Knižnica e-dokumentov o európskej integrácii

Introducing

Súčasťou informačného portálu o európskej integrácii
Euro:i:portál (http://www.edis.sk/index/index.php),
ktorý vytvára Centrum VTI SR,    je Knižnica e-dokumentov, ktorá spolu s
Euronavigátorom sprostredkováva používateľom internetu cenné informačné zdroje z
uvedenej oblasti. Vytvára sa od r. 2000 a v súčasnosti má 1 415 dokumentov. Na
katalogizáciu dokumentov sa využíva systém DAIMON, na správu webu systém Romboid.

Počiatočnou myšlienkou budovania e-knižnice bola snaha
sústrediť na jedno miesto európske, ale najmä slovenské informačné zdroje, ktoré
boli umiestnené na viacerých serveroch, takže používateľ mal tak veľmi náročnú
úlohu pri ich vyhľadávaní. Nemenej dôležitou skutočnosťou bola aj snaha o
zabezpečenie   trvalého prístupu do e-dokumentov.

Knižnica e-dokumentov http://www.edis.sk/index/go.php?id=103
predstavuje výber najdôležitejších voľne prístupných e-dokumentov získaných z
internetových zdrojov. Sú to plnotextové dokumenty v anglickom a slovenskom jazyku,
tematicky usporiadané a katalogizované. Súčasťou katalogizačného záznamu je URL
adresa e-dokumentu, ktorá umožňuje zobrazenie plného textu.

E-dokumenty sú rozdelené do 15 tematických okruhov: ekonomika,
elektronický obchod, energetika a doprava, EÚ a Slovensko, informačná spoločnosť a
IKT, malé a stredné podniky, nové technológie a inovácie, regionálna politika,
rozširovanie EÚ, rôzne informácie o EÚ, školstvo, telekomunikácie, veda a výskum,
základné dokumenty o EÚ, životné prostredie. Prírastky e-dokumentov za posledné dva
mesiace sa zobrazujú v časti novinky. Dokumenty v rámci jednotlivých tém aj v časti
novinky sú usporiadané do abecedného zoznamu, z ktorého je možný prístup k plnému
textu dokumentu. Abecedný zoznam e-dokumentov umožňuje zobraziť podrobnejšie záznamy
o

e-dokumentoch vrátane signatúry, názvu dokumentu,
vydavateľských údajov, kľúčových slov a URL adresy s možnosťou ich tlače http://www.cvtisr.sk/cgi-bin/ISIS/wwwisis/[in=genisis4.in]/.

Vyhľadávanie dokumentov je možné pomocou online katalógu http://katalog.cvtisr.sk/OPAC/servlet?send=1&_page=updateLibrary&library=13,
ktorý poskytuje jednoduché, rozšírené a pokročilé vyhľadávanie. Rozbaľovacie
menu ponúka vyhľadávanie vo viacerých typoch údaja: názov, autor, kľúčové slovo,
ISBN/ISSN. Dotaz sa zapisuje do vyhľadávacieho poľa, jednotlivé slová dotazu je
možné kombinovať pomocou boolovských operátorov AND, OR, NOT.

Väčšina vybraných e-dokumentov je v anglickom jazyku, menšia
časť v slovenčine. Z hľadiska počtu e-dokumentov je najviac zastúpená tematická
skupina veda a výskum, ďalej ekonomika, školstvo, ale aj energetika, malé a stredné
podniky a informačná spoločnosť, IKT. Osobitná pozornosť bola venovaná vytvoreniu
tematického okruhu EÚ a Slovensko, ktorý obsahuje e-dokumenty týkajúce sa národného
rozvojového plánu, štrukturálnych a predvstupových fondov, kohézneho fondu a
komunitných iniciatív. Vzhľadom na veľmi naliehavú tému sa pri výbere dokumentov
pozornosť sústreďovala najmä na požiadavku aktuálne a včas sprístupniť
používateľom internetu všetky dostupné materiály.

Ústrednou požiadavkou pri budovaní Knižnice e-dokumentov bude i
naďalej vyhľadávanie a dlhodobé uchovávanie najhodnotnejších informačných zdrojov
zo sledovaných oblastí, ako aj aktuálne reagovanie na nové informačné výzvy.

harach1.jpg (67643 bytes)

 

harach2.jpg (57196 bytes)

Share:
Issue content