Know-how centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Introducing


Poslaním Know-how centra je  zabezpečiť koordináciu a komplexný odborný servis
pre pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v oblasti transferu
know-how (z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe), a tak
podporiť prepojenosť STU a spoločenskej praxe, urýchliť technologický a poznatkový
transfer z akademickej pôdy do ekonomiky SR.

esf.gif (11096 bytes) V roku 2005 začala  STU riešiť dva projekty spolufinancované z
Európskeho sociálneho fondu, ktoré sa týkajú dobudovania Know-how centra na STU.

Redakcia Know-how centra STU

Úlohou tohto projektu je aktívne informovanie podnikateľského
prostredia a verejnosti o výsledkoch dosahovaných vo výskume a vývoji. Ide o
vytvorenie skupiny korešpondentov – PR manažérov z radov mladých vedeckých
pracovníkov, doktorandov a študentov vyšších ročníkov, ktorých úlohou bude
písať príspevky a sprostredkovať ich umiestnenie v médiách.

Rozvoj informačnej bázy Know-how centra

Cieľom projektu je napĺňať tieto špecifiká: 

 • zvýšiť povedomie širšej odbornej verejnosti, najmä
  podnikateľských subjektov, o výskumno-vývojovom potenciáli STU a možnostiach jeho
  využitia zverejňovaním informácií,
 • pomáhať pracoviskám STU zapájať sa do medzinárodných sietí
  pre výskum a inovácie zviditeľňovaním konkrétnych aktivít a výsledkov v tejto
  oblasti,
 • posilniť kapacity STU v oblasti zverejňovania informácií o
  výsledkoch a aktivitách v oblasti výskumu a vývoja,
 • zvýšiť kvalifikáciu pracovníkov STU v oblasti prezentovania
  výsledkov výskumu pre podnikateľské subjekty.

Projekt si dáva za cieľ osloviť zamestnancov, stredný a vyšší
manažment firiem a výskumných pracovísk, výskumných a vývojových pracovníkov,
študentov vysokých škôl, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

Výstupom projektu má byť efektívny a komplexný systém zberu,
spracovávania, uchovávania a zverejňovania informácií z oblasti vedy a výskumu na
STU v Bratislave, ktorý poskytne odborné informácie pre podnikateľské subjekty a
širšiu odbornú verejnosť. Výstup bude pozostávať  z dvoch databáz:

1.  Databáza o domácich a medzinárodných projektoch
riešených na STU
sprístupní informácie o projektoch s možnosťou
vyhľadávania v slovenskom a anglickom jazyku.

V čase, keď sme začínali s riešením projektu, bol na STU k
dispozícii systém Komplexný informačný balík (KIB) s prístupom pre vybraných
   pracovníkov STU, ktorý obsahoval informácie o domácich a zahraničných
výskumných projektoch riešených na STU, o služobných cestách, udelených tituloch a
ďalších aktivitách STU. Tento systém sme zobrali za základ na vytvorenie databázy
Know-how centra o domácich a zahraničných projektoch. Údaje o projektoch budú okrem
základných bibliografických údajov obsahovať aj ciele projektu, kľúčové slová a
anotáciu. Tieto údaje sme doplnili aj v anglickom jazyku.

kib.gif (152960 bytes)
Úvodná stránka systému KIB

V súčasnosti si môže každý záujemca pozrieť informácie o
projektoch riešených na STU na stránke www.knowhow.stuba.sk.
Projekty sú tam zoradené podľa typu projektu a možnosti vyhľadávania sú uvedené v
pripojenej tabuľke. Informácie o projektoch je možné získať aj pomocou
vyhľadávačov na internete.

2.  Evidencia publikačnej činnosti
prehľad o všetkých publikáciách pedagogických, výskumných a ostatných
pracovníkov STU. Pokiaľ ide o evidenciu publikačnej činnosti (EPC), centrálna
databáza pre STU fakticky neexistovala a zoznam publikácií sa každý rok získaval z
jednotlivých fakúlt. Fakulty robili evidenciu publikačnej činnosti rôznou formou od
tabuliek v programe EXCEL až po program CDS/ISIS. Pritom na STU bol k dispozícii systém
OLIB, ktorý sa však na túto činnosť nevyužíval. V rámci projektu sme začali tento
problém riešiť a v súlade so smernicou č. 13/2005-R MŠSR a po nevyhnutných
úpravách sme vytvorili databázu EPC v systéme OLIB. V roku 2005 sa nám podarilo
zabezpečiť prostredníctvom akademických knižníc jednotlivých fakúlt STU naplnenie
databázy za roky 2004 a 2005. V roku 2006 chceme doplniť databázu o záznamy za roky
2002, 2003 a 2006.  Ďalšou úlohou bude doplniť v  databáze   záznamy
o citáciách. Databáza je verejne prístupná na internete aj prostredníctvom Know-how
centra.

Projekty zamerané na Know-how centrum STU sa budú riešiť až do
31. augusta 2008. Naším cieľom je vybudovať redakciu Know-how centra, ktorá bude
systematicky spracovávať a poskytovať informácie z oblasti výskumu a vývoja médiám
a súčasne pomáhať mladým ľuďom získať skúsenosti z oblasti mediálneho
prostredia.  Chceme vytvoriť funkčné verejne prístupné databázy, ktoré budú
poskytovať detailné informácie o publikáciách a projektoch riešených na STU.
Určené   budú odborníkom nielen na Slovensku, ale prostredníctvom internetu
na celom svete.

Share:
Issue content