UNINFOS 2006

From seminars and conferences

 uninfos06.gif (25196 bytes) V dňoch 31. mája až 2. júna 2006 sa v priestoroch    Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná konferencia UNINFOS 2006 – Univerzitné informačné systémy. Konferencia pozostávala z niekoľkých samostatných celkov prednášok.

V prvý deň podujatia sa uskutočnili firemné prezentácie. Firma Microsoft ponúkla sektoru vysokých škôl novú licenciu na svoje produkty Campus Agreement. V oblasti knižničných systémov odzneli prezentácie firiem Daimon, Dawinci a Rapid Library.

Nosnými témami  plenárnych  prednášok druhého dňa konferencie boli projekty uskutočňované v oblasti školstva:

  • Projekt na podporu vzdelávania SOFIA_EDU, ktorý je pokračovaním projektu SOFIA, zameraného na ekonomiku vysokých škôl. Obidva projekty sú založené na implementácii systému SAP. O systéme informoval Ing. Martiško z UMB v Banskej Bystrici.
  • Akademický informačný systém II. ôsmich slovenských univerzít, o ktorom informovali prednášatelia z UPJŠ Košice.
  • Projekt informačnej brány akademických knižníc predstavila riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK Dr. D. Gondová.
  • Projekt Elektronizácia a digitalizácia kvalifikačných prác predstavila riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU Mgr. B. Bellérová.

Podrobnosti o uvedených projektoch, podporovaných MŠ SR odzneli v rámci večernej panelovej diskusie, ktorú viedol prezident združenia EUNIS doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. (MŠ SR).

Posledný deň konferencie rokovanie pokračovalo v troch sekciách:

  1. Informačné systémy na VŠ,
  2. Informačné a komunikačné technológie (IKT) vo vzdelávacom procese,
  3. Knižnično-informačné systémy, súčasný stav, perspektívy rozvoja a spolupráce.

Najpočetnejšie obsadená bola druhá sekcia  týkajúca sa vzdelávania. V tretej sekcii, ktorá sa dotýka činnosti knižníc, odznelo najmenej (len 8) príspevkov. Tie, ktoré odzneli v posledný deň konferencie, sa týkali    budovania digitálnych knižníc (príspevok Ing. Bizoňovej zo Žilinskej univerzity o systéme SCORM) a ich prepojenia na e-learning (príspevok doc. Mikuleckej z Univerzity Hradec Králové). O sprístupňovaní vysokoškolských kvalifikačných prác v Českej republike informovala Dr. Horová z AMU Praha.

Vo viacerých príspevkoch i v kuloároch rezonovala téma postavenia a financovania podporných činností (knižnice a úseky IT) v rámci univerzít. Odzneli úvahy o primeranej miere využívania outsourcingu (riešenie vlastných úloh cudzími kapacitami,  resp. dodávateľským spôsobom) pri riešení úloh informačných technológií v protiklade s riešením týchto úloh výlučne vlastnými kapacitami. Niektoré univerzity prezentovali vlastné softvérové produkty (informačný systém MZLU v Brne), ktoré primárne vyvinuli pre vlastné použitie a následne ich ako komerčný produkt ponúkajú aj iným univerzitám.

Ing. Martiško vo svojom príspevku o projekte SOFIA_EDU načrtol vývojový trend v oblasti náplne práce informatikov. Na úkor správy technologickej infraštruktúry sa budú čoraz viac presadzovať úlohy v oblasti návrhu a manažmentu procesov a v oblasti práce s informáciami. Neznamenalo by to však zánik profesie informatika vo vysokom školstve a jej presun do komerčnej sféry. Prednášateľ prezentoval názor, že outsourcing by mal byť využívaný len na rutinné úlohy, ktoré nesúvisia s poslaním inštitúcie. Využívanie vlastných kapacít na riešenie rozvojových IT projektov v oblasti vzdelávania by malo byť  nástrojom motivácie na zotrvanie odborníkov v radoch zamestnancov univerzity.

Na margo uvedenej problematiky – môžeme len veriť, že nikoho nenapadne transformovať knižnice na súkromné firmy, ktoré budú mať za úlohu univerzitám či inštitúciám všeobecne poskytovať finančne nákladné knižničné a informačné služby na komerčnej báze formou outsourcingu…

Online zborník z konferencie sa nachádza na internetovej adrese: http://uninfos.ukf.sk/documents/zbornik_uninfos2006.pdf.

Share:
Issue content