Je vaša internetová stránka dostatočne známa?

Step by Step

Každý prevádzkovateľ internetových stránok si určite položí otázku, či je jeho stránka dostatočne známa a sledovaná používateľmi, pre ktorých je určená. Prevádzkovatelia nekomerčne zameraných stránok považujú kvalitu a obľúbenosť internetovej prezentácie za imidžovú a prestížnu záležitosť, v prípade komerčne zameraných stránok je informovanosť zákazníkov nutnou podmienkou úspešného umiestnenia sa prevádzkovateľa na trhu. Snaha zaujať a zviditeľniť sa v geometrickým radom rastúcej záplave internetových stránok je všeobecným trendom. Na to, aby sme mohli príťažlivosť internetovej prezentácie ďalej zvyšovať, však potrebujeme vedieť, aká je v súčasnosti.

Popularitu internetovej stránky môžeme s ostatnými stránkami porovnávať podľa dvoch ukazovateľov:

 • počet návštevníkov hodnotenej stránky za určité časové obdobie,
 • počet stránok, ktoré obsahujú odkaz na hodnotenú stránku.

Počet návštevníkov stránky za určité obdobie sleduje počítadlo návštevníkov. Ak sú internetové stránky vytvárané systémom na správu internetových stránok (redakčný, resp. CMS systém), počítadlo často býva jeho súčasťou. Naprogramovať a zabudovať do hlavnej stránky webového sídla ho dokáže aj primerane kvalifikovaný správca internetovej stránky. Avšak programovanie uvedenej aplikácie vôbec nie je nutné. K dispozícii je množstvo hotových komerčných aj voľne distribuovaných aplikácií. Podrobný zoznam nájdete napríklad na stránke: http://www.cryer.co.uk/resources/websitetracking.htm. Bezplatné počítadlo jedinečných prístupov (prístup z jednej IP adresy sa počíta len raz denne) jek dispozícii aj v češtine: http://pocitadlo.netway.cz/.  

Počítadlo nám síce povie, koľko návštevníkov mala za určité obdobie hodnotená stránka, avšak neumožní porovnávať popularitu viacerých stránok či zostaviť rebríček popularity.

Niektorí poskytovatelia internetových služieb uchovávajú záznam o tom, koľkokrát bola ich služba zobrazená na vašej stránke alebo koľkokrát táto služba odkázala návštevníkov na vašu stránku. Ide tu o záznamy o odkazoch, ktoré sú schopné porovnať využívanosť internetových stránok, čiže štatistika citovanosti.

Na báze týchto záznamov funguje množstvo komerčných i nekomerčných internetových stránok, ktoré poskytujú záujemcom službu založenú na tom, že na základe URL adresy stránky zistia, koľko iných stránok obsahuje odkaz na ňu. Väčšina z uvedených stránok následne umožní zobraziť ich zoznam. Niektoré z nich ponúkajú dokonca stiahnutie softvérus uvedenou funkciou.

Jednotlivé hodnotiace stránky a programy však môžu priniesť rôzne výsledky pre jednu a tú istú stránku napriek tomu, že používajú rovnaké vyhľadávače. Dôvodom môže byť to, že niektoré programy pracujú len so zadanou internetovou adresou, kým iné môžu brať do úvahy aj jej podstránky. Druhým dôvodom vzniknutého rozdielu môže byť použitie rôznych regionálnych verzií príslušného vyhľadávača.

Dôsledkom zvýšenia popularity stránky je záujem silne motivovaných používateľov, ktorí presne vedia, čo hľadajú. Okrem toho platí, že stránka s vyššou popularitou je vyššie umiestnená v zoznamoch generovaných vyhľadávačmi.

Význam umiestnenia stránky spočíva v tom, že veľká väčšina návštevníkov vyhľadávajúcich informácie na internete zameriava svoju pozornosť len na stránky umiestnené na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania. Pre návštevnosť internetovej stránky je preto dôležité, aby sa nachádzala medzi prvými tridsiatimi odkazmi.

Ako si teda môžeme zvýšiť popularitu našej stránky? Základnou podmienkou vysokej návštevnosti, ale aj úspešného zaradenia do vyhľadávačov a umiestnenia v nich, je mať vytvorenú kvalitnú stránku s kvalitným obsahom.

Druhou polovicou tajomstva vyššej návštevnosti a lepšieho umiestnenia je optimalizovaný HTML kód stránky. Existujú určité základné techniky tvorby internetovej stránky, ktorými je možné zlepšiť umiestnenie vo vyhľadávačoch.

1. Kľúčové slová

Treba si zvoliť kľúčové slovo, resp. slová alebo kľúčovú frázu, a používať ho pri písaní textu stránky. Zásady používania kľúčových slov sú tieto:

 • Množstvo kľúčových slov má byť primerané, pretože efekt optimalizácie pre veľký počet slov môže byť nízky. Optimalizácia stránky pre väčšie množstvo kľúčových slov je možná iba na úkor jej obsahu a prínosu pre návštevníkov.
 • Kľúčové slovo treba používať v texte stránky čo najčastejšie (keyword frequency) pri súčasnom dodržaní zmysluplnosti a obsahovej bohatosti textu. Vyhľadávač potom vyhodnotí stránku ako relevantnú vo vzťahu ku kľúčovým slovám, pridelí jej príslušné hodnotenie a zaradí ju do výsledkov vyhľadávania.
 • Dôležité je, aby zvolené kľúčové slovo spĺňalo požiadavku frekventovaného používania cieľovou skupinou klientov, čiže aby bola veľká pravdepodobnosť zadania tohto slova do vyhľadávača.
 • Pokiaľ existuje v internetovom priestore k optimalizovanej stránke veľká konkurencia, je dobré zvoliť si také kľúčové slovo, ktoré je menej používané, ale súčasne výstižné. Inak by bol opäť výsledný efekt minimálny.
 • Vyhľadávače berú ohľad aj na hustotu kľúčových slov (keyword density), teda na pomer výskytu kľúčových slov k výskytu ostatným indexovaným slovám na stránke. Odporúča sa hustota výskytu 2 až 8 percent.
 • Ďalšie faktory, ktoré by sa pri optimalizácii mali zohľadňovať, sú prominencia a proximita kľúčových slov (keyword prominence, keyword proximity). Prominencia znamená, že čím sú bližšie kľúčové slová k začiatku stránky (k title tagu a meta tagom), tým lepšie. Proximita je zase blízkosť kľúčových slov medzi sebou a opäť platí čím bližšie, tým lepšie.

2. Meta tagy

Navonok sú neviditeľnou súčasťou zdrojového (html) kódu stránky, ktoré obsahujú informácie o webovej stránke: názov, popis obsahu stránky, kľúčové slová k téme, jazyk, v ktorom je stránka napísaná, kódovanie a podobne. Meta tag môže vyzerať napríklad takto [2]:

<meta NAME=”Description” CONTENT=”Optimalizácia pre vyhľadávače.”>
<meta NAME=”Keywords” CONTENT=”optimalizácia, vyhľadávače, zlepšiť, umiestnenie, vyhľadávačoch, stránky, zvýšiť, návštevnosť”>
<meta HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html; charset=windows-1250”>
<meta NAME=”ROBOTS” CONTENT=”follow,index”>
<meta NAME=”revisit-after” CONTENT=”30 days”>
<meta HTTP-EQUIV=”Content-Language” CONTENT=”sk”>

Dva najhlavnejšie meta tagy sú Popis (description) a Kľúčové slová (keywords). Meta tag Popis je krátkym popisom obsahu stránky, vyjadrený niekoľkými súvislými vetami má byť umiestnený hneď po názve stránky (title) a je vhodné ho obmedziť na 150 – 250 znakov. Kľúčové slová sú predmetné slová, ktoré vystihujú obsah stránky. Zoraďujte ich podľa poradia dôležitosti od najväčšej po najmenšiu.

3. HTML tagy

Z HTML tagov je z hľadiska vyhľadávania rozhodujúca hlavička internetovej stránky HEAD. HEAD obsahuje tagy s informáciami o stránke ako celku a neovplyvňujúce jej samotný obsah a formátovanie. Najdôležitejší z nich je tag TITLE, ktorý by mal obsahovať výstižný a stručný (do 64 znakov) názov stránky, ktorý sa zobrazí v lište okna prehliadača a podľa ktorého ju indexujú roboty vyhľadávacích služieb. Tag TITLE vyzerá napríklad takto [2]:

<title>Optimalizácia pre vyhľadávače</title>Uveďme si príklad hodnotenia popularity internetovej stránky, ktorý poskytuje americký server Web Site Popularity, (http://www.linkpopularity.com/).

Postup je jednoduchý. Zadáme URL hodnotenej stránky (obr. 1) a zobrazí sa nám počet odkazov zistených vyhľadávačmi Google, MSN a Yahoo (obr. 2). Zadávame URL hlavnej domény, nie podstránku. V prípade, že máme záujem o pravidelné zasielanie výpisu cez e-mail, môžeme si ho bezplatne objednať.

zendulkova1.jpg (4320 bytes)

obr. 1

zendulkova2.jpg (19702 bytes)
obr. 2

Všetkých nás bude určite zaujímať, ako pri uvedenom prieskume dopadol knihovnícky portál InfoLib. Výsledok sa nachádza na obrázku 3. Vyhľadávač Google, ktorého výsledok na obrázku priamo nevidíme, našiel 408 odkazov.

zendulkova3.jpg (18320 bytes)
obr. 3

Skôr než začneme s uvedenou službou pracovať, odpovedzme si na otázku, aké stránky chceme hodnotiť. Zamerajme sa na stránky, ktoré majú podobnú tematiku, cieľovú skupinu záujemcov, rovnakú krajinu a jazyk. Asi by nemalo zmysel porovnávať citovanosť portálu InfoLib s internetovou verziou populárneho denníka, alebo stránku niektorej knižnice s vyhľadávačom Google.

Vážení čitatelia, vstúpme spolu do súťažnej arény a skúsme porovnať medzi sebou citovanosť napríklad stránok slovenských vedeckých knižníc. Prípadne stránok knižníc, ktoré používajú rovnaký softvér na správu webového sídla, a preto by mali mať rovnakú kvalitu zdrojového kódu stránok z hľadiska spolupráce s internetovými vyhľadávacími nástrojmi. Alebo porovnajme popularitu stránok konkurenčných firiem ponúkajúcich knižničný softvér… Ktorá z nich má viac odkazov? To bude bomba, keď to v IT-čku zverejníme, slovenský bulvár sa môže schovať.

 

Použité zdroje:

 1. http://www.cryer.co.uk/resources/popularity.htm
 2. http://www.registracia-do-vyhladavacov.sk/optimalizacia-pre-vyhladavace.html
 3. http://www.linkpopularity.com/  

Share: