Katalogizácia elektronických zdrojov

Step by Step


V súčasnosti je už väčšina knižničných fondov spracovaná v elektronickej podobe
a prezentovaná v sieti internetu. Vlastnosťou elektronického katalógu je, že
poskytuje multihľadiskový prístup k informáciám (v našom prípade katalogizačným
záznamom). To znamená, že katalóg umožňuje nájsť všetko, čo sa v ňom nachádza,
čo je v ňom uložené. Týka sa to aj druhov dokumentov.

Príspevok prináša stručný súhrn princípov s cieľom
napomôcť praxi. Rozsah údajov v popise zodpovedá úrovni bibliografického záznamu
používaného v SNK – úplnému popisu. Pravidlá AACR2 umožňujú voľbu rozsahu
záznamu, detailnosti popisu. Uvádzajú 3 úrovne rozsahu záznamu: stručný záznam
(prvá úroveň), základný záznam (druhá úroveň), úplný záznam (tretia úroveň).

Popis elektronických zdrojov (ďalej e-zdrojov) predpokladá
znalosť štandardov: slovenský preklad pravidiel AACR2, odporúčania ISBD-ISBD(G),
ISBD(ER) a formát na zápis údajov  MARC21 (resp. UNIMARC).

Podľa AACR2 sa údaje bibliografického popisu členia do 8
oblastí:

  1. údaje o názve a zodpovednosti,
  2. údaje o vydaní,
  3. špecifické údaje,
  4. vydavateľské údaje,
  5. údaje fyzického popisu,
  6. údaje o edícii,
  7. poznámka,
  8. údaje o štandardnom čísle a dostupnosti.

E-zdroje sú dokumenty určené na prácu s počítačom vrátane
jeho periférnych jednotiek (napr. mechanika CD-ROM).

Vo všeobecných ustanoveniach v slovenskom vydaní AACR2 v kap.
9.0. Všeobecné pravidlá sa uvádza, že obsahom e-zdrojov sú údaje (informácie vo
forme čísel, textu, grafiky, obrázkov, máp, pohyblivých obrázkov, hudby, zvuku
atď.) a programy (pokyny atď. na spracovanie údajov a ich využívanie). Obsahom
e-zdrojov môže byť kombinácia údajov a programov.

Spôsob bibliografického popisu ovplyvňuje teda nielen ich obsah,
ale aj prístup k e-zdroju, ktorý môže byť priamy (lokálny, napr. disketa, CD-ROM,
keď je možné popísať fyzický nosič) alebo vzdialený (sieťový, spracovateľ nemá
k dispozícii fyzický nosič, zdroj je prístupný v sieti, napr. na internete). V
neposlednom rade ovplyvňuje spôsob popisu e-zdroja spôsob jeho vydania. Z tohto
hľadiska   môžu byť e-zdroje monografické alebo seriálové.

V SNK zatiaľ nespracúvame e-zdroje so vzdialeným prístupom, a to
vzhľadom na nedokonalé riešenie tejto problematiky v zákone o povinnom výtlačku č.
535/2003 Z. z. Nasledujúce metodické pokyny sa vzťahujú na monografickú úroveň
e-zdrojov. Zároveň pripravujeme metodiku seriálových publikácií na elektronickom
nosiči.

Podľa AACR2R kap. 0.24 popis fyzickej jednotky by mal vychádzať
predovšetkým z kapitoly zaoberajúcej sa druhom dokumentu, ku ktorému popisovaná
jednotka prináleží. Popisu e-zdrojov zodpovedá kap. 9 AACR2R. Pri popise e-zdrojov je
často nutné aplikovať aj kapitoly týkajúce sa iných druhov dokumentov (napr. obsahom
e-zdroja je iný druh dokumentu: text, mapa … alebo seriál/periodikum).

Zdroje popisu

Hlavným zdrojom popisu e-zdroja je zdroj samotný, formálne
prezentovaný (napr. titulná obrazovka). Ak obrazovka chýba, prevezmú sa údaje z
vnútorných prameňov (hlavné menu, údaje o programe, domovská stránka, označenie
súboru…). Uprednostňujeme ten zdroj údajov, ktorý poskytuje najkompletnejšie
informácie.

Pokiaľ informácie nie sú dostupné z vnútorných prameňov,
môžeme ich čerpať z nálepky (trvalo pripevnený papierový alebo plastový štítok),
zo sprievodnej dokumentácie, z obalu (puzdra) alebo použijeme iný sprievodný materiál
vytlačený vydavateľom, distribútorom. Údaje prevzaté z iného než predpísaného
zdroja popisu uvádzame v hranatých zátvorkách.

Názov, údaje o zodpovednosti a vydanie, vydavateľské údaje a
edíciu preberáme z hlavného zdroja o zodpovednosti. Ostatné údaje môžeme prebrať z
akýchkoľvek zdrojov.

Údaje o názve a zodpovednosti

Platia všeobecné pravidlá AACR2R.

majer1.gif (14310 bytes)

Poznámka: Ak popisná jednotka obsahuje fyzické časti, ktoré
patria k rôznym druhom dokumentov, z ktorých žiadna jednotka nie je dominantná,
popisuje sa dokument ako zmiešaný (multimediálny). V prípade, ak sa jedná o
digitálne médium, ktorého obsah je multimediálny (nie je „fyzicky“
multimediálne), takéto médium popisujeme ako e-zdroj (pozri už uvedený príklad).

Prameň hlavného názvu sa zapisuje v poznámke (AACR2R, 9.7B3,
pole 300 $a M21)

majer2.gif (5803 bytes)

Údaje o vydaní

Platia všeobecné pravidlá AACR2R.

Za nové, revidované, doplnené vydanie sa považuje vydanie
e-zdroja, v ktorom došlo k podstatným zmenám v intelektuálnom alebo umeleckom obsahu a
pod.

Označenie vydania, ktoré sa vyskytuje v sprievodnom materiáli, sa
zapisuje len vtedy, ak sa vzťahuje k e-zdroju.

majer3.gif (8542 bytes)

Údaje o type a rozsahu elektronického zdroja

Údaje o type zdroja, resp. jeho rozsahu (pole 256 $a M21), sú
nutné najmä v prípade prístupu k vzdialeným e-zdrojom, u ktorých neexistujú údaje
fyzického popisu. Tento zápis je však užitočný (najmä pre používateľa) aj pri
popise lokálnych e-zdrojov.

majer4.gif (20116 bytes)

Vydavateľské údaje

Pre zápis týchto údajov platia všeobecné pravidlá.

Poznámka: Pokiaľ jedna osoba alebo korporácia
vykonáva publikačnú činnosť, vydavateľskú, distribučnú alebo inú činnosť
spojenú so zverejnením dokumentu a zároveň zabezpečuje i fyzickú výrobu
elektronického dokumentu, môžeme tento údaj považovať za vydavateľský údaj.
Pokiaľ to tak nie je, rozlišujeme medzi vydavateľským údajom a údajom o fyzickej
výrobe (paralela medzi vydavateľstvom a tlačiarňou, napr. pri klasických
monografiách).

majer5.gif (15392 bytes)

Údaje fyzického popisu

Vo formáte M21 sa tieto údaje zapisujú do poľa 300 $a rozsah
popisnej jednotky a špecifické označenie druhu dokumentu. Podpole $b obsahuje
informáciu, ktorá ďalej špecifikuje fyzické charakteristiky dokumentu, napr.
ilustrácie, zafarbenie, rýchlosť prehrávania, charakteristiky drážkovania, zvuk,
počet kanálov, formát prezentácie filmu…, podpole $c obsahuje rozmery dokumentu,
zvyčajne v centimetroch.

Poznámka: Toto pole sa nepoužíva na popis prístupu k
vzdialeným e-zdrojom.

majer6.gif (9166 bytes)

Údaje o edícii

Platia všeobecné pravidlá.

Poznámka: Keďže zatiaľ nie sú vytvorené autority
edícií, v SNK zapisujeme edíciu do polí: 490 a 830 M21.

majer7.gif (13528 bytes)

Poznámky

Platia všeobecné pravidlá.  Využívame bohatý poznámkový
aparát blok 5XX M21.

Poznámka: Pre elektronické zdroje sa odporúčajú
polia M21 516 $a poznámka o type počítačového súboru alebo o type údajov
obsiahnutých v e-dokumente a 538 $a informácie o dokumente vzhľadom na počítačový
súbor, systém, ktorý je použitý na zaznamenanie obsahu e-dokumentu.

majer8.gif (5068 bytes)

majer9.gif (14597 bytes)

Ostatné typy poznámok

Pole 500 – Všeobecná poznámka (NO)

Indikátory: nedefinované

500 ##   $a Názov z obalu

Pole 504 – Poznámka o bibliografii  a pod. (NO)

Indikátory: nedefinované

504 ##   $a Bibliogr. s. 125-127

504 ##   $a Obsahuje bibliografické
odkazy

Pole 530 – Poznámka o inej dostupnej fyzickej forme
(NO)

Indikátory: nedefinované

530 ## $a Vydané aj v tlačenej forme [v zázname
e-zdroja]

776 1# $t Udržateľný rozvoj $w vtls008304224 [v
zázname e-zdroja]

530 ## $a Vydané aj v elektronickej forme (CD-ROM)
[v zázname tlačenej formy]

776 1# $t Udržateľný rozvoj $w vtls008627680 [v
zázname tlačenej formy]

Pole 536 – Poznámka o financovaní (NO)

Indikátory: nedefinované

536 ## $a Riešenie grantového projektu KEGA 223
„Inovácie v doplňujúcom pedagogickom štúdiu“

Údaje o štandardnom čísle a dostupnosti

Pre zápis údajov platia všeobecné pravidlá.

Pole 020 – ISBN (NO)

Indikátory: nedefinované

020         $a
8071670847 (CD-ROM)

919         $a
80-7167-084-7

Poznámka: V lokálnom poli zapíšeme číslo ISBN dokumentu so
spojovníkmi.

Údaje vecného popisu

Vecný popis využíva polia 072 (Konspekt), 080 (MDT) a polia
predmetových hesiel (najčastejšie 650 a 655). V pole 655 (Forma/žáner) sa vždy
uvedie forma e-zdroja.

Poznámka: Pole 072 Konspekt sa viaže k obsahu
dokumentu, nie k jeho fyzickej forme! Termíny Konspektu ani nadväznú notáciu MDT
nevytvárame ľubovoľne. Ide o termíny a notácie MDT, ktoré tvoria vlastnú
štandardnú organizáciu a sú zverejnené na http://www.snk.sk/odborcin/metkon/metkon.html.

majer10.gif (6479 bytes)

Poznámka: Pole 080 MDT obsahuje notácie MDT zhodné s
použitými vecnými termínmi. Dodržiavame zásadu vertikálneho zápisu (pod sebou, nie
v reťazci) a to isté platí aj pre zápis vecných termínov. Platí zásada:
termín/notácia MDT.

majer11.gif (11452 bytes)

Poznámka: Je potrebné rozlišovať medzi obsahom
e-zdroja a jeho fyzickou (hmotnou formou). Obsah e-zdroja zapisujeme do polí 600, 610,
611, 630, 650, 651. Fyzickú formu e-zdroja zapíšeme do poľa 655 $a.

majer12.gif (15399 bytes)

Poznámka: Odporúčané vecné termíny, ktoré
zapisujeme do poľa 655$a: elektronické zdroje (0.034.2) [NIE: digitálne dokumenty,
publikácie, zdroje, elektronické dokumenty, publikácie], CD-ROM (0.034.44), databázy
(0.034.2)004.652), internetové zdroje (0.034.2) [NIE: internetové publikácie,
dokumenty, online dokumenty, publikácie, zdroje, sieťové publikácie, zdroje], softvér
(0.034.2)004.4, elektronické časopisy (0.034.2:051), DVD (0.034.44) [NIE: digitálne
viacúčelové disky], interaktívne multimédiá (0.034.2)004.087…

Tieto termíny môžu byť za podmienky, že v dokumente sa o nich
hovorí, zaznamenané aj v poli 650 $a …

Popis elektronických zdrojov s obsahom zodpovedajúcim iným
druhom dokumentov

Zdroje v elektronickej forme (na digitálnom nosiči alebo online),
ktoré obsahom zodpovedajú inému druhu dokumentu (text, mapa, obrazy, interaktívne
médiá), sa popisujú vždy ako elektronický zdroj.

To znamená, že pole 245 obsahuje v podpoli termín $h
elektronický zdroj, pole 300 $a špecifické označenie pre elektronický dokument:
elektronický optický disk, pole 256 $a údaj pre typ zdroja: bibliografická databáza.

Kódované údaje M21

Pole 007 – Elektronický zdroj (NO)

Pozície (príklad):
                                

00 Kategória materiálu c
01 Špecifické označenie materiálu o
03 Farba PP (podľa potreby)
04 Rozmery g    (12 cm)
05 Zvuk #    (bez zvuku)
06-08 Bitová hĺbka obrazu u
09 Formáty súborov a alebo m (jeden
alebo viac)
10 Hodnotenie kvality u
11 Predchádzajúci zdroj u
12 Úroveň kompresie u
13 Kvalita reformátovania a (prístup)


Kódy používané v poli 007 na prvej pozícii

a – číselné dáta
b – počítačový program
c – obrazové údaje
d – dokument
e – bibliografické údaje
f –  písmo
g – hra
h – zvuk
i – interaktívne multimédiá
j – online systém alebo služba
m – kombinácia
u – nie je záznam
z – iný

Pole 008 – Pole pevnej dĺžky – Všeobecné
informácie (PN)

Pozície: 

Lokálna úroveň
                   
4
Analýza
                                  
0
Status záznamu
                 
Nový
Archív
                                     
Nešpecifikovaný typ
Úroveň kódovania
                 
Kompletná
Popis
                                     
AACR2
Typ dátumu
                          
Jediný známy dátum
Dátum 1
                                                
ROK VYDANIA – RRRR
Dátum 2
                                                
Prázdne
Miesto vydania
                     
Slovensko, resp. PP (podľa potreby)
Ilustrácie
                               
PP (podľa potreby)
Určenie
                                                 
Špecializované
Forma
                                   
Elektronická
Obsah
                                   
PP (podľa potreby)
Oficiálna publ.
                     
Nie je vládna publikácia
Konfer. publ.
                        
Nie je konfer. publikácia
Venovanie
                            
Neobsahuje venovanie
Register
                                                
Register nemá, resp. PP (podľa potreby)
Literatúra
                              
Nie je literatúra
Biografia
                               
Žiadne biograf. materiály
Jazyk
                                      
Slovenčina, resp. PP (podľa potreby)
Modif. záznam
                      
Nemodifikovaný
Zdroj
                                      
Národná bibliografická agentúra

 

PRÍKLAD 1: Katalogizačný záznam e-zdroja

majer13.gif (160559 bytes)

PRÍKLAD 2: Katalogizačný záznam e-zdroja

majer14.gif (57353 bytes)
majer15.gif (103107 bytes)

PRÍKLAD 3: Katalogizačný záznam e-zdroja

majer16.gif (116788 bytes)

Share:
Issue content