Infomix

Infomix

aip.gif (11847 bytes) Koncom júna 2006 uplynulo 15 rokov od založenia spoločnosti ICOME, s. r. o, predchodkyne dnešných Albertina icome Praha, AiP Beroun a AiP Safe. Navyše tento rok oslavuje 10 rokov svojej existencie aj pobočka v Bratislave – AiB.   

Tieto výročia si firma pripomenula na slávnostnom stretnutí koncom júna 2006. Súčasťou stretnutia bola prezentácia nového zariadenia určeného na digitalizáciu tlačených historických dokumentov, ktoré si vyžadujú bezpečné a opatrné zaobchádzanie MEMORIA III (http://www.aip.cz/kalendar.php#405).

S blahoželaním zároveň vyslovujeme želanie, aby budúce roky priniesli stále rastúci záujem o informačné bohatstvo, ktoré ponuka AiP pokrýva!


OCLC a LIBER chcú podporiť digitálnu ochranu

oclc.gif (40565 bytes)

Európska organizácia vedeckých knižníc LIBER a OCLC sa dohodli na výmene bibliografických záznamov digitálnych zbierok. Na základe tejto dohody bude zjednotená komplexná informácia o digitalizovanom tlačenom  dokumente z európskych i amerických knižníc do centrálneho Registra digitálnych zbierok, ktorý bude voľne dostupný na online vyhľadávanie. Táto spolupráca je prvým krokom k vytvoreniu globálneho registra. Ďalším je oslovenie a zahrnutie knižníc a skupín z viacerých regiónov sveta, aby sa tým zabezpečilo úplné (komplexné) pokrytie v tomto novom registri.

Myšlienka vytvorenia centrálnej databázy metadát o digitalizovaných tlačených materiáloch nie je nová. Potreba vytvorenia takéhoto centrálneho registra vznikla v Európe v súvislosti s registrom EROMM (v súčasnosti známym ako European Register of Microform and Digital Masters – www.eromm.org). Práce na tejto online databáze začali v roku 1991 v Štátnej a univerzitnej knižnici v Göttingene v Nemecku a vo výpočtovom stredisku GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) v roku 1994.

Členské knižnice EROMM-u, ktoré prispievajú záznamami buď priamo alebo prostredníctvom partnerov, boli zvolané na pomoc s dodávaním kópií materiálov. Partnermi sú v súčasnosti zväčša národné knižnice v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Všetky knižnice a individuálni používatelia z týchto krajín môžu slobodne vyhľadávať v databáze a posielať žiadanky na kópie materiálov.

Aj Federácia digitálnych knižníc (Digital Library Federation – DLF) pocítila potrebu globálneho registra ako dôležitej súčasti infraštruktúry, ktorú digitálne knižnice budúcnosti vyžadujú. DLF vytvorila pracovnú skupinu, ktorá definovala funkčné požiadavky takéhoto registra. Následne oslovila OCLC, aby vyvinuli prototyp, ktorý by vložil záznamy do ich databázy WorldCat a prezentoval ich ako odlišnú verziu. Obsah registra bol pôvodne obmedzený len na reprodukcie tlačených dokumentov, ale neskôr bol rozšírený aj o elektronické diela.

Keďže jednou z požiadaviek registra je globálny prístup k nemu, OCLC oslovilo i LIBER (www.kb.dk/liber) – hlavnú asociáciu najvýznamnejších vedeckých knižníc v Európe. Pracovná skupina tvorená predstaviteľmi z LIBER-u a OCLC PICA (www.oclcpica.org) prerokovávala, ktorý pracovný model by uľahčil európsku spoluprácu na globálnom registri. Bolo zrejmé, že databáza EROMM sa stane sprostredkujúcou bázou na dodávanie európskych príspevkov, vzhľadom na jej skutočne úspešnú úlohu, ktorú v Európe zohráva.

OCLC and LIBER Exchange bibliographic records to support digital preservation efforts [online]. 2006 [cit. 2006-07-19]. Dostupné na internete: http://www.oclcpica.org/dasat/index.php?cid=100697&conid=101653&sid=faa7205181c53cc70a6ca3d7679a4ef3

 


Digitalizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva
Odporúčania pre organizácie v Slovenskej republike

Rovnomenný dokument obsahuje slovenský preklad odporúčaní pre digitalizáciu vizuálnych materiálov v oblasti kultúrneho a vedeckého dedičstva z „Príručky dobrých postupov“ (Good Practice Handbook), ktorá vznikla v rámci európskeho projektu MINERVA.

Je určená organizáciám na pomoc pri príprave a realizácii projektov digitalizácie a na zhodnotenie projektov na zaradenie medzi ukážky „dobrých postupov“ v databáze poznatkov MINERVA.

Elektronická verzia v slovenčine je dostupná na adrese: http://www.viks.sk/digitus/Prirucka_pre_digitalizaciu_Minerva.htm/

Obsahuje:

1  Úvod
1.1          Prehľad dokumentu
1.2           Štruktúra tohto dokumentu
2  Východiská
2.1          Ludské zásady
2.2          Projekt Minerva
3  Praktické odporúčania
3.1          Úvod
3.2          Plánovanie projektu digitalizácie
3.3          Výber zdrojového materiálu na  digitalizáciu
3.4          Príprava na digitalizáciu
3.5          Zaobchádzanie a práca s originálmi
3.6          Proces digitalizácie
3.7          Uchovávanie originálneho digitálneho materiálu
3.8          Metaúdaje
3.9          Zverejnenie
3.10        Práva duševného vlastníctva a copyright
3.11        Manažment projektov digitalizácie


sci.jpg (3946 bytes)

e-mailové periodikum CVTI SR, ktorého cieľom je pravidelné mesačné informovanie používateľov o ponúkaných službách a elektronických informačných zdrojoch.

Informácie sa týkajú:

  • e-zdrojov, z ktorých sa poskytujú
  • platené služby,
  • testovaných e-zdrojov,
  • e-zdrojov verejne prístupných v študovniach,
  • e-kníh s plnotextovým prístupom v študovniach,
  • verejných sieťových informačných zdrojov v SciTech navigátore.

Ak máte záujem o zasielanie tohto bezplatného e-mailového periodika, prosím, kontaktujte nás na adrese: stinformator@cvtisr.sk   

http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=624


Nová budova ŠVK Prešov

presov.gif (89581 bytes)

ŠVK v Prešove vyhlásila súťaž návrhov s názvom Architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Cieľom súťaže je vybrať návrh, ktorý bude spĺňať požiadavky architektonicko-urbanistickej kvality, ako aj požiadavky knihovníkov stanovené s ohľadom na potreby používateľskej verej-

nosti a návštevníkov knižnice.

Pozemok na novostavbu ŠVK sa nachádza na rohu Ulice V. Clementisa a Ulice Matice slovenskej. Novostavba knižnice bude architektonicky neprehliadnuteľnou dominantou tejto časti Prešova a zároveň bude novo sa formujúcim centrom získavania informácií, realizácie kultúrnych podujatí, vzdelávacích akcií, stretnutí s priateľmi.

Inšpirácia?

Pre zaujímavosť z článku Moderní přístupy a technologie uplatněné ve službách Seattle Public Library Bohdany Stoklasovej z Národní knihovny ČR vyberáme:

„Může se zdát překvapivé, proč se jednou z důležitých inspirací pro novou budovu Národní knihovny ČR (NK) na Letné stala právě Seattle Public Library (SPL). Vysvětlení je jednoduché. Pracovníci zodpovědní za přípravu stavebního programu navštívili v minulosti řadu nově postavených i rekonstruovaných národních knihoven a poučili se z jejich zkušeností. Novostavba NK nemá sloužit jen registrovaným uživatelům, ale měla by se stát příjemným místem setkávání pro všechny obyvatele Prahy i další návštěvníky, kterým nabídne širokou paletu (nejen knihovnických) služeb založených na moderních technologiích. Podle analýz i doporučení zahraničních kolegů poskytuje v současné době právě kontroverzní – obdivovaná i zatracovaná – SPL nejvyšší koncentraci pozitivních i negativních příkladů.“

Viac na: http://www.mzk.cz/CASLIN05/dokumenty/stoklasova.doc; http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/


Belove Notície budú zdigitalizované

Notitia Hungariae Novae Historico-Geographica vzišli z celoživotného vedeckého snaženia Mateja Bela – z koncepcie výskumu dejín a geografie Uhorska. Na diele spolupracovalo množstvo významých osobností súvekého Uhorska (Ján Matolay, Ján Tomka-Sásky, Samuel Mikovíni a i.). Zhromaždili veľké množstvo informácií a vytvorili tak „monografie“ o minulosti a prítomnosti jednotlivých stolíc Uhorska, z ktorých sa podarilo vydať iba časť. Napriek tomu toto dielo aj dnes predstavuje významný a ojedinelý vedecký prameň – zdroj informácií o dejinách, geografii, etnikách a sociálnom zložení kráľovstva. Sú dôležitou súčasťou historickej „pamäti“ Slovenska. Osobitnou polohou hodnotenia Notícií je ich vydavateľská podoba, grafické stvárnenie, ikonografické a kartografické prvky. Mikovíniho grafické a kartografické obrazy súvekých miest a lokalít predstavujú najvýznamnejší prejav stavu tejto disciplíny v 18. storočí.

bel.gif (86899 bytes)

Zachované exempláre Notícií sú žiadaným výskumným, expozičným a prezentačným artefaktom vystavovaným veľkej fyzickej záťaži a riziku poškodenia v bádateľskom procese či riziku odcudzenia grafických častí. Ich digitalizácia je preto efektívnym spôsobom sprístupnenia a ochrany zachovaných exemplárov.

Prvá časť Belových Notícií… obsahuje opis bratislavskej župy a je online prístupná na stránke Ústrednej knižnice SAV – http://oldbooks.savba.sk/digi/Lyc_B_VIII_33_I/start.htm.


Portál LexisNexis Online v Českej republike zdarma

lex.gif (26500 bytes)

Vydavateľstvo LexisNexis CZ sa v rámci svojho programu podpory verejného vzdelávania a zvyšovania internetovej gramotnosti odbornej verejnosti v ČR, s vedomím obmedzených finančných prostriedkov verejných knižníc, rozhodlo sprístupniť pre české knižnice portál LexisNexis Online na:

http://www.lexisnexis-online.cz   

zdarma do konca roka 2006.

Share:
Issue content