Národný register výskumných a vývojových projektov HunCRIS v Maďarsku

From abroad


Informácie o aktivitách v oblasti vedy a výskumu  patria k zaujímavým a v praxi
dobre využiteľným informáciám. Slúžia na prezentáciu a propagáciu výsledkov vedy
a výskumu v odborných kruhoch i na verejnosti a sú žiadané aj v podnikateľskom
sektore, ktorý má záujem na zúžitkovaní výsledkov výskumu na trhu.

V západoeurópskych krajinách sa ciele a výsledky vedy a výskumu
prezentujú hlavne prostredníctvom tematicky orientovaných informačných systémov
zameraných na určité odvetvie alebo oblasť, alebo cez informačný systém určitého
subjektu vedy a výskumu. Vo viacerých krajinách (Slovensko, Česko, Maďarsko)
existujú celoštátne informačné systémy o vede a výskume, ktoré sú súčasťou
štátnej vedeckovýskumnej politiky a slúžia hlavne ako nástroj organizácie a
riadenia vedy a výskumu.

Ukážkovým príkladom  využitia centrálnej evidencie
výskumných a vývojových projektov na propagáciu výsledkov vedy a výskumu, ako aj na
podporu spolupráce  v oblasti vedy a jej aplikácie do praxe je Maďarsko.

V roku 2001 sa maďarská vláda rozhodla vytvoriť národný
register štátom financovaných výskumných a vývojových projektov. Stalo sa tak na
základe rokovania medzi Maďarskom a Európskou úniou, v súlade s Commission
Recommendation zo 6. mája 1991 (91/337/CEE).  Register buduje National Technical
Information Centre and Library at the Budapest University of Technology and Economics (BME
OMIKK). Za systém zodpovedá vládna organizácia National Office of Research and
Technology (NKTH).

V novembri 2001 bol z internetovej stránky EuroCRIS stiahnutý
dátový model ako základ softvérovej špecifikácie. Následne bola vytvorená
bilingválna softvérová aplikácia, poskytujúca používateľsky prijateľný vstup
dát, ich spracovanie, analýzu a vyhľadávacie rozhranie medzi databázou a
internetovým prehliadačom používateľa. Základom registra je dátový model ERIF
pracujúci pod systémom ORACLE a internetová aplikácia vytvorená na báze jazyka
Javascript.

Softvér na základe výberového konania vyvinula maďarská firma
IQSOFT Co. Obsahuje tri klasifikačné systémy: 

  • tezaurus Ortelius  (evidencia subjektov výskumu);
  • maďarskú oficiálnu klasifikáciu akademických odvetví  (dve
    úrovne, 8 tried, 55 podtried);
  • sériu voľných termínov  poskytnutých lídrami projektov.

Databáza získaných údajov obsahuje údaje týkajúce sa
vedeckovýskumných projektov a ich výsledkov, zúčastnených organizácií, ale aj
konkrétnych osôb. Aplikácia umožňuje sledovať údaje systému viacerým kategóriám
používateľov, ktoré sa líšia podľa pridelených prístupových práv. Určité
údaje sú prístupné len pre vybraný okruh používateľov z oblasti štátnej správy
(pre verejnosť nie sú k dispozícii). Časť údajov je prístupná ľubovoľným
záujemcom za poplatok a  verejne prístupná časť systému je záujemcom k
dispozícii na URL http://www.info.omikk.bme.hu/nkr1/HunCRIS_eng.htm.
Na uvedenej stránke sa nachádzajú informácie o systéme v angličtine a kliknutím na
odkaz HunCRIS Database je možné dostať sa k dátam. K dispozícii je zabezpečená
časť prístupná cez heslo, vyhľadávanie podľa jednotlivých položiek (lokalita,
názov inštitúcie, tematika, názov projektu, osoby), ako aj plnotextové
vyhľadávanie. Dve posledné položky sú voľne prístupné.

Verejná časť systému má prehľadný a jednoduchý navigačný
systém. Sprievodca vyhľadávaním aj obsah databázy je okrem maďarčiny aj v
angličtine.  Používateľ, ktorý neovláda detailne obsah databáz, uprednostní
zrejme voľbu HunCRIS Query, čiže vyhľadávanie podľa položiek. K dispozícii je ku
každej položke aj pomôcka: zoznam lokalít – územných celkov, subjektov a osôb
vrátane kontaktu. Systém umožňuje vybrať si aj jeden z troch klasifikačných
systémov týkajúcich sa vecnej problematiky.

Vyhľadávanie možno demonštrovať na príklade: Chceme vyhľadať
všetky projekty, na ktorých sa zúčastňuje správca systému Budapest University of
Technology and Economics. Musíme použiť maďarský názov inštitúcie: Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Vyberieme si ho zo zoznamu organizácií, ktorý
je k dispozícii pod tlačidlom s tromi bodkami vpravo od vyhľadávacieho rámčeka (obr.
1).

 huncris1.jpg (96672 bytes)
  Obr. 1  Vyhľadávací formulár

Po zadaní pokynu na vyhľadanie (tlačidlo Search) sa zobrazí
zoznam projektov v angličtine a ich aktuálny stav riešenia (obr. 2).

huncris2.jpg (94406 bytes)
  Obr. 2   Zoznam projektov

Vyberieme si niektorý z projektov a pozrieme si detail stlačením
tlačidla Show. Detail projektu (obr. 3) poskytuje možnosť zobrazenia viacerých sekcií
údajov: Charakteristika projektu, Charakteristika riešiteľských organizácií, Údaje
o zúčastnených osobách a Výsledky projektu (táto sekcia nie je naplnená).

huncris3.jpg (95439 bytes)
  Obr. 3   Detail projektu

Informácie o projekte v dvoch jazykových verziách vidíme na
obrázku 4.

huncris4.jpg (157781 bytes)
  Obr. 4   Charakteristika projektu

Registrácia subjektov, ktoré riešia vedecko-výskumné projekty
financované z rozpočtových zdrojov, je v Maďarsku povinná od januára 2002. V auguste
2004 bolo v systéme evidovaných  2 900 projektov, 2 200 výskumných
organizácií,  8 000 pracovníkov výskumu a financovanie od začiatku projektu
dosiahlo výšku 300 miliónov eur.

Systém HunCRIS sa vyvíja v súlade s trendmi EÚ tak, aby slúžil
na  uspokojovanie potrieb výskumných pracovníkov, škôl, ako aj tvorcov
koncepcií a zámerov z oblasti štátnej správy. Systém je pripravený na inštaláciu
softvéru, ktorý umožní prepojenie systému s ostatnými európskymi systémami CRIS.
  

Uvedený systém je prehľadný a ucelený, ľahko ovládateľný a
môže slúžiť ako príklad elegantného softvérového riešenia podsystému štátneho
informačného systému. Obsah databázy je zároveň zaujímavým zdrojom informácií a
kontaktov aj pre slovenské inštitúcie a osoby z vedeckovýskumnej komunity, ktoré
majú záujem o spoluprácu s maďarskými subjektmi vedy a výskumu.

Share:
Issue content