Navigačné nástroje CVTI SR – rýchly prístup k e-zdrojom

Introducing


Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) má ambíciu stále zvyšovať
atraktivitu svojich služieb a stať sa centrálnym miestom prístupu k čo najväčšiemu
počtu kvalitných informačných zdrojov pokrývajúcich jeho tematický profil. Koncom
roku 2005 sprístupnilo verejnosti nové webové sídlo vytvárané v redakčnom systéme
Romboid, súčasťou ktorého je i katalógový modul využiteľný pri vytváraní
adresárov. Jednotlivé odbory CVTI SR, ktoré mapujú internetové informačné zdroje v
rozsahu svojho záujmu, využili tento modul pri tvorbe navigačných nástrojov
slúžiacich na lepšiu orientáciu používateľov i návštevníkov sídla CVTI SR v
internete. V súčasnosti sú prístupné tri navigačné nástroje: SciTech navigátor
[1], Euronavigátor [2] a Biznis navigátor [3].


SciTech navigátor

Na 12. ročníku konferencie o profesionálnych informačných
zdrojoch INFORUM 2006 [4] v Prahe bol odbornej verejnosti predstavený najrozsiahlejší
navigačný nástroj SciTech navigátor [5], ktorý obsahujúce v súčasnosti vyše 580
odkazov na kvalitné voľne prístupné sieťové informačné zdroje zamerané na
prírodné vedy a inžinierske odbory. Je budovaný na oddelení informačných služieb a
referenčných systémov CVTI SR a člení sa na samotný katalóg e-zdrojov, novinky
informujúce o najnovších pridaných odkazoch a „rýchle vyhľadávanie“, kde
používateľ bez toho, aby opustil webové sídlo CVTI SR, môže s využitím
najvýznamnejších vyhľadávačov a tematických brán z jedného miesta vyhľadávať
informácie pre akademickú obec, vedu a výskum, technické odbory a tiež plnotextové
dokumenty. Samotný katalóg je členený na 27 predmetových skupín, ktoré
korešpondujú s tematickým profilom CVTI SR. Z hľadiska typu zaraďovaných
informačných zdrojov bol kladený zvýšený dôraz na tie, ktoré ponúkajú prístup k
úplným textom primárnych dokumentov. Z tohto dôvodu je približne polovica všetkých
informačných zdrojov plnotextová a vyše 30 % k nim ponúka čiastočný prístup. Ide
predovšetkým o informačné zdroje využiteľné vo vede, výskume a vzdelávaní,
pričom bol rešpektovaný trend otvoreného prístupu k informáciám a „open access“
zdroje tvoria vyše 14 % z celkového počtu zdrojov zaradených v navigátore. Keďže
ide o veľmi cenné zdroje informácií, bol ich plnotextový obsah zdôraznený
vyčlenením niektorých elektronických dokumentov do samostatného vyhľadávateľného
typu – dizertácie, e-články a e-periodiká, e-knihy, preprinty, technické správy,
zborníky z konferencií. Najväčšie percentuálne zastúpenie v navigátore majú
špecializované, tematicky orientované vyhľadávacie nástroje – predmetové
adresáre, virtuálne knižnice, prieskumové stroje, metavyhľadávače (29 %) a
vertikálne portály predstavujúce vstupné brány do problematiky určitého vedného
alebo technického odboru (21 %). Portály sú zaujímavé hlavne pre našich
používateľov z komerčnej sféry, pretože navyše obsahujú i marketingové
informácie a spravodajský servis. Nemenej zaujímavé sú aj voľne prístupné
databázy a pre oblasť vzdelávania i encyklopédie, príručky inštruktážneho
charakteru a odborné výkladové slovníky. Z hľadiska jazykového pokrytia mapuje
SciTech navigátor hlavne e-zdroje v anglickom, slovenskom a českom jazyku.
Vyhľadávacie možnosti v SciTech navigátore sú limitované možnosťami redakčného
systému Romboid, ktorý umožňuje v katalógu e-zdrojov listovať v abecednom zozname
alebo použiť vyhľadávacie polia. Pri názve a kľúčovom slove je možné zapísať
hľadaný výraz (s možnosťou automatického rozšírenia) alebo ho vybrať z
abecedného registra. Vyhľadávanie sa dá obmedziť na tematický okruh, typ zdroja,
jazyk a rozsah sprístupnenia. Výsledok je vo forme zoznamu relevantných e-zdrojov s
možnosťou zobrazenia ich popisov vo forme anotovaných záznamov. Zoradenie e-zdrojov na
výstupe je možné podľa vyhľadávacích kritérií – názov, tematický okruh, typ
zdroja, jazyk.

Informační špecialisti CVTI SR kladú veľký dôraz na výber
elektronických zdrojov do SciTech navigátora, ktoré posudzujú z hľadiska
informačných potrieb používateľov a kvality poskytovaných informácií. Pri
formulovaní kritérií výberu a hodnotiacich ukazovateľov sa vychádzalo z podobných
navigačných systémov v zahraničí. Kľúčovým kritériom výberu zdroja je jeho
prístupnosť (zaraďované sú len voľne prístupné zdroje a tie, ktoré vyžadujú
bezplatnú registráciu), tematické pokrytie korešpondujúce s profilom CVTI SR,
jazykové hľadisko a ďalej tie, ktoré poskytujú informácie z málo pokrytých
tematických oblastí. Medzi kvalitatívne kritériá hodnotenia vybraného zdroja patrí
hlavne autorstvo a dôveryhodnosť, obsah (pokrytie témy, unikátnosť informácií,
prístup k plným textom, retrospektíva, odkazy na iné zdroje), používateľské
hľadisko (navigácia na stránke, spôsob vyhľadávania informácií, dizajn) a
systémové hľadisko (technická funkčnosť, aktuálnosť). Funkčnosť liniek
zaradených e-zdrojov je kontrolovaná raz mesačne pomocou programu, ktorý je
integrovanou súčasťou systému Romboid. Na základe automaticky vygenerovanej správy
sú e-zdroje z navigátora vyradené alebo upravené.

Systematická práca na budovaní SciTech navigátora pokračuje a
jeho cieľom je uľahčiť orientáciu v narastajúcom informačnom bohatstve voľne
dostupných (hlavne plnotextových) sieťových zdrojov, zviditeľniť kvalitné
slovenské e-zdroje a zvýšiť ich využívanosť predovšetkým pre potreby vedy,
výskumu a vzdelávania.

scitech.jpg (105871 bytes)

Ukážka vyhľadaných plnotextových databáz z oblasti poľnohospodárstva


Ing. Alena Paulíková (paulikova@cvtisr.sk)
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=48&lang=sk

 

Euronavigátor

Mapuje internetové informačné zdroje z oblasti európskej
integrácie a usmerňuje používateľov pri vyhľadávaní informácií v internete.
Vytvára sa od roku 2000 a v súčasnosti obsahuje asi 445 odkazov na vybrané sieťové
informačné zdroje. Euronavigátor je dostupný na informačnom portáli CVTI SR
zameranom na európsku integráciu – Euro:i:portál [6]. Na správu a vytváranie
Euronavigátora sa využíva systém na správu webu Romboid.

Z hľadiska štruktúry pozostáva navigátor z katalógu e-zdrojov,
ktoré sú tematicky a abecedne usporiadané, a noviniek prinášajúcich najnovšie
odkazy zo sledovaných tematických oblastí. Väčšina navigovaných zdrojov obsahuje
stručnú charakteristiku, ktorá sa zobrazuje v „detailoch“. E-zdroje v katalógu sú
rozdelené do 8 tematických okruhov: inštitúcie, časopisy, základné dokumenty,
programy EÚ, databázy a informačné služby, vybrané informačné strediská,
slovenské zdroje o EÚ, ďalšie informačné zdroje. V rámci nich je možné
vyhľadávať podľa zvolených kritérií, napr. tematickej skupiny, jazyka, názvu,
typu, kľúčového slova, krajiny a pod., a takisto triediť výstup podľa zvolenej
položky. Pre vybrané tematické okruhy možno hľadaný výraz do poľa názov,
prípadne kľúčové slovo, okrem priameho zápisu aj vybrať z abecedných registrov.

Najrozsiahlejším tematickým okruhom sú databázy a informačné
služby. Tie zoskupujú 159 odkazov na voľne prístupné databázy a informačné
služby, zaradených do 18 tematických skupín, ktoré tvoria ucelený informačný zdroj
v tejto oblasti.

Tematická skupina Časopisy ponúka zoznam 104 voľne prístupných
časopisov zo 17 tematických oblastí. Vyhľadávanie časopisov je možné podľa titulu
časopisu, tematického triedenia a jazyka. Používateľ má možnosť prístupu
prevažne k plným textom aktuálneho ročníka časopisov, ale aj k starším ročníkom
uchovaným v archíve vydavateľa (pri niektorých tituloch prístup až k časopisom z r.
1996).

Väčšina vybraných e-zdrojov je v anglickom jazyku, prípadne
majú viacjazyčnú mutáciu. Ide najmä o databázy, informačné služby, časopisy,
programy EÚ. Menšie zastúpenie majú slovenské zdroje, no s postupným pribúdaním
slovenských verzií oficiálnych zdrojov EÚ sa zastúpenie slovenského jazyka
zlepšuje.

Pri výbere zdrojov do Euronavigátora sa kladie dôraz na
informačné potreby používateľov, obsahovú a technickú kvalita zdroja a jeho
hodnovernosť, otvorený prístup k zdrojom, jazykové hľadisko.

Všetky zdroje sú priebežne aktualizované – opravované,
vyraďované a dopĺňané. Kontrola funkčnosti liniek e-zdrojov sa vykonáva pomocou
systému Romboid.

Súčasným i budúcim cieľom budovania Euronavigátora je snaha
skumulovať internetové informačné zdroje z problematiky európskeho integračného
procesu a umožniť používateľom čo najefektívnejší a najjednoduchší prístup k
hodnotným informáciám.

euro.jpg (108540 bytes)

 

euro2.jpg (107552 bytes)

PhDr. Mária Harachová (harachova@cvtisr.sk)
http://www.edis.sk/index/go.php?id=104

 

BIZNIS navigátor

Elektronické zdroje informácií sprístupňované v CVTI SR sú
zamerané popri oblastiach prírodných a technických vied aj na oblasť priemyselného
vlastníctva, obchodné a firemné informácie a na normalizačné informácie.

Informácie z oblasti priemyselného vlastníctva (ochranné
známky, patenty, úžitkové vzory) a obchodné a firemné informácie (denníky a
tlačové správy, ekonómia, finančníctvo, firmy a výrobky, manažment, marketing,
obchodné výskumné správy, právo a legislatíva) a normalizačné informácie v
klasickej i elektronickej forme zabezpečuje v rámci CVTI SR odbor priemyselných a
obchodných informácií (OPOI).

Vzhľadom na tematický profil svojich fondov a na význam, ktorý
vo vyspelých ekonomikách zohráva sektor malého a stredného podnikania, v OPOI vyšli
v ústrety novej kategórii svojich používateľov – malým a stredným podnikateľom
vybudovaním Biznis navigátora – nástroja, ktorý im slúži na rýchlu navigáciu na
informačné zdroje v internete.

BIZNIS navigátor je z vecného hľadiska rozčlenený na viacero
častí. Obsahuje katalóg e-zdrojov pre MSP [7], ktorý je vlastne zoznamom e-zdrojov s
možnosťou vyhľadávať v ňom jednak podľa tematického zamerania (databázy dizajnov,
databázy ochranných známok, patentové, normalizačné databázy, legislatíva,
asociácie, zväzy, patentové, normalizačné, známkové úrady, obchodné, priemyselné
a profesijné komory, databáza výrobkov a firiem, úžitkové vzory, databázy Úradu
priemyselného vlastníctva SR, elektronický obchod či informačné portály pre MSP),
jednak podľa názvu, kľúčových slov, krajín pôvodu alebo podľa jazyka.

K plným textom základných právnych dokumentov z oblasti
podnikania sa môžu používatelia dostať prostredníctvom odkazov umiestnených v
časti obsahujúcej právne predpisy, uznesenia vlády SR, správy pre rozvoj podnikania
[8], využívajúc JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií) a
webové stránky www.zbierka.sk.

Súčasťou Biznis navigátora sú i podporné programy, projekty
[9] na podporu rozvoja malého a stredného podnikania, v ktorých možno nájsť odkazy
na dôležité dokumenty týkajúce sa oficiálnych programov, projektov vyhlásených
agentúrami a inštitúciami, ako sú príspevkové programy, úverové programy či
programy podpory malého a stredného podnikania zamerané na budovanie podnikateľskej
infraštruktúry.

Poslednou časťou Biznis navigátora sú periodiká  [10] –
   abecedný zoznam titulov elektronických časopisov z oblasti podnikania.

Na obsahu Biznis navigátora sa stále pracuje a priebežne sa
dopĺňa novými, aktuálnymi údajmi. Iba tak totiž môže spĺňať svoj cieľ, kvôli
ktorému vznikol – podporovať malé a stredné podnikanie zabezpečovaním čo
najkomplexnejších, najaktuálnejších a relevantných informácií pre malých a
stredných podnikateľov. Včasné, hodnotné a zmysluplné informácie sú totiž
rozhodujúcim faktorom pri uskutočňovaní rýchlych a dobrých rozhodnutí a reagovaní
na meniace sa podnikateľské podmienky. A schopnosť rýchlo a správne sa rozhodnúť je
kľúčom k úspechu v čoraz dynamickejšom podnikateľskom prostredí.

biznis.jpg (84787 bytes)

Mgr. Darina Bónová (bonova@cvtisr.sk)
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=562

 

Záver

Cieľom navigačných nástrojov CVTI SR je sústrediť kvalitné
sieťové e-zdroje na jedno miesto, sprehľadniť ich a ponúknuť širokej verejnosti v
používateľsky prívetivej forme tak, aby sa nestratili v informačnom mori globálnej
počítačovej siete, ale našli čo najskôr svojich používateľov a slúžili na
rýchly prístup k informáciám.


Literatúra a odkazy:

[1]    SciTech navigátor:
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=48&lang=sk

[2]    Euronavigátor:
http://www.edis.sk/index/go.php?id=104

[3]    Biznis navigátor:
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=562

[4]    INFORUM 2006:
http://www.inforum.cz/inforum2006/

[5]    PAULÍKOVÁ, Alena: SciTech navigátor.
[online] In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních
zdrojích 23.-25. května 2006. Vysoká škola ekonomická Praha. Dostupné na internete:
<http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Paulikova_Alena.pdf>

[6]    HARACHOVÁ, Mária: EURO:i:portál –
otvorený elektronický priestor pre euroinformácie. In: ITlib. Informačné technológie
a knižnice [online], 2005, č. 2 [cit. 2005-07-31]. Dostupné na internete <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib052/harach1.htm>

[7]    Katalóg e-zdrojov pre MSP: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=493&lang=sk
 

[8]    Právne predpisy, uznesenia vlády SR,
správy pre rozvoj podnikania: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=250&lang=sk  
 

[9]    Podporné programy: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=562
 

[10]  BIZNIS navigátor – periodiká: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=252&lang=sk
 

Share:
Issue content