Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica

From Slovakia

Projekt Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica vznikol na Slovensku v roku 2002, keď bola podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi Národnou radou Slovenskej republiky a Poslaneckou snemovňou parlamentu Českej republiky. Spoločný projekt nadviazal na projekt digitalizácie, ktorý sa v parlamente Českej republiky realizoval už 8 rokov.

Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica je elektronická forma úplných textov parlamentných dokumentov (návrhy zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), stenografických správ a ďalších parlamentných dokumentov. Jej cieľom je urýchliť prístup ku komplexným informáciám o parlamentných dokumentoch a informovanie verejnosti o činnosti NR SR.

Na spoločnom projekte sa podieľajú:

 • za českú stranu: Parlamentní knihovna, Odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a Odbor informatiky Kanceláře Senátu, firma ESU Praha;
 • za slovenskú stranu: Parlamentná knižnica – koordinátor,  Parlamentný archív, odbor informačných technológií Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, firma exeIT, s. r. o., firma NUPSESO.

Cieľom projektu bolo vytvorenie a prevádzkovanie jednotného informačného systému:

 • činnosti zákonodarných orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky od ich vzniku v roku 1993 až do budúcnosti;
 • činnosti spoločných zákonodarných orgánov Československej republiky v rokoch 1918 až 1992;
 • činnosti českých a slovenských poslancov v rôznych zákonodarných orgánoch (Slovenská národná rada, Ríšska rada, Snem kráľovstva českého) od roku 1848 do roku 1914.

Podľa Zmluvy o spolupráci pri vytváraní a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice parlamentu ČR a Národnej rady SR zo dňa 3. júna 2002 Národná rada Slovenskej republiky získala darom zdigitalizovaný súbor parlamentných dokumentov zákonodarných orgánov Českej republiky a časť dokumentov orgánov Československej republiky. Slovenská strana poskytla Poslaneckej snemovni Českej republiky darom zdigitalizované dokumenty zákonodarných orgánov Slovenskej republiky, SNR a Slovenského štátu. Okrem toho v súčasnosti digitalizujeme chýbajúce dokumenty starších období (napr. aj časť Českého zemského sněmu), keďže projekt v Národnej rade Slovenskej republiky pokračuje aj naďalej.

Dňa 23. marca 2003 Združenie pre súťaž Český zavináč slávnostne udelilo túto cenu za mimoriadnu iniciatívu v rozvoji informačnej spoločnosti medzinárodnému projektu Kancelárie NR SR a Kancelárie PSP ČR Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica. Projekt bol hodnotený ako prelom vo vzájomnej informovanosti zákonodarných orgánov a širokej verejnosti oboch krajín a stal sa významným príspevkom k hľadaniu a pochopeniu spoločnej európskej identity.

Parlamentné dokumenty spracované v Českom parlamente:

 • stenografické správy r. 1861, r. 1908 – 1911 (Zemský snem), od r. 1918 (výberovo) po súčasnosť;
 • tlače: dokumenty, ktoré sa prerokovávali na schôdzach Parlamentu od r. 1918, návrhy zákonov, medzinárodné zmluvy, štátne rozpočty, správy, interpelácie, uznesenia výborov;
 • pozvánky na schôdze a návrh programu schôdzí;
 • uznesenia príslušnej komory Parlamentu;
 • uznesenia Organizačného výboru Poslaneckej sněmovny 1993 – 1998;
 • uznesenia Predsedníctva Českej národnej rady (1990 – 1992);
 • dokumenty výborov: pozvánky na schôdze výborov, zápisy z rokovania výborov, uznesenia výborov, dokumenty podvýborov a komisií;
 • legislatívny proces z hľadiska Poslanecké sněmovny.

Dokumenty spracované v Kancelárii NR SR:

 • parlamentné dokumenty prvej SNR r. 1848 – 1849;
 • parlamentné dokumenty r. 1914;
 • parlamentné dokumenty druhej SNR r. 1918 – 1919;
 • parlamentné dokumenty Národného zhromaždenia republiky Československej r. 1929 – 1960;
 • parlamentné dokumenty SNR r. 1939 – 1940;
 • stenografické správy Snemu Slovenskej republiky r. 1939 –  1945;
 • stenografické správy SNR r. 1945 – 1968;
 • parlamentné dokumenty Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky r. 1969 – 1986;
 • stenografické správy a uznesenia SNR r. 1969 – 1989;
 • stenografické správy SNR a uznesenia r. 1989 – 1992;
 • stenografické správy NR SR r. 1992 až 1994;
 • dokumenty výborov, pozvánky na schôdze výborov, zápisy z rokovania výborov a uznesenia výborov;
 • stenografické správy Snemu kráľovstva českého 1895 – 1913;
 • plénum NR SR – druhá časť I. volebného obdobia od januára 1997 – 1998;
 • II. volebné obdobie 1998 – 2002 (tlače – návrhy zákonov, vládne návrhy, pozvánky na chôdze parlamentu);
 • od roku 2003 sa všetky dokumenty spracovávajú v elektronickej forme a priamo „natekajú“ do systému.

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na projekte spolupracujú firmy exeIT, s. r. o., a NUPSESO.  Digitalizácia dokumentov na Slovensku bola zadaná firme NUPSESO v Nitre. Firma je exkluzívnym distribútorom softvéru ABBYY FineReader 7.0, ktorý dokáže identifikovať aj „veľmi ťažko čitateľné “ písmo, napr. veľmi ťažko identifikovateľný archaický švabach, z ktorého sú digitalizované dokumenty Českého zemského sněmu z konca 19. storočia a časť ktorých sa podľa zmluvy digitalizuje na Slovensku. Dokumenty sú digitalizované vo formáte HTML a tiež v originálnom PDF formáte.

Firma exeIT, s. r. o., vypracovala softvér pre digitálnu knižnicu a podieľa sa aj na importe a archivácii dokumentov, ktoré sme získali z českej strany. Taktiež zabezpečuje export dokumentov spracovaných v Národnej rade Slovenskej republiky pre českú stránku. Firma navrhla dátový model pre systém uchovávania zdigitalizovaných dokumentov s využitím SQL servera. Ochrana dát  a návrh architektúry webového systému na vyhľadávanie dokumentov sú implementované v prostredí ASP.NET. Firma je v súčasnosti pripravená prezentovať nový model výmeny aktuálnych dokumentov medzi slovenskou a českou stranou. Nový on-line systém nahradí doterajšiu výmenu dát na nosičoch CD-ROM a bude reflektovať aktuálny legislatívny proces v oboch parlamentoch.

V konečnej podobe bude digitálna knižnica obsahovať elektronickú formu úplných textov všetkých parlamentných dokumentov a stenografických správ od roku 1848 až po súčasnosť, ktorá bude sprístupnená na internetovej stránke oboch parlamentov. V súčasnosti digitálna knižnica obsahuje vyše 1 mil. normostrán. Dokončenie digitalizácie historických parlamentných textov vrátane vyplnenia niektorých medzier v už uvedených historických etapách je plánované postupne. O pokračovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice parlamentov Českej republiky a Slovenskej republiky doplňovaním nových textov oboch parlamentov rozhoduje spoločná česko-slovenská redakčná rada, ktorá zasadá dvakrát ročne, spravidla na jar v Bratislave a na jeseň v Prahe. Projekt predpokladá digitalizáciu parlamentných dokumentov z tlačenej formy ešte asi na 4 roky. Od začiatku III. volebného obdobia NR SR, t. j. od konca roka 2002, sú už všetky dokumenty v Národnej rade SR spracovávané elektronickou formou a nie je potrebné ich digitalizovať. Tieto dokumenty sa „automaticky“ vkladajú do digitálnej knižnice a tvoria tak jeden ucelený súbor archívnych aj aktuálnych parlamentných dokumentov v digitálnej forme. Obdobná siutácia je v Českej republike.

Digitálna knižnica je považovaná za unikátny zdroj informácií v elektronickej forme v oboch krajinách a slúži ako príklad aj pre zahraničné parlamenty. Sprístupnená je na internetových stránkach Národnej rady Slovenskej republiky (priamo na úvodnej stránke www.nrsr.sk (alebo na www.nrsr.sk/dk) a Parlamentu Českej republiky. Oba parlamenty majú aj svoje Informačné strediská pre verejnosť, kam sa občania môžu so svojimi požiadavkami obracať osobne, telefonicky aj e-mailom. Pracovníci týchto stredísk môžu poradiť pri vyhľadávaní konkrétnych parlamentných dokumentov. Digitálnu knižnicu využívajú vo veľkej miere taktiež poslanci, ich asistenti a odborní pracovníci kancelárií oboch parlamentov. Vďaka sprístupneniu na internete je táto digitálna knižnica fakticky „otvorená“ 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Share:
Issue content