzi najvýznamnejšie a pravidelne vydávané patria ročenka Annual report a Transition report. Na základe dohody bude CVTI SR ako depozitná knižnica dostávať z každej vydanej publikácie 1 až 3 exempláre v anglickom jazyku, ktoré budú sprístupňované používateľom prezenčne v študovni EBOR.

Záznamy o dokumentoch sú prístupné verejnosti prostredníctvom:

 • online verejného katalógu (OPAC) počas celého dňa od 8,00 do 19,00 hod. vo verejne prístupných katalógoch a študovniach v priestoroch CVTI SR,
 • vo verejne prístupnej stanici v špecializovanej študovni DK EBOR,
 • na webovej stránke CVTI SR – OPAC.

Kontakt: CVTI SR – Depozitná knižnica EBOR, PhDr. Viera Mrázová, Nám. slobody 19, m. č. 13, tel.: 57276121, www.cvtisr.sk, e-mail: mrazova@cvtisr.sk  


Prieskum úrovne e-služieb verejného sektora v štátoch EÚ

Podrobná správa o prieskume a zhodnotení webových stránok vybraných inštitúcií verejného sektora (verejnej správy) v krajinách EÚ (rôznych ministerstiev a pod.) pod názvom eAccessibility of public sector services in the European Union bola vyhotovená na základe plánu politiky členských štátov a Európskej komisie. Nájdeme v nej podrobnú analýzu výsledkov prieskumu a záverečné zistenia. Z výsledkov zistení vyplýva, že len niekoľko členských štátov vie, ako si kvalitne a efektívne počínať na poli elektronického sprístupňovania informácií. Z 25 členských štátov Únie len 6 z nich sa považuje za schopné spĺňať požiadavky úrovne “A” W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0), no prieskum odhalil, že všetkých 6 štátov svoje schopnosti podstatne nadhodnotilo. Na ilustráciu uvádzame niekoľko kľúčových zistení správy:

 • 3 % z celkového počtu 436 internetových stránok verejnej správy dosiahlo úroveň “A” spomenutých smerníc W3C a plnú ponuku ako automatizovaných tak i manuálnych kontrol;
 • 10 % plne zvládlo všetky automatizované kontroly, ale preukázalo materiálne (fyzické) zlyhanie na jednej, prípadne viacerých manuálnych kontrolách v tejto správe je to definované ako čiastočné zvládnutie úrovne “A”;
 • ďalších 17 % stránok zlyhalo na jednom alebo viacerých automatizovaných kontrolách, ale toto zlyhanie bolo ohraničené rozsahom alebo pôsobnosťou – poukazuje na okrajové zlyhanie úrovne “A”;
 • žiadna zo stránok, ktorá dosiahla úroveň “A”, však nedosiahla vyšší štandard úrovne “double-A”;
 • z 25 členských štátov 8 dosiahlo čiastočné zvládnutie úrovne “A” (alebo prinajmenšom okrajové zlyhanie úrovne “A”) v minimálne
  40 % webových stránok inštitúcií služieb verejného sektora;
 • nenašla sa žiadna súvislosť medzi webovou prístupnosťou a úrovňou sofistikácie online vládnych služieb;
 • testovanie upozornilo na 3 príklady správneho postupu v rámci všetkých automatizovaných i manuálnych kontrol (jeden príklad zo Španielska, jeden z Európskej inštitúcie a jeden zo Spojeného kráľovstva – UK);
 • prieskumom najefektívnejších stránok mimo EÚ sa zistilo, že v troch krajinách (Austrália, Kanada a Hongkong) je e-prístupnosť verejných služieb na takej úrovni ako v najpokročilejších členských krajinách EÚ;
 • a iné.

Kompletné znenie dokumentu spolu s podrobnými výsledkami prieskumu a prílohami je dostupné na adrese: http://fastlink.headstar.com/eur6.

Share: