Využívanie databáz EBSCO na Slovensku

From Slovakia


Knižnica už dávno nie je miestom, kde sa knihy len požičiavajú. V súčasnom období
je veľkým trendom elektronizácia knižníc a využívanie elektronických
informačných zdrojov, ktoré sa stali súčasťou a samozrejmosťou každej veľkej i
menšej knižnice po celom svete. Sú to rôzne typy databáz sprístupňované na CD-ROM,
DVD alebo online. Kvalitné a hodnoverné elektronické zdroje sú licencované a
predplatné do týchto zdrojov si financuje každá knižnica väčšinou z vlastných
zdrojov, alebo využíva iné možnosti financovania. Elektronické informačné zdroje
nie sú pre knižnice lacnou záležitosťou. Ojedinele sa na Slovensku objaví
konzorcionálny nákup databázy, lebo vtedy je cena databázy výhodnejšia pre všetky
zúčastnené knižnice.

Na základe sledovania záujmu pedagogických a vedeckých
pracovníkov univerzity o prístup k plným textom dôležitých informačných zdrojov i
na základe cenovo výhodnej ponuky spoločnosti Proquest Information & Learning
začiatkom roka 2005 zakúpila prístup do ProQuest 5000 International Univerzitná
knižnica UPJŠ v Košiciach. Zároveň oslovila akademické knižnice s úmyslom
konzorcionálneho nákupu získania online prístupu k žiadanému informačnému zdroju
ProQuest 5000 International. V súčasnosti má prístup do tejto databázy 13
zúčastnených slovenských univerzít do 31. decembra 2006. Na Slovensku v roku 2005 bol
pre 17 slovenských knižníc vytvorený i konzorcionálny nákup databázy SpringerLink,
databázy z oblasti prírodných vied, techniky, ekonómie a práva. Ako národná
licencia bola zakúpená multidisciplinárna databáza Web of Knowledge, ktorá obsahuje
databázy Web of Science, Current Contents Connect a Journal Citation Report. Ďalšou
databázou, ku ktorej majú knižnice prístup v národnej licencii, je American Physical
Society Journals od vydavateľa America Physical Society. Národnú licenciu pre túto
databázu článkov z oblasti fyziky hradí pre slovenské knižnice Ústredná knižnica
Slovenskej akadémie vied od 1. júla 2003. Umožňuje plnotextový prístup do
fyzikálneho časopisu Physical Review (séria A, B, C, D, E a Letters online) a do Review
of Modern Physics, s retrospektívou od roku 2002.

Pri nákupe určitej databázy je potrebné si uvedomiť, že nejde
o zakúpenie databázy ako takej, ale o nákup služby. Väčšinou sú odborné
e-dokumenty sprístupnené len na základe plateného prístupu priamo v jednotlivých
elektronických odborných periodikách alebo v jednotlivých databázach. Je však
dôležité pripomenúť, že nákupom licencie k e-zdroju knižnica nikdy nezíska
autorské práva na obsah. Autorské práva ostávajú vždy autorovi. Nákupom licencie k
e-zdroju knižnica zvyčajne nezíska ani vydavateľské či publikačné práva na dáta
a nezískava ani vlastnícke právo na dáta, e-zdroj či na službu. Nákupom licencie
knižnica zvyčajne získa len možnosť obmedzene alebo neobmedzene (podľa typu
licencie) používať e-zdroj alebo službu pre svoje interné potreby. Je dôležité si
uvedomiť, že licenciu nakupuje knižnica a nie jednotliví používatelia.

Nákupy rôznych typov licencií elektronických informačných
zdrojov sú na Slovensku nedostatočné. Je to spôsobené slabou spoluprácou
jednotlivých knižníc medzi sebou, slabou koordináciou a informovanosťou. Mnoho
knižníc nakupuje zdroje len pre vlastnú potrebu, čím sa oberajú o finančné
prostriedky, pretože práve licencovaným prístupom pre viaceré inštitúcie môžu
vyjednať lepšie cenové podmienky od dodávateľa. V neposlednom rade treba aj otvorene
povedať, že nedostatok predplatených licencovaných databáz je na Slovensku
limitovaný aj nedostatkom finančných prostriedkov. Pri obstarávaní elektronických
informačných zdrojov chýba kooperácia, vzájomná informovanosť a dostupnosť týchto
zdrojov, čo spôsobuje ich nedostatočné využívanie. Preto je veľmi dôležité, aby
sa nákup elektronických informačných zdrojov uskutočňoval formou národnej alebo
inej konzorciálnej licencie, čím by sa zvýšila efektívnosť využívania
finančných prostriedkov. Ďalším pozitívnym krokom pri nákupe licencovaných
databáz by bolo združenie finančných prostriedkov medzi viacerými rezortmi, ktoré by
boli určené pre prístup k elektronickým informačným zdrojom.


eIFL Direct

Pred šiestimi rokmi vznikol ojedinelý projekt Electronic
Information For Libraries Direct (eIFL Direct) v spolupráci Nadácie otvorenej
spoločnosti (NOS) a vydavateľstva EBSCO Publishing, ktoré v rámci tohto projektu
sprístupnilo niekoľko svojich databáz z oblasti humanitných a spoločenských vied pre
39 krajín sveta. V súčasnom období je už ponuka databáz rozšírená o medicínu
(MEDLINE, Health Source) a knihovníctvo (LISTA). Je to unikátne riešenie multilicencie,
ktorá umožňuje neobmedzený počet účastníkov v rámci Slovenska, neobmedzený
počet užívateľov zúčastnených inštitúcií a neobmedzený počet súčasne
pracujúcich užívateľov. Projekt bol iniciovaný pre krajiny strednej a východnej
Európy a ďalšie rozvojové krajiny. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 49
krajín vrátane Slovenska.

Slovensko sa zapojilo do tohto programu v októbri 1999 a 11
prihlásených slovenských knižníc začalo používať prvé databázy. Do konca roka
to bolo už 40 knižníc, ktoré v skúšobnej prevádzke mali prístup do 5 databáz
firmy EBSCO. V priebehu roka 2000 sa prihlasovali ďalšie knižnice, na konci roka 2000
bolo už 106 knižníc zapojených do projektu eIFL. Do tohto projektu sa môžu
prihlásiť všetky typy nekomerčných knižníc (akademické, vedecké, lekárske,
verejné, národná a parlamentná, knižnice ministerstiev, mimovládne organizácie),
ktoré poskytujú služby verejnosti. Používateľmi sú vedci, zákonodarcovia, vládni
úradníci, študenti a verejnosť. V súčasnosti je registrovaných 130 slovenských
knižníc, z toho 61 špeciálnych knižníc, 29 univerzitných knižníc a univerzít, 24
verejných knižníc, 11 vedeckých knižníc, 4 školské knižnice a 1 národná
knižnica (graf č. 1).

halieng1.gif (35331 bytes)

Poplatok, ktorý Slovensko platí za multilicenciu pre celú
krajinu, je nižší ako plné predplatné pre jednu inštitúciu. Takúto výraznú
zľavu sa podarilo dosiahnuť práve vďaka zriadeniu konzorcia 39 krajín. Sama jedna
knižnica by si zrejme za žiadnych okolností nemohla dovoliť zaplatiť plnú sumu. V
súčasnom období prístup do EBSCO databáz platí Slovenská národná knižnica pre
všetky knižnice na Slovensku.


EBSCO databázy

Momentálne sú v rámci tohto projektu sprístupnené viaceré
databázy so širokým i špecifickým záberom. Najvyužívanejšia v rámci všetkých
prístupných EBSCO databáz je databáza Academic Search Premier (ASP), najväčšia
svetová multidisciplinárna databáza, ktorá obsahuje okolo 4 676 plnotextových
časopisov. Druhou najvyužívanejšou databázou je Business Source Premier (BSP),
zameraná na obchod a podnikanie, ktorá obsahuje viac ako 10 895 časopisov v plnom texte
od roku 1965. Treťou najvyužívanejšou databázou je MEDLINE. Táto databáza prináša
články z oblasti všeobecného i špeciálneho lekárstva, ošetrovateľstva,
veterinárneho lekárstva, vedy a množstvo ďalších príbuzných tém. Databáza
Medline síce ponúka články len s abstraktom bez plného textu, niektoré plné texty
sa však nachádzajú v databáze ASP a sú navzájom prepojené. Ďalšie EBSCO databázy
v poradí využiteľnosti slovenskými knižnicami: Master File Premier (MFP), ktorá
obsahuje 3 442 plnotextových časopisov, ERIC, Health Source: Nursing/Academic Edition
(HS:N/AE) – obsahuje 540 plnotextových časopisov, Health Source – Consumer Edition
(HS-CE) – obsahuje 264 plnotextových časopisov, Neewspaper Source (NS), Regional
Business News (RBN), Clinical Pharmacology (CP) a posledná vo využiteľnosti je
databáza LISTA, ktorá bola sprístupnená pre slovenské knižnice len minulý rok.
Celkovo sa v týchto databázach nachádza 19 817 plnotextových časopisov1
(graf č. 2).

halieng2.gif (85126 bytes)

V roku 2004 sprístupnila spoločnosť EBSCO Publishing zdarma dve
databázy – Communication & Mass Media Complete a American Humanities Index. Od 7.
júna 2006 sprístupnila pre slovenské knižnice novú databázu DynaMed na skúšobnú
prevádzku jeden rok a po vyhodnotení využiteľnosti tejto databázy sa rozhodne o jej
ďalšom sprístupňovaní.

Databázy EBSCO poskytujú aj súpis referencií s ich
citovanosťou, je umožnené aj prelinkovanie do plných textov prístupných u iných
vydavateľov na základe predplatného, napríklad Springer, JSTOR, OCLC a i. Ďalej
poskytuje štatistické správy podľa požiadaviek ICOLC (International Coalition of
Library Consortia). V roku 2003 bola uskutočnená inovácia používateľského rozhrania
s možnosťou ukladať požiadavky vyhľadávania na opätovné použitie, vyhľadávanie
v indexoch, vytváranie špeciálneho prístupu do vybraných článkov pre rôzne
používateľské skupiny (PageComposer) a iné. Používatelia môžu využiť aj
ďalšie služby s pridanou hodnotou, ako je napríklad LinkSource, AtoZ.

Ďalšou novinkou vo vyhľadávaní v databázach EBSCO je Visual
Search, ktorá umožňuje účinné vyhľadávanie prostredníctvom širokej ponuky
predmetov, potom sa vrátiť k výsledkom vizuálnej mapy, usporiadanej podľa predmetu a
pod. (obr. č. 1).

halien3.gif (80294 bytes)
Obr. č. 1

Softvér na vyhľadávanie v databázach EBSCO sa stále obnovuje,
pričom sa poznatky jednotlivých užívateľov využívajú na zlepšenie, zjednodušenie
a zefektívnenie práce.


Počet vyhľadávaní

Databázy spoločnosti EBSCO Publishing ponúkajú obrovské
množstvo informačných zdrojov. Ich vysoký kredit sa potvrdzuje a  počet
vyhľadávaní sa zvyšuje každý rok. Kým v roku 2002 uskutočnili slovenské knižnice
81 618 vyhľadávaní, v roku 2005 to už bolo 280 253 vyhľadávaní, čo znamená
zvýšenie o viac ako 243 %. Tento trend znamená čoraz väčší záujem o databázy
EBSCO v širokej odbornej i laickej verejnosti a o ich opodstatnenosti pre slovenské
knižnice. Je to trend, ktorý je aktuálny v celom svete. Záujem o elektronické
databázy je veľký aj z toho dôvodu, že plný text článku sa dá vyhľadať v
databázach jednoduchým spôsobom a je k dispozícii okamžite. Preto sa elektronické
databázy tešia čoraz väčšej popularite. V minulosti bola veľkou nevýhodou i
jazyková bariéra, ale v súčasnom období zisťujeme, že znalosť anglického jazyka
alebo iných cudzích jazykov je samozrejmosťou nielen pre študentov, takže EBSCO
databázy sa tešia veľkej obľúbenosti širokej verejnosti (graf č. 3).

halieng3.gif (85301 bytes)

Abstrakty

Jednotlivé databázy sú pre používateľov zaujímavé i z
hľadiska poskytnutého abstraktu. V roku 2004 slovenské knižnice stiahli 116 496
abstraktov a v roku 2005 to bolo 115 029. Abstrakty u jednotlivých čitateľov nemajú
stúpajúcu tendenciu, no napriek tomu sú obľúbené, pretože poskytujú stručnú
informáciu o článku alebo štúdii, ktorý je možné neskôr získať prostredníctvom
ďalšej služby knižnice – medziknižničnou výpožičnou službou (MVS). Nevýhodou
je, že za plný text prostredníctvom MVS musí záujemca platiť, kým v databázach
EBSCO nájdený plný text získa zdarma, takže tento spôsob získavania abstraktov je u
čitateľov stále populárny (graf č. 4).

halieng4.gif (104477 bytes)

Plné texty

Mnohí používatelia knižníc hľadajú práve plnotextové
zdroje, pričom siahajú po voľných zdrojoch na internete, ktoré sú často bez
odbornej garancie. Internet sa pre mnohých, najmä študentov, stal akýmsi
„všeliekom“, mysliac si, že tam nájdu „všetko“. Ale to nie je tak.

Prístupnosť týchto databáz je zaujímavá najmä pre možnosť
okamžite získať plný text článku. Počet stiahnutých plných textov v roku 2005
zaznamenal najväčší nárast oproti predchádzajúcim rokom, čo znamená vysoký
záujem o tieto databázy, hlavne plné texty. V porovnaní s rokom 2002, keď bolo
stiahnutých 79 435 plných textov, v roku 2005 ich už bolo

123 049, teda o 43 614 viac, čo predstavuje nárast o 54,91 % viac.
Je zaujímavé, že enormne vzrástol záujem o plné texty vo formáte PDF a klesol o
plné texty vo formáte HTML. Je to v dôsledku preferovanejšieho a vhodnejšieho
formátu PDF, ktorý uprednostňujú i samotní používatelia. Na druhej strane však
veľkou výhodou formátu HTML je, že softvér na vyhľadávanie v EBSCO databázach
umožňuje text automatickým prekladačom preložiť z anglického jazyka do 4 iných
jazykov – španielčiny, francúzštiny, nemčiny a portugalčiny, čo formát PDF
neposkytuje. Najvyužívanejšie databázy Academic Search Premier a Business Source
Premier ponúkli i najviac stiahnutých plných textov (graf č. 5, 6, 7).

halieng5.gif (81588 bytes)

halieng6.gif (79799 bytes)

halieng7.gif (84490 bytes)

 

Na záver

Databázy spoločnosti EBSCO Publishing sú vynikajúcim zdrojom pre
odbornú i laickú verejnosť na Slovensku, pretože ponúkajú široké spektrum
odborných článkov a štúdií, častokrát plné texty, úplne zdarma. Jej
jedinečnosť je i v tom, že tieto databázy prichádzajú ku koncovému používateľovi
na celom Slovensku prostredníctvom širokej siete slovenských knižníc, čím sa
stávajú prístupné pre všetkých. Prístupnosť databáz EBSCO nie je limitovaná
počtom knižníc, preto ich čitateľ môže nájsť v každej knižnici. Knižnice,
ktoré nemajú ešte prístup do týchto databáz, môžu kedykoľvek požiadať o
registráciu na adrese halienova.z@snk.sk alebo telefonicky 043/4131269, kl. 440. V
súčasnom období prebieha preregistrácia všetkých knižníc zaregistrovaných v
projekte eIFL. Po preregistrácii budú v štatistikách figurovať pod slovenským
názvom (doteraz boli registrované v anglickom jazyku).


Zoznam bibliografických odkazov:

http://library.upjs.sk/download/proquest5000.pdf 
  (16. 6. 2006)

http://www.ulib.sk/index/go.php?id=1704&idf=325&lang=sk
  (20. 6. 2006)

http://www.ulib.sk/index/go.php?id=1704&idf=316&lang=sk
  (20. 6. 2006)

http://www.culture.gov.sk/main/index.php3?ida=1553
  (20.6.2006)

SVRŠEK, Ladislav: Využívajte e-zdroje správne. In
ITlib. Informačné technológie a knižnice.  Roč. 8, 2004, č. 1, s. 32-33. ISSN
1336-0779. Dostupné aj na http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib041/svrsek1.htm
 

KOLLÁROVÁ, Mária: Pohľad na prístup k informáciám
– čo sa deje vo svete. In ITlib. Informačné technológie a knižnice.  Roč. 7,
2003, č. 3, s. 7-9. ISSN 1336-0779. Dostupné na http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib033/kollarova.htm

KOLLÁROVÁ, Mária: Projekt EIFL Direct. In Knižnica.
Ročník 2, 2001, č. 11-12, s. 596.

KOSKOVÁ, Ľubica: Elektronické informácie pre knižnice
na Slovensku. In ITlib. Informačné technológie a knižnice. Roč. 4, 2000, č. 1. ISSN
1336-0779. Dostupné aj na www.cvtisr.sk/itlib/arch2000.htm#1

 


1  Počet plnotextových
časopisov sa mení každým dňom, pretože vzniká množstvo nových periodík, ktoré
sú zaraďované do jednotlivých databáz. Tento počet je z mája 2006
.

Share:
Issue content